1296/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av 5 och 45 §§ lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 1 mom. 9 punkten och 45 § 1 och 2 mom. lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 18 december 1992 (1334/92), som följer:

5 §
Begränsningar i rätten till arbetslöshetsdagpenning

Berättigad till arbetslöshetsdagpenning är inte en person


9) för den tid som han åtnjuter generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) eller lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90), avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/94),


45 §
Indrivning av arbetslöshetsdagpenning i vissa fall samt utmätning av dagpenning

Har någon erhållit arbetslöshetsdagpenning för samma tid för vilken honom retroaktivt beviljas folkpension eller pension på basis av arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet, generationsväxlings- eller avträdelsepension, avträdelseersättning, avträdelsestöd eller förtidspension för frontveteraner, får arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen från den pension eller avträdelseersättning eller det avträdelsestöd som skall betalas retroaktivt indriva det dagpennings-belopp som för nämnda tid betalts utan grund.

Arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen skall minst två veckor innan pensionen, avträdelseersättningen eller avträdelsestödet utbetalas meddela pensionsanstalten att pensionen, avträdelseersättningen eller avträdelsestödet i enlighet med 1 mom. skall betalas till kassan eller kommissionen.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 162/94
JsUB 13/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.