1305/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Lag om ändring av renhushållningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i renhushållningslagen av den 9 februari 1990 (161/90) 1 §, 3 § 2 mom., 21 §, 22 § 3 mom., 26 § 1 mom., 27 § 3 mom., 28 § 2 mom. samt 30 § 1 mom. 3 och 4 punkten,

av dessa lagrum 21 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom lag av den 28 december 1990 (1298/90) samt 22 § 3 mom. och 26 § 1 mom. i nämnda lag av den 28 december 1990, samt

fogas till 7 § ett nytt 3 mom., till 22 § sådan den lyder i nämnda lag av den 28 december 1990 ett nytt 4 mom., till lagen nya 29 a och 29 b §§, samt till 30 § 1 mom. en ny 5 punkt, som följer:

1 §
Lagens syfte

För förbättrande av utkomstmöjligheterna och levnadsförhållandena för dem som idkar renhushållning samt för stödande av renbeteslagens verksamhet ges finansieringsstöd och vidtas andra åtgärder enligt denna lag, dock så att de begränsningar av stödåtgärderna som uppställs i Europeiska gemenskapens grundfördrag och i rättsakter som utfärdats med stöd av detta skall beaktas.

3 §
Personliga förutsättningar för stöd

Den vars egna och vars makes totala inkomster av något annat än ett yrke som avses i naturnäringslagen (610/84) är större än det belopp som fastställts av statsrådet, kan inte bli delaktig av åtgärder enligt denna lag. En förutsättning för erhållande av stödet är dessutom att en genom förordning närmare stadgad utvecklingsplan uppgjorts.


7 §
Begränsningar som gäller tillämpningsområdet

Stöd enligt denna lag beviljas endast med de begränsningar som stadgas i 3 § 3 mom. och 15 § 1 mom. 2 och 3 punkten landsbygdsnäringslagen.

21 §
Försäljningspris

Betalningstiden för försäljningspriset för ett tillskottsområde som ansluts till en renhushållningslägenhet är högst 20 år. Om betalningstiden för försäljningspriserna stadgas närmare genom förordning. På räntan på försäljningspriserna tillämpas 22 § 3 mom.

Genom förordning stadgas om maximibeloppet för en ränteförmån, en räntefrihet och en amorteringsfrihet.

22 §
Lånevillkor

Den årliga räntan på lån som beviljats av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond utgörs av räntan på marknadsvillkor. Låntagaren skall på lånet betala en ränta som är fem procentenheter lägre än nämnda ränta, dock minst en ränta vars belopp stadgas genom förordning. Denna ränta skall uppbäras högst till dess hela ränteförmånsstödet har använts. Därefter skall hos låntagaren uppbäras ränta på marknadsvillkor för lånet. Genom förordning stadgas om godtagbara räntor på marknadsvillkor, om hur ränteförmånen omvandlas till bidrag samt om bidragets maximibelopp.

Genom förordning stadgas om maximibeloppet för en ränteförmån, en räntefrihet och en amorteringsfrihet samt om lånetiden.

26 §
Bidrag

Om bidragens procentuella maximibelopp stadgas närmare genom förordning. Bidraget kan dock högst uppgå till 45 procent av de godtagbara kostnaderna. Beviljas utöver bidrag även lån, får bidragets och lånets sammanlagda belopp högst uppgå till 80 procent av de godtagbara kostnaderna.


27 §
Stödjande av byggnadsarbeten

Bidrag som avses i 1 och 2 mom. kan beviljas till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna. Om bidragets maximibelopp stadgas närmare genom förordning.


28 §
Lösörebidrag

Det bidrag som avses i 1 mom. kan beviljas till högst 45 procent av de godtagbara kostnaderna.

29 a §
Projekt för främjande av renhushållningen

Med stöd av denna lag kan på villkor som närmare stadgas genom förordning beviljas stöd för kostnader för sådana projekt som syftar till att främja renhushållningen samt vidareförädlingen av renhushållningsprodukter. Stöd kan utöver en enskild renhushållningsidkare eller ett renbeteslag även beviljas en kommun, en samkommun, en förening, ett bolag eller ett andelslag. Ett villkor för att stöd skall beviljas är att projektet har beaktats i de regionala utvecklingsplanerna.

29 b §
Villkor för beviljande av projektstöd

Bidrag med stöd av denna lag beviljas dock renbeteslag endast om projektet ingår i den regionala utvecklingsplanen och stöd inte beviljas ur Europeiska gemenskapens strukturfonder.

30 §
Användningen av utvecklingsfondens medel

Medel i gårdsbrukets utvecklingsfond kan utöver vad som stadgas ovan användas för följande utgifter enligt denna lag:


3) förvaltningsarvoden och andra utgifter som beror på långivning,

4) undersökningar och utredningar om utvecklande av renhushållningen, samt

5) stöd för projekt som nämns i 29 a §.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Denna lag tillämpas på de ansökningar och anhängiga ärenden som inte har avgjorts genom ett laga kraft vunnet beslut förrän lagen träder i kraft.

På dispositionsplaner som fastställts sedan denna lag trätt i kraft tillämpas 21 § 1 mom. och på låneansökningar som anhängiggjorts efter ikraftträdandet tillämpas 22 § 3 mom.

RP 164/94
JsUB 16/94

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.