1293/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

I denna lag stadgas om ett förtidspensionssystem för jordbruket och verkställigheten av det i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2079/92 om införande av en stödordning i gemenskapen för förtidspensionering från jordbruk.

För att förbättra jordbrukets struktur beviljas avträdelsestöd med stöd av denna lag lantbruksföretagare som efter lagens ikraftträdande men före år 2000 varaktigt upphör med att bedriva jordbruk så som anges i denna lag.

2 §

I denna lag avses med

1) lantbruksföretagare en idkare av gårdsbruk som för egen eller gemensam räkning bedriver jordbruk och själv deltar i arbetet,

2) gårdsbruksenhet en sådan av en eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar, som innefattar åker, bestående enhet för bedrivande av gårdsbruk vilken förvaltas som en helhet,

3) bedrivande av jordbruk som huvudsyssla lantbruksföretagarverksamhet där lantbruksföretagarens

a) totala inkomst åtminstone till en fjärdedel erhålls av jordbruk,

b) totala inkomst åtminstone till hälften erhålls av jord- och skogsbruk samt av kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten, och

c) totala arbetstid åtminstone till hälften åtgår till jord- och skogsbruket samt till kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten,

4) pensionsanstalt lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69), och med

5) kommunens landsbygdsnäringsmyndighet organ, tjänsteinnehavare och förtroendevalda som avses i 3 § lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna (1558/91).

Villkor som gäller avträdaren
3 §

Rätt till avträdelsestöd har den som varaktigt upphör med att bedriva jordbruk och är

1) lantbruksföretagare som äger en gårdsbruksenhet eller en del därav,

2) äkta make till en lantbruksföretagare som avses i 1 punkten, fastän han inte har äganderätt till gårdsbruksenheten, och

3) efterlevande make till en lantbruksföretagare som avses i 1 punkten, om den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen hör till egendom i vilken den efterlevande maken har giftorätt.

En person som avses i 1 mom. 1-3 punkten kallas nedan avträdare.

I de fall som avses i 9 och 10 §§ har lantbruksföretagare som med stöd av arrendeavtal bedrivit jordbruk på en gårdsbruksenhet också rätt till avträdelsestöd, om han har rätt att överföra arrenderätten och om minst fem år återstår av arrenderätten och om han i övrigt uppfyller villkoren för en avträdare i denna lag.

4 §

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren under tio år omedelbart före avträdelsen för egen eller gemensam räkning bedrivit jordbruk som huvudsyssla.

5 §

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren då avträdelsen sker har fyllt 55 men inte 65 år.

Om äkta makar är avträdare och den äldre av dem vid tidpunkten för avträdelsen uppfyller villkoren i 1 mom. och även i övrigt är berättigad till avträdelsestöd, är den yngre av makarna berättigad till avträdelsstöd om han fyllt 50 år. Avträdelsestöd betalas dock inte för tiden innan avträdaren fyller 55 år.

6 §

Rätt till avträdelsestöd har inte en avträdare som vid avträdelsen får

1) invaliditetspension som beviljats tillsvidare, individuell förtidspension, arbetslöshetspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen (347/56), eller

2) i 1 punkten avsedda pensioner eller deltidspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

7 §

Ett villkor för avträdelsestöd är att avträdaren efter avträdelsen varaktigt upphör med att bedriva kommersiellt jordbruk för egen eller gemensam räkning. Ett villkor för avträdelsestöd är likaså att avträdaren inte efter avträdelsen bedriver skogsbruk för egen eller gemensam räkning genom att själv delta i arbetet.

Villkor som gäller gårdsbruksenheten
8 §

Ett villkor för avträdelsestöd är att en väsentlig del av den åkermark som hör till den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen inte har överlåtits under de tre senaste åren före avträdelsen på sätt som strider mot de mål som ställs i denna lag.

Genom förordning stadgas närmare om det villkor som avses i 1 mom.

