1332/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Förordning om undervisningsministeriet

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/22):

1 §
Ministeriets uppgifter

Undervisningsministeriet har till uppgift att som en del av statsrådet leda landets undervisnings-, vetenskaps-, kultur- samt idrotts- och ungdomspolitik samt skapa förutsättningar för att utveckla och upprätthålla dessa områden.

2 §
Arbetsordning

I undervisningsministeriets arbetsordning fastställs undervisningsministeriets verksamhetsenheter och deras uppgifter.

I arbetsordningen bestäms också om styrning av ministeriets förvaltningsområde, ledning av ministeriet och ledningsgrupperna vid ministeriet, de ledande tjänstemännens uppgifter och deras ställföreträdare, beredning av ärenden samt om vilken tjänsteman som skall avgöra ett ärende.

Undervisningsministeriets arbetsordning fastställs av ministern. Om flera än en minister förordnats, fastställs arbetsordningen av vardera ministern i fråga om det egna verksamhetsområdet.

3 §
Ämbetsverk och inrättningar på ministeriets förvaltningsområde

Till ministeriets förvaltningsområde hör

1) utbildningsstyrelsen och statliga läroanstalter som hör till dess verksamhetsområde,

2) universiteten och högskolorna samt de övningsskolor som finns i anslutning till dem,

3) Finlands Akademi,

4) forskningscentralen för de inhemska språken,

5) riksarkivet och landsarkiven,

6) Depåbiblioteket,

7) centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och länskonstkommissionerna,

8) biblioteket för synskadade,

9) museiverket,

10) statens konstmuseum,

11) förvaltningsnämnden för Sveaborg,

12) Finlands filmarkiv,

13) statens filmgranskningsbyrå och statens filmnämnd,

14) länstyrelserna när de sköter uppgifter på undervisningsministeriets förvaltningsområde,

15) domkapitlen,

16) orodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse,

17) Institutet för Ryssland och Östeuropa,

18) centret för internationellt personutbyte,

19) besvärsnämnden för studiestöd, samt

20) studentexamensnämnden.

4 §
Ministeriets tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chefen för en avdelning eller en därmed jämförbar enhet är avdelningschef, överdirektör, förvaltningsdirektör, ekonomichef eller planeringschef. Chefen för en annan verksamhetsenhet är en tjänsteman som i arbetsordningen eller annars av ministern förordnats till uppgiften.

Vid ministeriet finns dessutom andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Ministern beslutar om vid vilken verksamhetsenhet tjänster, tjänstemän och personal i arbetsavtalförhållande skall placeras. Vid ministeriet kan finnas tjänster och tjänstemän som inte är placerade vid någon verksamhetsenhet.

Avdelningscheferna vid ministeriet har titeln överdirektör.

5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen högre högskoleexamen, förtrogenhet med undervisnings- och bildningsväsendet samt med förvaltning,

2) för avdelningscheferna och överdirektörerna högre högskoleexamen samt förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten,

3) för förvaltningsdirektören, ekonomichefen, planeringschefen, biträdande avdelningscheferna, de högskoleråd som är biträdande avdelningschefer högre högskoleexamen och förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten,

4) för ett regeringsråd och en regeringssekreterare juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,

5) för ett lagstiftningsråd juris kandidatexamen samt sådan förmåga att forska och planera som behövs vid lagberedning,

6) för ett byggnadsråd, undervisningsråd, högskoleråd, kulturråd och en konsultativ tjänsteman högre högskoleexamen och förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten, samt

7) för en annan sådan tjänsteman som fungerar som föredragande vid statsrådets allmänna sammanträde eller på vars uppgifter ställs motsvarande krav, högskoleexamen.

6 §
Utnämning och anställning av personal

Republikens President utnämner på framställning av statsrådet de tjänstemän som nämns i 5 § 1-4 och 6 punkten.

Statsrådets allmänna sammanträde utnämner den tjänsteman som nämns i 5 § 5 punkten.

Övriga tjänstemän utnämns och personalen i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.

De tjänster som nämns i 5 § 1-2 punkten tillsätts utan att de ledigförklaras.

7 §
Avgörande av ärenden

Ministern avgör ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet.

Ministeriets tjänstemän avgör andra än principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet enligt vad som bestäms i ministeriets arbetsordning.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman i annat fall skall avgöra. Samma rätt har i enskilda fall kanslichefen och chefen för en verksamhetsenhet i ett ärende där avgörandet ankommer på en tjänsteman som lyder under honom.

8 §
Särskilda stadganden

Kanslichefen kan förordna att en tjänsteman vid ministeriet skall bereda och föredra ett ärende som annars skall behandlas av någon annan tjänsteman eller själv överta beredningen eller föredragningen av ärendet. Samma rätt har chefen för en verksamhetsenhet eller någon annan chef i ett ärende som annars skall behandlas av en tjänsteman som lyder under honom. Om inte något annat stadgas i denna förordning gäller om ministeriet vad som stadgas i reglementet för statsrådet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 9 februari 1990 om undervisningsministeriet (136/90) jämte ändringar.

Stadgandena om avgörande av ärenden i den förordning som var gällande när denna förordning träder i kraft samt den arbetsordning som fastställts med stöd av förstnämnda förordning iakttas i tillämpliga delar tills den arbetsordning som utfärdats med stöd av denna förordning har fastställts.

Åtgärder som verkställigheten av denna för-ordning förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft. På tjänstetillsättningsförfarande som väckts innan denna förordning träder i kraft tillämpas behörighetsvillkoren i den tidigare gällande förordningen.

De biträdande avdelningschefer som med stöd av den tidigare gällande förordningen har haft titeln undervisningsråd, behåller sin titel så länge de innehar nämnda tjänst.

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.