1300/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Lag om ändring och temporär ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79) 3 § 1 mom. 3 och 4 punkten, temporärt 14 § 2 mom., 15 § 1 mom. 5 och 6 punkten, temporärt 18 § 2 mom. och 25 § ,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. 3 och 4 punkten sådana de lyder i lag av den 19 februari 1993 (229/93), 14 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 29 april 1988 (390/88), 15 § 1 mom. 6 punkten sådan den lyder i nämnda lag av den 19 februari 1993 och 18 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 17 maj 1991 (838/91), samt

fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda lag av den 19 februari 1993 och lag av den 10 december 1993 (1122/93), en ny 5 punkt, till lagen en ny 13 d § och till 15 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom lag av den 31 december 1987 (1252/87) samt nämnda lagar av den 19 februari 1993 och den 10 december 1993 en ny 7 punkt som följer:

3 §

Grundanmälan skall göras av


3) en fysisk person som har förvärvat tillstånd att idka i 3 § lagen angående rättighet att idka näring nämnd näring eller som för idkande av näring har ett fast driftställe eller som i sin tjänst har någon annan än make eller omyndig efterkommande i rätt nedstigande led (enskild näringsidkare); dock inte den som idkar gårdsbruk eller fiske,

4) en utländsk sammanslutning och stiftelse som grundar en filial i Finland (utländsk näringsidkare), samt

5) en europeisk ekonomisk intressegruppering och en utomlands registrerad intressegruppering som grundar ett driftställe i Finland.


13 d §

I grundanmälan om en europeisk ekonomisk intressegruppering skall nämnas

1) intressegrupperingens firma,

2) den dag då avtalet om att bilda intressegrupperingen har undertecknats,

3) intressegrupperingens hemort,

4) intressegrupperingens postadress,

5) intressegrupperingens syfte,

6) samtliga medlemmars personuppgifter,

7) företagsledarens eller företagsledarnas personuppgifter,

8) vem eller vilka av företagsledarna som tecknar intressegrupperingens firma,

9) verksamhetsperioden, om en sådan har avtalats, samt

10) intressegrupperingens driftställen, om sådana finns.

I grundanmälan om en utomlands registrerad intressegrupperings driftställe i Finland skall nämnas

1) medlemsstaten och det register i vilket intressegrupperingen är införd,

2) intressegrupperingens registernummer,

3) i tillämpliga delar de uppgifter om intressegrupperingen som avses i 1 mom.,

4) driftställets postadress, samt

5) personuppgifterna för den som företräder driftstället.

14 §

Ändringsanmälan skall även göras om ändring sker i ett öppet bolags eller ett kommanditbolags bolagsavtal, i ett aktiebolags bolagsordning eller i ett andelslags, en sparbanks, en hypoteksförenings eller en försäkringsförenings stadgar eller i ett avtal om att bilda en europeisk ekonomisk intressegruppering.

15 §

Ansvariga för avgivande av registeranmälan är:


5) för ideell förening styrelsens ordförande,

6) för en utländsk näringsidkares filial den person som valts att teckna dess firma eller valts till företrädare, samt

7) för en europeisk ekonomisk intressegruppering dess företagsledare.


18 §

Om de meddelanden och anmälningar som skall sändas till registermyndigheten med anledning av ett öppet bolags, ett kommanditbolags, ett aktiebolags, ett andelslags, en sparbanks, en försäkringsförenings eller en europeisk ekonomisk intressegrupperings likvidation samt med anledning av ett öppet bolags, ett kommanditbolags, ett aktiebolags eller ett andelslags fusion och med anledning av en överföring av ett aktiebolags aktier till värdeandelssystemet stadgas särskilt.


25 §

En anteckning som införs i handelsregistret eller stryks ur det skall på åtgärd av registermyndigheten kungöras i handelsregistertidningen, antingen i sin helhet eller såsom utdrag ur eller hänvisning till en handling som har fogats till akten i ärendet eller har införts i registret, på det sätt som närmare bestäms i beslut av patent- och registerstyrelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Lagens 14 § 2 mom. och 18 § 2 mom. gäller till och med den 28 februari 1995.

RP 229/94
EkUB 35/94
Rådets förordning (EEG) nr 2137/85; EGT nr L 199, 31.7.1985, s. 1

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.