1334/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Lag om ändring av strålskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/91) 76 §,

ändras 17 § 1 mom. 3, 4 och 6 punkten samt 2 mom., rubriken för 6 kap., 21, 22 och 23 §§, 25 § 2 mom. 3 punkten, rubriken för 28 §, 40 och 56 §§, 61 § 1 och 4 punkten och 69 § 1 och 2 mom., samt

fogas till 17 § ett nytt 3 mom., till 28 § ett nytt 2 mom., till 32 § ett nytt 3 mom., till 39 § ett nytt 2 mom., till lagen en ny 52 a § och till 61 § nya 6-8 punkter som följer:

5 kap.

Tillståndssystemet

17 §
Funktioner som inte behöver säkerhetstillstånd

Säkerhetstillstånd behövs inte för


3) användning av en strålningsalstrande apparat som på basis av sina säkerhetsegenskaper befriats från kravet på säkerhetstillstånd,

4) användning av en strålkälla som orsakar så liten exponering för strålning att tryggande av säkerheten inte förutsätter särskilda övervakningsåtgärder,


6) export av andra strålkällor än sådana som innehåller radioaktiva ämnen, eller


Utöver de funktioner som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten kan Strålsäkerhetscentralen även befria annan användning av strålning från kravet på säkerhetstillstånd, om det på ett tillräckligt tillförlitligt sätt kan säkerställas att användningen inte medför men eller risker för hälsan.

Det kan förordnas att användning av strålning som befriats från kravet på säkerhetstillstånd skall anmälas till Strålsäkerhetscentralen.

6 kap.

Produktsäkerhet och strålningsmätningar

21 §
Påvisande av att produkten överensstämmer med kraven

Den som importerar, saluför eller överlåter strålningsalstrande apparater, radioaktiva ämnen eller material som innehåller sådana ämnen, eller utrustning och övriga produkter som anknyter till säkerheten vid strålningsverksamhet (produkt) eller på annat sätt introducerar sådana på marknaden skall kunna visa att produkterna uppfyller de säkerhetskrav som uppställts för dem.

En importör, tillverkare eller försäljare kan förpliktas att meddela Strålsäkerhetscentralen sådana uppgifter om de produkter han marknadsför som är nödvändiga för säkerhetsövervakningen.

22 §
Kontroll av produkter

För att verifiera att en produkt uppfyller kraven kan övervakningsmyndigheten kontrollera produkten. Om vid kontrollen uppdagas brister som inverkar på säkerheten är produktens importör eller den som annars introducerat produkten på marknaden skyldig att till myndigheten betala de kostnader som kontrollen förorsakar.

Om förbud mot att sälja eller överlåta en bristfällig produkt stadgas i 56 §.

23 §
Strålningsmätningar

Mätningar för uppskattning av strålningsexponering och för tryggande av säkerheten skall utföras med en metod som påvisats vara tillförlitlig. Strålningsmätare eller mätuppställningar som används vid mätning av strålning skall vara ändamålsenligt kalibrerade.

Strålsäkerhetscentralen skall upprätthålla mätnormaler för säkerställande av strålningsmätningarnas tillförlitlighet.

25 §
Installering, reparation och underhåll

För installerings-, reparations- och servicearbeten krävs säkerhetstillstånd, om arbetet gäller


3) en strålningsalstrande apparat som befriats från kravet på säkerhetstillstånd, om det särskilt bestämts att installerings-, reparations- och servicearbeten på den är tillståndspliktiga.


28 §
Överlåtarens utredningsplikt

Den som exporterar radioaktiva ämnen till ett land som är medlem av Europeiska unionen skall på förhand säkerställa att mottagaren av ämnena uppfyller kraven i Europeiska gemenskapernas rättsakter och landets lagstiftning om innehav och användning av radioaktiva ämnen och hantering av radioaktivt avfall. Om export av radioaktiva ämnen stadgas närmare genom förordning.

32 §
Tillsynsplikt

I detta kapitel stadgat ansvar för verksamhetsutövaren att ordna övervakning av strålningsexponering och hälsokontroll gäller även de arbetstagare som utan att vara anställda av verksamhetsutövaren deltar i strålningsarbete som verksamhetsutövaren låter utföra.

39 §
Driftspersonalens skyldigheter

Information om undersöknings- eller behandlingsåtgärder som innefattar exponering för strålning skall dokumenteras så att de åtgärder som vidtagits och den strålningsexponering de förorsakat kan fastställas i efterhand. Anvisningar om dokumentering av information och fastställande av exponering meddelas av Strålsäkerhetscentralen.

40 §
Kvalitetssäkring

Verksamhetsutövaren är skyldig att ordna kvalitetssäkring av strålkällor som används i medicinsk verksamhet, apparater och instrument som hör till dem samt användningen av dessa i syfte att begränsa exponeringen för strålning till en sådan mängd som skall anses nödvändig för att undersökningen eller behandlingen skall leda till avsett resultat.

52 a §
Import, export och transitering

Radioaktivt avfall eller material som innehåller radioaktivt avfall får importeras, exporteras eller transporteras genom finskt område endast under förutsättning att varje förflyttning av avfall på förhand godkänts av Strålsäkerhetscentralen.

Radioaktivt avfall får inte exporteras till ett land som inte har tillräcklig beredskap med avseende på teknik, lagstiftning och administration för att hantera radioaktivt avfall.

56 §
Försäljnings- och överlåtelseförbud

Om en produkt som avses i 21 § inte uppfyller uppställda säkerhetskrav har övervakningsmyndigheten rätt att förbjuda att den säljs eller på annat sätt överlåts.

61 §
Brott mot strålskyddslagen

En verksamhetsutövare som uppsåtligen eller av vårdslöshet väsentligt

1) försummar att söka i denna lag nämnt säkerhetstillstånd,


4) försummar den skyldighet som nämns i 28 §,


6) försummar den skyldighet som nämns i 52 §,

7) försummar den ansökan om godkännande som nämns i 52 a §,

8) underlåter att iaktta ett förbud som meddelats med stöd av 56 §,


69 §
Avgifter

För beslut om säkerhetstillstånd och andra beslut som en myndighet fattar med stöd av denna lag samt för prestationer som gäller tillsyn som avses i denna lag samt för åtgärder som beredningen av dessa beslut och förberedandet av dessa prestationer kräver kan uppbäras avgift enligt vad som genom beslut av det behöriga ministeriet fastställs. Om avgifterna gäller lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

Om kostnaderna för tillsyn över strålningsverksamhet kan beslutas att de antingen helt eller delvis skall uppbäras i form av årliga avgifter hos verksamhetsutövarna.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 270/94
ApUB 8/94

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.