1306/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Lag om ändring av naturnäringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i naturnäringslagen av den 24 augusti 1984 (610/84) 1 §, 4 § 2 mom., 28 § 1 mom., 29 § 3 mom., 33 § 1 mom., 34 § 2 mom., 36 § 1 mom. 5 och 6 punkten,

av dessa lagrum 28 § 1 mom., 29 § 3 mom. och 34 § 2 mom. sådana de lyder ändrade genom i lag av den 28 december 1990 (1296/90), samt

fogas till 5 § ett nytt 3 mom., till 29 §, sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 4 mom., till lagen en ny 35 a § och till 36 § 1 mom. en ny 7 punkt som följer:

1 §
Lagens syfte

För förbättrande av utkomstmöjligheterna och levnadsförhållandena för dem som idkar naturnäringar ges inom landets nordliga områden jord, andelar och rättigheter samt krediter och bidrag och vidtas andra åtgärder enligt denna lag, dock så att de begränsningar av stödåtgärderna som uppställs i Europeiska gemenskapens grundfördrag och i rättsakter som utfärdats med stöd av detta skall beaktas.

4 §
Personer som kan få bistånd

Den vars egna och vars makes totala inkomster av annat än utövande av yrke som avses i denna lag är större än det belopp som fastställts av statsrådet, kan inte bli delaktig av åtgärder enligt denna lag. En förutsättning för erhållande av stödet är dessutom att en genom förordning närmare stadgad utvecklingsplan har uppgjorts.


5 §
Särskilda stadganden

Stöd enligt denna lag beviljas endast med de begränsningar som stadgas i 3 § 3 mom. och 15 § landsbygdsnäringslagen.

28 §
Försäljningspris

Betalningstiden för försäljningspriset för en naturnäringslägenhet och ett tillskottsområde är högst 20 år. Om betalningstiden för försäljningspriserna stadgas närmare genom förordning. På räntan på försäljningspriserna tillämpas 29 § 3 mom.


29 §
Lånevillkor

Den årliga räntan på lån som beviljats av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond utgörs av räntor på marknadsvillkor. Låntagaren skall på lånet betala en ränta som är fem procentenheter lägre än nämnda ränta, dock minst en ränta vars belopp stadgas genom förordning. Denna ränta skall uppbäras högst till dess hela ränteförmånsstödet har använts. Därefter skall hos låntagaren uppbäras ränta på marknadsvillkor för lånet. Genom förordning stadgas om godtagbara räntor på marknadsvillkor, om hur ränteförmånen omvandlas till bidrag samt om bidragets maximibelopp.

Genom förordning stadgas om maximibeloppet för en ränteförmån, en räntefrihet och en amorteringsfrihet samt om lånetiden.

33 §
Bidrag

Om bidragens procentuella maximibelopp stadgas närmare genom förordning. För stöd för primärproduktion och boende får ett bidrag dock uppgå till högst 45 procent samt i övrigt till högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna. Beviljas utöver bidrag även lån, får bidragets och lånets sammanlagda belopp uppgå till högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna.


34 §
Vägbyggnads- och vattenförsörjningsarbeten

Av kostnaderna för sådana i 1 mom. nämnda arbeten som utförts av staten uppbärs hos lägenhetsägaren det belopp varmed lägenhetens värde, då lägenheten används för sitt ändamål, kan anses ha stigit på grund av arbetena, dock minst 25 procent och högst 70 procent av beloppet av de kostnader som hänför sig till lägenheten. Återbetalningstiden för belopp som indrivs är tio år och den årliga räntan minst fyra procent. Beslut om återkrav fattas av landsbygdsnäringsdistriktet.


35 a §
Projekt som främjar naturnäringarna

Med stöd av denna lag kan på villkor som närmare stadgas genom förordning beviljas stöd för kostnaderna för sådana projekt som syftar till att främja naturnäringarna samt vidareförädlingen av naturnäringsprodukter samt annan verksamhet enligt denna lag. Stöd kan utöver en enskild naturnäringsidkare även beviljas en kommun, en samkommun, en förening, ett bolag eller ett andelslag. Ett villkor för att stöd skall beviljas är att projektet har beaktats i de regionala utvecklingsplanerna.

36 §
Användningen av utvecklingsfondens medel

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel kan, förutom vad som ovan är stadgat om deras användning, användas för följande utgifter enligt denna lag:


5) underhåll av vägar som byggts av staten;

6) undersökningar och utredningar om utvecklande av naturnäringarna; samt

7) stöd för projekt som nämns i 35 a §.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Denna lag tillämpas på de ansökningar och anhängiga ärenden som inte har avgjorts genom ett laga kraft vunnet beslut förrän lagen träder i kraft.

På dispositionsplaner som har fastställts sedan denna lag har trätt i kraft tillämpas 28 § 1 mom. och på låneansökningar som anhängiggjorts efter ikraftträdandet tillämpas 29 § 3 mom.

RP 164/94
JsUB 16/94

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.