1379/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Revisionsförordning

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 7 § 2 mom., 30 § 2 mom., 32 § 2 mom., 33 § 4 mom. och 46 § 1 mom. revisionslagen den 28 oktober 1994 (936/94):

Registeruppgifter
1 §

En revisor antecknas i det register som avses i 7 § revisionslagen antingen som CGR-revisor eller som GRM-revisor. En revisionssammanslutning antecknas i registret antingen som CGR-sammanslutning eller som GRM-sammanslutning.

I registret antecknas revisorns namn, födelsetid och registreringsdatum. I fråga om en revisionssammanslutning antecknas sammanslutningens firma och registreringsdatum.

Anteckningen om en revisor eller revisionssammanslutning införs i registret den dag då anmälan enligt 7 § 2 mom. eller 8 § revisionslagen inkommer till handels- och industriministeriet.

Centralhandelskammarens revisionsnämnd tillhandahåller på begäran sådana uppgifter om en godkänd revisor eller revisionssammanslutning som avses i artikel 28 i EG-rådets åttonde direktiv av den 10 april 1984 om godkännande av personer som har ansvar för lagstadgad revision av räkenskaper (84/253/EEG).

Behandlingen av ärenden i statens revisionsnämnd
2 §

Statens revisionsnämnd, nedan nämnden, sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne på kallelse av vice ordföranden, eller om hälften av de övriga medlemmarna det yrkar.

3 §

Såsom nämndens beslut gäller majoritetens åsikt. Faller rösterna lika gäller som beslut den åsikt som ordföranden biträtt.

4 §

En sekreterare bereder och föredrar de ärenden som handläggs av nämnden samt handhar övriga uppgifter som ordföranden bestämmer.

5 §

Om besvär inte avvisas eller genast förkastas av nämnden, skall en part som inte anfört besvär beredas tillfälle att avge bemötande med anledning av besvären. Centralhandelskammarens revisionsnämnd avger förklaring i ärendet.

6 §

Nämnden kan i ett ärende som den handlägger höra sakkunniga och begära sakkunnigutlåtanden.

Nämnden kan för utredande av ett ärende höra en part även muntligen.

7 §

Angående jäv för ordföranden, vice ordföranden och övriga medlemmar av nämnden gäller i tillämpliga delar vad som är stadgat om domarjäv.

8 §

Vid nämndens sammanträden förs protokoll, i vilket antecknas de närvarande, de behandlade ärendena jämte handlingar, omröstningarna och nämndens beslut. Protokollet undertecknas av ordföranden och sekreteraren. En medlems avvikande mening och en sekreterares förslag till beslut i det fall att det avviker från nämndens beslut skall fogas till liggarexemplaret undertecknade av medlemmen respektive sekreteraren.

De beslutsexemplar som ges parterna samt nämndens övriga expeditioner undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den sekreterare som föredragit ärendet.

9 §

Handels- och industriministeriet skall tillställas en avskrift av nämndens beslut.

Nämnden kan sända en avskrift av sitt beslut även till en annan myndighet än den som nämns i 1 mom. och publicera en redogörelse för beslutet, såvida den finner att beslutet är av allmän betydelse.

10 §

Anvisningar enligt 28 § 1 mom. 1 punkten revisionslagen kan nämnden ge genom handels- och industriministeriets förmedling, när den för främjande av en enhetlig god revisionssed anser skäl därtill föreligga.

Utlåtanden enligt 28 § 1 mom. 1 punkten revisionslagen avger nämnden till handels- och industriministeriet på begäran av ministeriet, när den för främjande av en enhetlig god revisionssed anser skäl därtill föreligga.

Nämnden skall årligen inom en tid av sex månader från kalenderårets utgång till handels- och industriministeriet avge berättelse över sin verksamhet.

11 §

På nämnden tillämpas bestämmelserna om statens kommittéer, om inte annat stadgas i denna förordning.

12 §

Handels- och industriministeriet fastställer vid behov på framställning av nämnden dess arbetsordning.

Särskilda stadganden
13 §

Besvärsärenden som inte ännu har avgjorts av nämnden för övervakning av revisorssystemet när revisionslagen träder i kraft behandlas av statens revisionsnämnd.

-renden som inte ännu har avgjorts av Centralhandelskammarens revisorsnämnd när revisionslagen träder i kraft behandlas av Centralhandelskammarens revisionsnämnd.

-renden som inte ännu har avgjorts av en handelskammares revisorsutskott när revisionslagen träder i kraft behandlas av handelskammarens revisionsutskott.

14 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.