1396/1994

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1994

Handels- och industriministeriets beslut om elinstallationers säkerhet

Handels- och industriministeriet har med stöd av 4 §, 6 § och 30 § 1 mom. ellagen av den 16 mars 1979 (319/79), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 10 december 1990 (1067/90), beslutat:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

För att elinstallationer som omfattas av tillämpningsområdet för detta beslut skall vara säkra och för att kunna planera, uppföra, reparera, ändra och utvidga elinstallationer så att de vid normal användning inte orsakar fara eller skada på människor, husdjur eller egendom, skall man iaktta det som föreskrivs i detta beslut.

2 §
Elinstallation

Med elinstallation avses i detta beslut en av elmateriel för ett visst ändamål monterad elanläggning.

3 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller

1) elinstallationer i strömkretsar med högst 1000 V nominell växelspänning eller högst 1500 V nominell likspänning, med undantag av inre installationer i elmateriel,

2) elinstallationer i strömkretsar med över 1000 V spänning, om dessa är anslutna till en elinstallation med högst 1000 V nominell spänning, med undantag av elinstallationer i inre strömkretsar av elmateriel. [ Den märkta texten har rättat (1994), Originaltexten lydde: med undantag av elinstallationer i strömkretsar i elmateriel inomhus, ]

3) med ledningssystem och kablar monterade elinstallationer, som inte omfattas av produktstandarder,

4) alla yttre elinstallationer av byggnader, [ Den märkta texten har rättat (1994), Originaltexten lydde: alla yttre elinstallationer i byggnader, ] som inkopplas efter anslutningspunkten,

5) fast installerade ledningar som används för telekommunikation, signalöverföring, styrning och liknande ändamål, med undantag av inre ledningar i elmateriel, [ Den märkta texten har rättat (1994), Originaltexten lydde: inre ledningar i elmateriel när installationerna eller ledningarna ]

som befinner sig [ Den märkta texten har rättat (1994), Originaltexten lydde: befinner sig ]

a) i byggnader och till dem direkt anslutna yttre objekt,

b) i bostadsutrymmen i husvagnar och husbilar samt på parkeringsplatser för husvagnar och husbilar,

c) på olika ställen på byggplatser, på utställningar och mässor samt i andra utrymmen för tillfälligt bruk,

d) i småbåtshamnar.

Föreskrifterna om elinstallation gäller också reparations-, ändrings- och utvidgningsarbeten som gäller elinstallationer samt delar av befintliga installationer vilka påverkas av sådana arbeten.

4 §

Detta beslut gäller anordningar som dämpar radiostörningar endast om dessa anordningar påverkar elinstallationernas säkerhet.

5 §

Detta beslut gäller inte

a) kontaktledningsanläggningar,

b) elmateriel i motorfordon,

c) elinstallationer på fartyg,

d) elinstallationer på flygplan,

e) allmänna väg- och gatubelysningsinstallationer,

f) elinstallationer i gruvor,

g) elstängselanordningar,

h) åskskydd på byggnader,

i) allmänna distributionsnät,

j) energiproduktions- och elöverföringssystem som matar distributionsnät.

6 §
Andra stadganden

Elmateriel, som omfattas av tillämpningsområdet för handels- och industriministeriets beslut om

1) elektrisk utrustnings säkerhet av den 30 december 1993 (1694/93);

2) elsäkerhetskrav på elektromedicinsk utrustning inom human- och veterinärmedicin av den 30 december 1993 (1697/93), eller

3) elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar av den 30 december 1993 (1698/93), skall dessutom uppfylla de säkerhetskrav som uppställts i nämnda beslut.

Elmateriel eller elanläggning, som omfattas av tillämpningsområdet för handels- och industriministeriets beslut om elektromagnetisk kompatibilitet hos elektrisk utrustning och elanläggningar av den 30 december 1993 (1696/93), skall dessutom uppfylla säkerhetskraven i ifrågavarande beslut.

Elinstallationer, som finns i specialanläggningar och som används i särskilda utrymmen, såsom medicinska utrymmen, ellaboratorier och explosionsfarliga utrymmen, samt elinstallationer i olje- och gaseldningsanläggningar, skall ytterligare uppfylla det som stadgas med stöd av ellagen eller någon annan lag.

2 kap.

Tekniska säkerhetskrav

7 §
Uppfyllande av säkerhetsnivån

För att uppfylla den säkerhetsnivå som avses i 1 § skall man vid planering, byggnad, ändring och reparation av elinstallationer iaktta Elinspektionscentralens publikation A 2-94 ''Elinstallationer av byggnader'' [ Den märkta texten har rättat (1994), Originaltexten lydde: ''Elinstallationer i byggnader'' ] som är baserad på publikationsserien HD 384 från European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) och IEC 364 från International Electrotechnical Commission (IEC).

8 §
Avvikelser från publikationen

Man har dock rätt att avvika från den publikation som nämns i 7 §, om den som har monterat en elinstallation, när så fordras, visar för den som utför besiktningen att installationens säkerhetsnivå motsvarar minst den nivå som krävs i publikationen. Den som utför besiktningen skall till respektive besiktningsprotokoll foga en särskild utredning om att installationens säkerhetsnivå motsvarar minst den nivå som krävs i publikationen.

Om någon, som har monterat en elinstallation, är missnöjd med vad den som utfört besiktningen har beslutat om elinstallationens säkerhetsnivå, får han yrka att ärendet skall behandlas av Elinspektionscentralen enligt 54 § ellagen.

9 §
Anvisningar

Elinspektionscentralen meddelar tillämpningsanvisningar vilka kompletterar den publikation som nämns i 7 § och ger anvisningar om hur elinstallationernas säkerhet skall tryggas i de fall som avses i 8 § 1 mom. eller när installationerna inte omfattas av publikationen.

Elinspektionscentralen ger anvisningar om hur elinstallationernas säkerhet skall tryggas i fråga om reparations-, ändrings- och utvidgningsarbeten i tidigare uppförda installationer och delar av installationer som påverkas av sådana arbeten.

10 §

Elinspektionscentralen övervakar att detta beslut iakttas.

3 kap.

Ikraftträdande och övergångsperiod

11 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

12 §

Utan hinder av detta beslut får handels- och industriministeriets beslut om elsäkerhetsföreskrifter av den 28 februari 1974 (205/74) tillämpas på planering av elinstallationer i nybyggnader fram till den 1 januari 1996, på byggnads- och reparations-, ändrings- och utvidgningsarbeten på elinstallationer fram till den 1 juli 1997 samt på installationer för byggplatser, utställningar, mässor och andra utrymmen för tillfälligt bruk fram till den 1 januari 2000.

Detta beslut gäller inte elanläggningar och därtill hörande elmateriel som har installerats innan beslutet trädde i kraft, förutsatt att dessa inte orsakar uppenbar fara eller skada på människor, husdjur eller egendom.

Helsingfors den 28 december 1994

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Specialforskare
Alice Guimaraes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.