Överlåtelse av gårdsbruksenhet till en förvärvare
9 §

Upphörandet med jordbruksproduktionen kan ske så att avträdaren överlåter eller arrenderar ut gårdsbruksenhetens åkermark och produktionsbyggnader för bedrivande av jordbruk till en förvärvare som fortsätter med gårdsbruket och

1) som har tillräcklig yrkesskicklighet för att bedriva jordbruk,

2) som inte fyllt 45 år,

3) som förbinder sig att bedriva jordbruk som huvudsyssla under minst fem år,

4) som förbinder sig att odla lägenheten med iakttagande av miljövårdskraven och bo på lägenheten eller i dess närhet så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock under minst fem år, och

5) som förbinder sig att väsentligt utvidga den lägenhet som är föremål för avträdelsen i enlighet med en plan som skall uppgöras för lägenheten.

Om förvärvaren presenterar en utredning över att en i 1 mom. 5 punkten avsedd utvidgning inte skäligen är möjlig, kan upphörandet med jordbruksproduktionen ske enligt 1 mom. utan nämnda förpliktelse förutsatt att den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen är fortbeståndsduglig då avträdelsen sker. Förvärvaren skall även då uppfylla villkoren i 1 mom. 1-4 punkten och göra upp en ekonomiplan för lägenheten som visar att den är fortbeståndsduglig.

Genom förordning stadgas närmare om de villkor som avses i 1 och 2 mom.

Överlåtelse av åker som tillskottsmark
10 §

Upphörandet med jordbruksproduktionen kan ske så att avträdaren överlåter eller arrenderar ut gårdsbruksenhetens åkrar som tillskottsmark för bedrivande av jordbruk till en förvärvare

1) som då avträdelsen sker bedriver jordbruk på en gårdsbruksenhet till vilken åkern fogas som tillskottsmark,

2) som inte fyllt 55 år,

3) som förbinder sig att bedriva jordbruk som huvudsyssla under minst fem år, och

4) som förbinder sig att odla lägenheten med iakttagande av miljövårdskraven så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock under minst fem år.

Genom förordning stadgas närmare om villkoren i 1 mom.

Överlåtelse av åkermark för andra ändamål än jordbruk
11 §

Om en i 9-10 §§ avsedd lämplig förvärvare inte står att finna, kan upphörandet med jordbruksproduktionen ske så att avträdaren överlåter eller arrenderar ut gårdsbruksenhetens åkermark att användas för andra ändamål än jordbruk.

Förvärvaren skall förbinda sig att använda gårdsbruksenhetens åkermark för sådant ändamål som avses i 1 mom. så länge som avträdelsestöd betalas.

Genom förordning stadgas närmare för vilka ändamål en i 1 mom. avsedd avträdelse kan ske.

Åker tas ur produktionen genom en förbindelse
12 §

Om en i 9-10 §§ avsedd lämplig förvärvare inte står att finna, kan upphörandet med jordbruksproduktionen ske så att avträdaren ger en förbindelse (förbindelse om nedläggning av jordbruksproduktion och överlåtelsebegränsning för åker) enligt vilken

1) han inte använder gårdsbruksenhetens åkermark för jordbruksproduktion men sköter åkermarken med iakttagande av miljövårdskraven eller beskogar den, och

2) han inte under den tid någon av dem som får avträdelsestöd är under 65 år överlåter eller arrenderar ut gårdsbruksenhetens åker till någon annan än sådan förvärvare som uppfyller villkoren enligt 9 § 1 mom., 10 eller 11 § och som ger en förbindelse som avses i paragrafen i fråga.

Gemensamma stadganden som gäller avträdelsen
13 §

De avträdelsesätt som avses i 10-12 §§ kan också kombineras. Utan hinder av vad som ovan stadgas kan så som stadgas närmare genom förordning åker även säljas till landsbygdsnäringsdistriktet att överlåtas till en förvärvare som uppfyller villkoren i denna lag för ändamål som avses i landsbygdsnäringslagen (1295/90).

En överlåtelse eller utarrendering som avses i 9-11 §§ kan också ske till två förvärvare gemensamt. Härvid måste båda, och i fråga om äkta makar åtminstone den ena, uppfylla de villkor som gäller för en förvärvare.

Genom förordning stadgas hur informationen om avträdelse ordnas för att finna i 9-10 §§ avsedda förvärvare som fortsätter att bedriva jordbruk.

14 §

Då avträdaren är ägare till gårdsbruksenheten eller ägarens make kan överlåtelsen ske genom köp eller gåva eller genom utarrendering med arrendeavtal som uppgjorts för minst tio år. När avträdaren är en person som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten betraktas också avvittring och arvskifte mellan efterlevande make och arvingar som en överlåtelse.

