1301/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Lag om ändring av 14 och 18 §§ handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § 2 mom. och 18 § 2 mom. handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79),

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 28 november 1994 (1075/94), som följer:

14 §

Ändringsanmälan skall även göras, om ändring sker i ett öppet bolags eller ett kommanditbolags bolagsavtal, i ett aktiebolags bolagsordning eller i ett andelslags, en sparbanks, en hypoteksförenings, en bostadsrättsförenings eller en försäkringsförenings stadgar eller i ett avtal om att bilda en europeisk ekonomisk intressegruppering.

18 §

Om de meddelanden och anmälningar som skall sändas till registermyndigheten med anledning av ett öppet bolags, ett kommanditbolags, ett aktiebolags, ett andelslags, en sparbanks, en försäkringsförenings eller en europeisk ekonomisk intressegrupperings likvidation, en bostadsrättsförenings upplösning samt med anledning av ett öppet bolags, ett kommanditbolags, ett aktiebolags eller ett andelslags fusion och med anledning av en överföring av ett aktiebolags aktier till värdeandelssystemet stadgas särskilt.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 229/94
EkUB 35/94

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.