1319/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Lag om ändring av lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1990 om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) 15 § 1 och 3 mom., 16 § 1 mom., 18 § 2 mom. och 21 § 3 mom.,

av dessa lagrum 15 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1993 (1543/93), 15 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1993 (1540/93), 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 21 december 1990 (1194/90) och 18 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 23 december 1992 (1479/92), samt

fogas till 15 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 30 december 1993, ett nytt 4 mom., som följer:

15 §
Rätt till utbildningsstöd

Rätt till utbildningsstöd har en studerande som fyllt 17 år och som när han blir arbetslös eller påbörjar sin utbildning har fyllt arbetsvillkoret enligt 13 § 2 eller 3 mom. eller 16 eller 16 a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och inte har fått arbetslöshetsdagpenning under den maximitid som stadgas i 26 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa.


En studerande har rätt till förtjänststöd om han enligt 16 eller 16 a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa är berättigad till dagpenning avvägd enligt förtjänsten. Villkor för att erhålla förtjänststödets förtjänstdel är dessutom att

1) studeranden är arbetslös eller permitterad på heltid,

2) studeranden är en sådan person som avses i 17 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller att

3) han hotas av arbetslöshet.

Rätt till förtjänstdel föreligger dock inte för den tid under vilken en studerande enligt 5 a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa skall betraktas som företagare i huvudsyssla.

16 §
Fullt utbildningsstöd

Grundstödets fulla belopp är lika stort som den grunddagpenning som avses i 22 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Det fulla förtjänststödet består av en grunddel och en förtjänstdel enligt vad 21 § 1 mom. samt 23 och 23 a §§ lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgar om dagpenning avvägd enligt förtjänsten.


18 §
Sänkt utbildningsstöd

Också på ersättning som motsvarar lön under uppsägningstiden eller annan ekonomisk förmån som arbetsgivaren betalar enligt ett annat avtal eller arrangemang skall det som 1 mom. stadgar om lönen tillämpas. En ersättning eller ekonomisk förmån periodiseras enligt den lön som skall avses vara en persons på en viss nivå stabiliserade lön räknat från det arbetsförhållandet upphörde. Det som 1 mom. stadgar skall också tillämpas på försäljningsvinst som avses i 5 § 1 mom. 14 punkten lagen om utkomstskydd för arbetslösa.


21 §
Ansökan om förmån

Om ansökan gäller beviljande av förtjänststöd på det villkor som avses i 15 § 3 mom. 3 punkten eller 4 mom., skall till ansökan dessutom fogas arbetskraftsmyndighetens meddelande om att detta villkor är uppfyllt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 267/94
ShUB 33/94

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.