Ägaren anses ha upphört med att bedriva jordbruk på i lagen avsett sätt, om han överlåtit sin mark enligt 9-11 §§, men överlåtelsen hindras av att kommunen utnyttjar sin förköpsrätt enligt förköpslagen (608/77) och inlöser den överlåtna fastigheten.

Då avträdaren är en arrendator kan avträdelsen ske så att arrendeförhållandet överförs på en sådan förvärvare som avses i 9 eller 10 §. På grund av de tvingande stadgandena i jordlegolagen (258/66) kan avvikelse göras från villkoren i 9 § 1 mom. 4 punkten och 10 § 1 mom. 4 punkten till den del där avses förvärvarens förpliktelse att iaktta förbindelserna så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren.

15 §

I lagen avsedd avträdelse anses ha skett

1) i de fall som avses i 9-11 §§ när överlåtelsehandlingen eller arrendeavtalet undertecknats, och

2) i de fall som avses i 12 § när förbindelse om nedläggning av jordbruksproduktion och överlåtelsebegränsning för åker har lämnats till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller pensionsanstalten.

Om avträdaren är en arrendator anses avträdelsen ha skett när arrenderätten skriftligen övergått på förvärvaren.

Om avträdelsen sker genom överlåtelse av åkern till landsbygdsnäringsdistriktet enligt 13 § 1 mom., anses avträdelsen ha skett när överlåtelsehandlingen har undertecknats med landsbygdsnäringsdistriktet.

16 §

Avträdelsen skall gälla gårdsbruksenhetens hela åkermark. Avträdarna har dock rätt att utanför avträdelsen lämna följande områden av skälig storlek:

1) ett driftscentrumområde, på vilket bostadsbyggnaderna och, i andra än i 9 § nämnda fall, gårdsbruksenhetens ekonomibyggnader är belägna, och

2) ett åkerområde för odling av trädgårdsprodukter som behövs i det egna hushållet eller för byggande av bostadsbyggnad. Området får vara högst 10 procent av den åkerareal som är föremål för avträdelsen, dock inte större än en hektar.

Om avträdaren ensam eller tillsammans med sin make, eller avträdarens make äger flera gårdsbruksenheter måste åkermarken på dem alla överlåtas på det sätt som lagen avser. Om avträdaren eller hans make utöver den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen äger endast en del av en annan gårdsbruksenhet, förutsätts inte att de övriga delägarna till denna gårdsbruksenhet avstår från åkermarken. Avträdaren och hans make måste dock upphöra med att bedriva jordbruk för egen eller gemensam räkning även på dylik lägen-het.

Avträdelsestödets belopp
17 §

Avträdelsestödets belopp grundar sig på den arbetsinkomst som med stöd av lagen om pension för lantbruksföretagare har fastställts för gårdsbruksenheten och vars storlek är beroende av gårdsbruksenhetens storlek och antalet lantbruksföretagare som arbetar på den.

Avträdelsestödet består av ett grundbelopp och en kompletteringsdel. Till avträdelsestödet kan dessutom höra en husdjursersättning som så som stadgas närmare genom förordning betalas som en engångsersättning på grundval av de husdjur som sänds till slakt.

18 §

Avträdelsestödets grundbelopp är lika stort som den invalidpension som enligt lagen om pension för lantbruksföretagare skulle ha beviljats lantbruksföretagaren, om han när avträdelsen skedde hade haft rätt till full invalidpension.

Då grundbeloppets storlek fastställs beaktas inte sådan rätt till pension som grundar sig på lantbruksföretagarens arbets- eller tjänsteförhållande eller på annan företagarverksamhet än den som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare, och vid fastställandet tillämpas inte heller 8 i § 3 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.

På grundbeloppet tillämpas 7 c, 8 och 8 a §§ lagen om pension för arbetstagare (395/61). Grundbeloppet justeras enligt de allmänna förändringarna i löne- och prisnivån så som 9 § lagen om pension för arbetstagare stadgar.

