1327/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Förordning om ändring av hovrättsförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras 9 § , 14 § 1 mom. 4 punkten samt 18 § 3 mom. hovrättsförordningen av den 18 mars 1994 (211/94) som följer:

9 §

I plenum i hovrätten avgörs ärenden som gäller

1) tjänsteförslag till tjänsterna som hovrättslagman och hovrättsråd samt framställningar till tjänster som extraordinarie hovrättsråd,

2) tjänsteförslag till tjänsterna som lagman, tingsdomare, jordrättsdomare och jordrättsingenjör samt framställningar till tjänster som extraordinarie tingsdomare,

3) besättande av assessors-, fiskals- och tingsfiskalstjänsterna, utnämnande av assessorer för viss tid och upptagande av ställföreträdande ledamöter för längre tid än två månader, framställningar till högsta domstolen om förordnande av ställföreträdande ledamöter för längre tid än sex månader eller upptagande av någon annan än i 19 § nämnd som ställföreträdande ledamot,

4) förordnande av vikarier för lagmännen och tingsdomarna i andra fall än de som nämns i 11 § 2 mom. tingsrättsförordningen (582/93) samt framställningar till högsta domstolen om förordnande av vikarier för lagmännen, tingsdomarna, jordrättsdomarna och jordrättsingenjörerna,

5) tilldelande av vicehäradshövdingstitel,

6) upplösande av tjänsteförhållande för assessorer och fiskaler och uppsägning av dem,

7) beviljande av avsked i fall som avses i 46 § 2 mom. statstjänstemannalagen (750/94),

8) lagstiftningsärenden som inte av presidenten har förordnats bli behandlade på en avdelning eller i en arbetsgrupp samt

9) övriga ärenden som presidenten bestämmer.

I brådskande fall eller om plenum inte är beslutfört på grund av semestrar eller av någon annan anledning får presidenten utan hinder av 1 mom. 3 och 4 punkten utnämna en assessor för viss tid, uppta en ställföreträdande ledamot och förordna en vikarie för en domare tills ärendet är avgjort i plenum, samt utan hinder av punkt 6 avgöra ärendet.

I plenum avgörs mål och ärenden på föredragning.

14 §

Målen och ärendena skall behandlas i den ordning i vilken de har blivit anhängiga. Nedan nämnda mål och ärenden behandlas emellertid i brådskande ordning före andra mål och ärenden i följande ordning:


4) ärenden enligt lagen om företagssanering (47/93) och lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/93) samt konkursmål, samt


18 §

Presidenten beslutar om skötseln av personalens uppgifter under tjänstledighet, såvida det inte enligt 9 § ankommer på plenum att besluta om dem.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.