1368/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Förordning om ändring av förordningen om patent- och registerstyrelsen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 21 augusti 1992 om patent- och registerstyrelsen (799/92) 1 och 2 §§, 4 § 1 mom. 4 punkten, 6 § 1-3 mom., 8 § 1 mom. och 11-16 §§, av dessa lagrum 4 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i förordning av den 11 februari 1994 (112/94) som följer:

1 §

Vid patent- och registerstyrelsen finns en företags- och sammanslutningslinje, en patent- och innovationslinje samt en varumärkes- och mönsterlinje.

Dessutom finns vid patent- och registerstyrelsen en stödenhet för ledningen och andra enheter. I anslutning till patent- och registerstyrelsen finns patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd.

Om linjernas indelning i enheter och om deras uppgifter bestäms i arbetsordningen. I arbetsordningen kan också bestämmas om enheter som inte hör till linjerna.

2 §

I ärenden som gäller handelsregister fungerar häradernas registerbyråer som patent- och registerstyrelsens lokala myndigheter. Om övriga regionala uppgifter bestäms närmare i arbetsordningen.

4 §

Direktionen har till uppgift att


4) på förslag av generaldirektören utnämna linjedirektörerna, av vilka en är överdirektör och de andra industrirättsråd,


6 §

Chef för patent- och registerstyrelsen är generaldirektören. Han biträds av linjedirektörerna.

Linjerna indelas i resultatenheter på det sätt som bestäms i arbetsordningen. Linjedirektörerna är chefer för resultatenheterna på det sätt som bestäms i arbetsordningen.

Dessutom finns vid patent- och registerstyrelsen övrig personal i tjänsteförhållande. Patent- och registerstyrelsen kan också ha personal i arbetsavtalsförhållande.


8 §

Linjedirektörerna och övriga chefer för enheterna biträder generaldirektören vid ledningen av ämbetsverket.


11 §

Principiellt eller i övrigt viktiga ärenden som hör till en linjes eller en annan enhets verksamhetsområde kan behandlas vid enhetens sammanträde på det sätt som närmare bestäms i arbetsordningen.

12 §

Av generaldirektören krävs juris kandidatexamen eller någon annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god kännedom om förvaltning och näringslivet samt i praktiken påvisad ledarförmåga.

Av linjedirektörerna för företags- och sammanslutningslinjen och varumärkes- och mönsterlinjen krävs juris kandidatexamen, erfarenhet av förvaltningsuppgifter samt förtrogenhet med ämbetsverkets verksamhetsområde. Av linjedirektören för patent- och innovationslinjen krävs diplomingenjörsexamen eller någon annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av förvaltningsuppgifter och förtrogenhet med industriella rättigheter.

13 §

Generaldirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten ledigförklaras.

Linjedirektörerna utnämns av direktionen.

Den övriga personalen utnämns eller antas av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

14 §

Vid förhinder för generaldirektören är överdirektören hans ställföreträdare.

Om övriga ställföreträdararrangemang beslutar generaldirektören.

15 §

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av handels- och industriministeriet. Tjänstledighet som varar längre än ett år och som generaldirektören inte har rätt till direkt med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock av statsrådet.

Linjedirektörerna beviljas tjänstledighet av generaldirektören. Om beviljande av tjänstledighet för andra tjänstemän och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet bestäms i arbetsordningen.

16 §

Generaldirektören och linjedirektörerna åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.