1323/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Lag om temporär ändring av 25 och 30 §§ lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 25 § 1 mom. och 30 § 1 mom. lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/84), sådana de lyder i lag av den 22 december 1994 (1318/94), som följer:

25 §
Statsandelen för dagpenningarna och för förtjänststödets förtjänstdelar

Statsandelen är 62,5 procent av det totala beloppet av de dagpenningar som löntagarkassan eller företagarkassan har utbetalt med stöd av 16 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som social- och hälsovårdsministeriet har godkänt.


30 §
Centralkassans andel av dagpenningarna och av förtjänststödets förtjänstdelar

Centralkassan betalar till en arbetslöshetskassa som är berättigad till full statsandel 32 procent av de arbetslöshetsdagpenningar som en arbetslöshetskassa har utbetalt med stöd av 16 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och en löntagarkassa har utbetalt med stöd av 16 a § i samma lag. Stödavgift betalas dock inte för sådana dagpenningar för vilka arbetslöshetskassan inte har rätt till statsandel. Då statsandelen har sänkts enligt 24 §, sänks stödavgiften i samma proportion.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och gäller till utgången av 1995.

RP 268/94
ShUB 34/94

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.