1397/1994

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1994

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om elsäkerhetsföreskrifter

Handels- och industriministeriet har

fogat till sitt beslut av den 28 februari 1974 om elsäkerhetsföreskrifter (205/74) en ny 1 a § som följer:

1 a §

Föreskrifterna i detta beslut skall inte tillämpas på elinstallationer som utförs i strömkretsar med högst 1000 V växelspänning eller högst 1500 V likspänning, om vilka särskilt stadgats i handels- och industriministeriets beslut om elinstallationers säkerhet (1396/94).

Föreskrifterna om installation i explosionsfarliga utrymmen i 41 § detta beslut, om elinstallationer i oljeeldningsanläggningar i 45 § detta beslut, om besiktning av elanläggning i 52-53 §§ detta beslut, med undantag av besiktningar före idrifttagning vilka utförs av elanläggningens innehavare, samt de särskilda föreskrifterna i 54-58 §§ detta beslut skall tillämpas oberoende av spänningsgränser.

Föreskrifterna i detta beslut skall oberoende av spänningsgränser också tillämpas på skydd i elarbete och på elinstallationer i allmänna distributionsnät, energiproduktions- och elöverföringssystem som matar distributionsnät eller i luftledningar [ Den märkta texten har rättat (1994), Originaltexten lydde: energiproduktions- och elöverföringssystem eller luftledningar vilka matar distributionsnät ] samt på de elanläggningar och elinstallationer som avses i 5 § handels- och industriministeriets beslut om elinstallationers säkerhet (1396/94).


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Utan hinder av föreskrifterna i detta beslut får de stadganden som var i kraft före beslutets ikraftträdande tillämpas på planering av elinstallationer i nybyggnader fram till den 1 januari 1996, på byggnads-, ändrings- och utvidgningsarbeten på elinstallationer fram till den 1 juli 1997, samt på installationer i tillfälliga anläggningar på byggplatser och liknande platser fram till den 1 januari 2000.

Helsingfors den 28 december 1994

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Specialforskare
Alice Guimaraes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.