19 §

Avträdelsestödets kompletteringsdel är lika stor som det sammanräknade belopp av folkpensionens basdel och tilläggsdel som skulle ha beviljats avträdaren, om han då avträdelsestödet började hade haft rätt till i form av invaliditetspension beviljad folkpension. När bas- och tilläggsdelen beräknas tillämpas dock inte 25 b och 28 §§ folkpensionslagen. När tilläggsdelen fastställs tillämpas 26 § 5 mom. folkpensionslagen sådant detta lagrum lydde vid den tidpunkt då lagen om ändring av folkpensionslagen (547/93) trädde i kraft. Efter det att avträdelsestöd har beviljats justeras kompletteringsdelens belopp endast till följd av sådana förändringar i familjeförhållandena som avses i 32 a § 3 mom. i nämnda lag.

Kompletteringsdelen justeras enligt de allmänna förändringarna i levnadskostnaderna så som stadgas i lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).

Ansökan om avträdelsestöd
20 §

När avträdelsestöd söks skall till pensionsanstalten lämnas överlåtelsehandlingen, arrendeavtalet eller en styrkt kopia därav eller den i 12 § avsedda förbindelsen om nedläggning av jordbruksproduktion och överlåtelsebegränsning för åker.

Om sökande av avträdelsestöd stadgas i övrigt närmare genom förordning.

21 §

Avträdelsestöd kan också sökas villkorligt. Sökanden skall härvid tillställa pensionsanstalten ett utkast till överlåtelsehandling eller arrendeavtal som parterna undertecknat eller avträdarens förhandsförbindelse som motsvarar förbindelserna i 12 §.

Ett villkorligt beslut enligt 1 mom. förfaller, om slutlig överlåtelsehandling, slutligt arrendeavtal eller kopia därav eller slutliga förbindelser som motsvarar förhandsförbindelserna inte har tillställts pensionsanstalten inom sex månader från den tidpunkt då det villkorliga beslutet gavs.

När en ansökan avgörs med stöd av denna paragraf, anses vid bedömningen av villkoret i 4 § såsom avträdelsetidpunkt den tidpunkt då ansökan om avträdelsestöd gjordes. För fastställandet av avträdelsestödets storlek betraktas som stödets begynnelsetidpunkt ingången av den kalendermånad under vilken det villkorliga beslutet ges.

Betalning av avträdelsestöd
22 §

Avträdelsestöd betalas från den sista avträdelsetidpunkten enligt 15 §, dock inte förrän

1) avträdaren fyllt 55 år,

2) avträdaren upphört med att bedriva kommersiellt jordbruk och skogsbruk så som avses i 7 §,

3) betalningen av invalidpension har upphört i det fall där avträdaren haft rätt till för viss tid beviljad invalidpension då avträdelsen skedde,

4) i de fall som avses i 9-11 §§ besittningen av åkermarken på den lägenhet som är föremål för avträdelsen, och i de fall som avses i 9 § också besittningen av produktionsbyggnaderna övergått till förvärvaren, och

5) i de fall som avses i 9-11 §§ förvärvaren har börjat uppfylla villkoren i sin förbindelse enligt 9 § 1 mom. 3 och 4 punkten, 10 § 1 mom. 3 och 4 punkten eller 11 §.

Avträdelsestöd betalas inte för längre tid än ett år före ansökan om stöd och inte heller för en kalendermånad som inte är hel.

23 §

Beviljas en mottagare av avträdelsestöd full invalidpension, individuell förtidspension, arbetslöshetspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller enligt lagar, stadganden eller föreskrifter som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, indras avträdelsestödets kompletteringsdel. Upphör ovan angiven pension som beviljats en mottagare av avträdelsestöd, inleds betalningen av kompletteringsdelen på nytt från ingången av den månad som följer på pensionens upphörande.

24 §

För den tid för vilken grundbelopp betalas har dess mottagare inte rätt till pension på grundval av företagarverksamhet som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare.

Erhållandet av avträdelsestöd hindrar inte att pensionsrätt uppkommer på grund av ett arbets- eller tjänsteförhållande eller annan företagarverksamhet än sådan som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare.

25 §

Avträdelsestöd betalas inte för en kalendermånad under vilken mottagaren förvärvsarbetar och utöver den stabiliserade förvärsvinkomsten vid tiden för överlåtelsen per månad förtjänar minst två gånger det i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare nämnda beloppet. Som stabiliserad förvärvsinkomst betraktas medelvärdet av mottagarens av avträdelsestöd i statsbeskattningen skattepliktiga förvärvsinkomst av annat än gårdsbruk, justerad med index enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare, för de fem senaste kalenderåren före avträdelsen.

