1295/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av 26 § folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 26 § 1 mom. 5 punkten folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56), sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 december 1992 (1333/92), som följer:

26 §

Vid fastställande av tilläggsdel beaktas till den försäkrade varaktigt utgående


5) grundbelopp av generationsväxlingspension som beviljats enligt 6 a § lagen om pension för lantbruksföretagare eller enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90), grundbelopp av avträdelseersättning som beviljats enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92) samt grundbelopp av avträdelsestöd som beviljats enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/94), likväl så att från tilläggsdelens fulla belopp avdras 50 procent av det belopp varmed summan av de i 1-5 punkten nämnda förmånerna överstiger 1 460 mark om året.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Det markbelopp om vilket stadgas i denna lag motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i mars 1981 har beräknats.

RP 162/94
JsUB 13/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.