1302/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Lag om ändring av 7 § firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 7 § 1 mom. firmalagen av den 2 februari 1979 (128/79), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 9 mars 1990 (233/90), en ny 7 a-punkt som följer:

7 §

Utöver vad annorstädes är stadgat i lag gäller angående utformningen av firma:


7 a) i fråga om en europeisk ekonomisk intressegrupperings firma gäller vad som bestäms i artikel 5.a i rådets förordning (EEG) nr 2137/85 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 229/94
EkUB 35/94
Rådets förordning (EEG) nr 2137/85; EGT nr L 199, 31.7.1985, s. 1

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.