1370/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Förordning om ändring av handelsregisterförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

fogas till handelsregisterförordningen av den 23 februari 1979 (208/79) en ny 16 a § och i stället för den 17 § som upphävts genom förordning av den 22 december 1993 (1411/93) en ny 17 § som följer:

16 a §

Till bostadsrättsförenings grundanmälan skall fogas stiftelseurkunden i original, en särskild kopia av stadgarna, utredning över val av styrelse och disponent samt vid behov över hur rätten att teckna firma beviljas, utredning över föreningens boendeförvaltningsområden, samt utredning över de fastigheter som föreningen och dess boendeförvaltningsområden besitter.

17 §

Till grundanmälan om en europeisk ekonomisk intressegruppering skall i original fogas avtalet om att bilda intressegrupperingen.

Till grundanmälan för en utomlands registrerad intressegrupperings driftställe i Finland skall fogas en utredning om att en sådan företrädare har tillsatts som avses i 6 § 3 mom. lagen angående rättighet att idka näring. Till grundanmälan skall fogas översättningar till finska eller svenska av handlingar som har givits in till registret på intressegrupperingens hemort.


Denna förordnings 17 § träder i kraft den 1 januari 1995 och 16 a § den 1 mars 1995.

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.