1354/1994

Utfärdat i Helsingfors den 2 december 1994

Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättingar som skall betraktas såsom skattefria år 1995

Skattestyrelsen har med stöd av 73 §, 75 § 2 mom., 142 § inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/92) och 5 § lagen den 16 december 1977 om undantag från skattelagstiftningen, föranledda av verksamheten inom Kostamusområdet (943/77), sådan den lyder i lagen den 22 december 1978 (1036/78), förordnat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 1995 är de som nämnts nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa, som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen, ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande, till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet, ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa, som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 6, 7 och 8 §. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 13 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Med egentlig arbetsplats avses plats, där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats, där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material, vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

5 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

6 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

7 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

8 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa, som löntagaren företagit med fordon, som han äger eller innehar är:

fordon ersättningens maximibelopp
bil 173 penni per kilometer, som höjs med
- 14 penni per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
- 30 penni per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
- 75 penni per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga
- 4 penni per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
- 4 penni per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
- 15 penni per kilometer då, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra av annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplats, för ifrågavarande kilometrars del
motorbåt 193 penni per kilometer
snöskoter 125 penni per kilometer
motorcykel 126 penni per kilometer
moped 73 penni per kilometer
annat fordon 39 penni per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 4 penni per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd bilförmån, använder sådan bil för arbetsresa och betalar själv bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 47 penni per kilometer.

9 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de måltid- och andra levnadskostnadsökningar, som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

10 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på, från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga upp på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

11 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

arbetsresans varaktighet dagtraktamentets maximibelopp
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 69,-
över 10 timmar (heldagtraktamente) 154,-
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet
- med minst 2 timmar 69,-
- med mer än 6 timmar 154,-

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

12 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp
Afganistan 250,-
Albanien 245,-
Algeriet 250,-
Amerikas Förenta Stater 330,-
Andorra 190,-
Angola 400,-
Antigua och Barbuda 300,-
Arabemiraternas förbund 335,-
Argentina 370,-
Armenien 200,-
Aruba 250,-
Australien 330,-
Azerbajdzejan 200,-
Azorerna 175,-
Bahamas 285,-
Bahrain 260,-
Bangladesh 160,-
Barbados 315,-
Belgien 375,-
Belize 270,-
Benin 200,-
Bermuda 315,-
Bhutan 120,-
Bolivien 135,-
Bosnien-Hertsegovina 230,-
Botswana 175,-
Brasilien 260,-
Brunei 320,-
Bulgarien 220,-
Burkina Faso 200,-
Burundi 150,-
Central-afrikanska republiken 320,-
Chile 235,-
Colombia 210,-
Costa Rica 215,-
Cypern 210,-
Danmark 350,-
Demokratiska folkrepubliken Korea 220,-
Djibouti 220,-
Dominica 300,-
Dominikanska republiken 275,-
Ecuador 190,-
Egypten 220,-
Elfenbenskusten 310,-
El Salvador 220,-
Eritrea 160,-
Estland 175,-
Etiopien 160,-
Fidzi 190,-
Filippinerna 235,-
Frankrike 385,-
Färöarna 335,-
Gabon 290,-
Gambia 205,-
Georgien 220,-
Ghana 195,-
Grekland 240,-
Grenada 300,-
Grönland 300,-
Guadeloupe 280,-
Guatemala 210,-
Guinea 290,-
Guinea-Bissau 185,-
Guyana 200,-
Haiti 280,-
Honduras 160,-
Hongkong 360,-
Indien 170,-
Indonesien 250,-
Irak 270,-
Iran 160,-
Irland 310,-
Island 380,-
Israel 320,-
Italien 335,-
Jamaica 215,-
Japan 535,-
Jemen 250,-
Jordanien 240,-
Jugoslavien 230,-
Jungfruöarna (USA) 195,-
Kambodzha 210,-
Kamerun 210,-
Kanada 260,-
Kanarieöarna 210,-
Kap Verde 140,-
Kazachstan 250,-
Kenya 200,-
Kina 300,-
Kirgisistan 220,-
Komorerna 220,-
Kongo 270,-
Koreanska republiken 395,-
Kroatien 250,-
Kuba 220,-
Kuwait 300,-
Laos 150,-
Lesotho 135,-
Lettland 240,-
Libanon 250,-
Liberia 275,-
Libyen 315,-
Liechtenstein 295,-
Litauen 210,-
Luxemburg 375,-
Macao 275,-
Madagascar 165,-
Madeira 195,-
Makedonien 185,-
Malawi 150,-
Malaysia 235,-
Maldiverna 130,-
Mali 180,-
Malta 255,-
Marocko 300,-
Martinique 285,-
Mauretanien 170,-
Mauritius 200,-
Mexico 240,-
Mocambique 190,-
Moldavien 200,-
Monaco 355,-
Mongoliet 250,-
Myanmar 175,-
Namibien 175,-
Nederländerna 340,-
Nederländska Antillerna 305,-
Nepal 190,-
Nicaragua 195,-
Niger 200,-
Nigeria 230,-
Norge 370,-
Nya Zeeland 270,-
Oman 240,-
Pakistan 155,-
Panama 185,-
Papua-Nya Guinea 250,-
Paraguay 180,-
Peru 295,-
Polen 205,-
Portugal 260,-
Puerto Rico 245,-
Qatar 275,-
Ruanda 185,-
Rumänien 200,-
Ryssland 310,-
Salomonöarna 125,-
Samoa 195,-
San Marino 220,-
Sao Tome och Principe 245,-
Saudi-Arabien 325,-
Schweiz 370,-
Senegal 200,-
Seychellerna 300,-
Sierra Leone 165,-
Singapore 320,-
Slovakien 215,-
Slovenien 210,-
Somalia 130,-
Spanien 345,-
Sri Lanka 150,-
St. Kitts och Nevis 310,-
St. Lucia 280,-
St. Vincent och Grenadinerna 300,-
Storbritannien 330,-
Sudan 200,-
Surinam 200,-
Swaziland 200,-
Sverige 310,-
Sydafrika 195,-
Syrien 330,-
Tadzikistan 200,-
Taiwan 290,-
Tanzania 150,-
Thailand 280,-
Tjeckien 240,-
Togo 200,-
Tonga 165,-
Trinidad och Tobago 210,-
Tunisien 245,-
Turkiet 220,-
Turkmenia 300,-
Tyskland 330,-
Uganda 180,-
Ukraina 240,-
Ungern 300,-
Uruguay 215,-
Uzbekistan 240,-
Vanuatu 150,-
Venezuela 255,-
Vietnam 185,-
Vitryssland 160,-
Zaire 270,-
Zambia 200,-
Zimbabwe 125,-
Österrike 355,-
Land, som inte nämnts särskilt 190,-

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 11 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlands arbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 11 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 94 mark.

Med avvikelse från vad i 1 mom. är bestämt, är maximibeloppet för dagtraktamente för arbetsresa till Kostamusbyggen 184 mark.

13 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 38,50 mark.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 77,00 mark.

14 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

15 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00 - 07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 25 mark.

16 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

17 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995 och det tillämpas vid beskattningen för år 1995.

Helsingfors den 2 december 1994

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Erkki Laanterä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.