1362/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Lag om ändring av 4 § lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 § lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådan den lyder i lag av den 7 april 1989 (332/89), ett nytt 4 mom. som följer:

4 §

Fartyg från stater som är medlemmar i Europeiska unionen är berättigade att utan tillstånd enligt 2 mom. bedriva handelssjöfart som avses i 1 mom. enligt bestämmelserna i EG-rådets förordning (EEG) nr 3577/92 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage) och EG-rådets förordning (EEG) nr 3921/91 om villkoren för att transportföretag skall få utföra inrikes transporter av gods eller passagerare på inre vattenvägar i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 280/94
TrUB 14/94
Rådets förordning (EEG) nr 3577/92; EGT nr L 364, 12.12.1992, s. 7
Rådets förordning (EEG) nr 3921/91; EGT nr L 373, 31.12.1991, s. 1

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.