Betalningen av avträdelsestöd kan likaså avbrytas, om det huvudsakliga ansvaret för bedrivandet av jordbruk med beaktande av mottagarens av avträdelsestöd arbetsinsats och förhållandena på den överlåtna gårdsbruksenheten skall anses ha återgått till mottagaren av avträdelsestöd annat än tillfälligt.

Angående indragning och återkrav av avträdelsestöd i de fall som stadgas i denna paragraf gäller 4 c § 6 mom. lagen om pension för arbetstagare. Avträdelsestödet kan också återkrävas genom att det kvittas mot framtida rater av stöd enligt denna lag eller av invalid- eller ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Om förfarandet då avträdelsestöd, vars betalning varit avbruten, börjar betalas på nytt stadgas närmare genom förordning.

26 §

När mottagaren av avträdelsestöd fyller 65 år upphör avträdelsestödet.

Avträdelsestödets grundbelopp ändras till en lika stor ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare räknat från den tidpunkt som avses i 1 mom.

27 §

Avträdelsestödet upphör när mottagaren av avträdelsestöd avlider.

När storleken av familjepensionen efter en mottagare av avträdelsestöd fastställs, anses det förmånslåtaren vid sin död haft rätt att på grundval av sin i lagen om pension för lantbruksföretagare angivna företagarverksamhet erhålla full invalidpension som är lika stor som grundbeloppet enligt 18 §.

Förvärvarens och avträdarens infriande av förpliktelserna
28 §

Förvärvaren har rätt att avbryta infriandet av sin i 9 § 1 mom. 3 och 4 punkten eller 10 § 1 mom. 3 och 4 punkten angivna förbindelse på grund av fullgörande av värnplikt, yrkesstudier som gäller eller stöder gårdbruksverksamheten eller av annat godtagbart skäl. Varar ett sådant hinder längre än ett år, skall pensionsanstalten förlänga förbindelsetiden med motsvarande tid, om inte förvärvaren visar att han själv, hans make eller en annan förvärvare uppfyller förpliktelserna i förbindelsen.

29 §

Om en i 9-11 §§ eller 12 § 2 punkten avsedd förvärvare inte infriar sin förbindelse och detta inte beror på ett i 28 § nämnt godtagbart skäl, skall pensionsanstalten ålägga honom att ersätta pensionsanstalten för avträdelsestödets kapitalvärde, vilket fastställs på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.

Om försummelsen av förbindelsen måste anses vara ringa eller om vägande skälighetssynpunkter annars talar för det, kan pensionsanstalten dock besluta att helt eller delvis avstå från att driva in avträdelsestödets kapitalvärde hos förvärvaren.

På kapitalvärdet skall betalas en årlig ränta om tio procent räknat från pensionsanstaltens beslut.

Förvärvaren är skyldig att omedelbart meddela pensionanstalten om han avbryter infriandet av en i denna lag avsedd förbindelse.

30 §

Avträdelsestödet indras, om avträdaren börjar bedriva jordbruk eller skogsbruk för egen eller gemensam räkning eller inte iakttar sin i 12 § avsedda förbindelse om nedläggning av jordbruksproduktion och överlåtelsebegränsning för åker.

Om avträdarens i 1 mom. avsedda verksamhet eller försummelse av förbindelsen skall anses vara ringa eller om det funnits andra särskilda skäl för verksamheten eller försummelsen, kan avträdelsestödet indras för en viss tid eller beslut fattas om att avträdelsestödet betalas till samma belopp som tidigare. Kompletteringsdelen kan även indras delvis.

Indragningen kan verkställas räknat från den tidpunkt då den verksamhet som avses i 1 mom. inleddes eller försummelsen skedde.

Avträdaren är skyldig att omedelbart meddela pensionsanstalten, om han inleder i 1 mom. avsedd verksamhet eller annars avbryter infriandet av en i denna lag avsedd förbindelse som han givit.

Återkrav av avträdelsestöd
31 §

I andra fall än de som avses i 25 § skall avträdelsestöd enligt denna lag som betalts utan grund återkrävas så som anges i denna paragraf. Man kan avstå helt eller delvis från att återkräva det stöd som betalts utan grund, om detta anses skäligt och om betalningen av stödet inte kan anses bero på svikligt förfarande från mottagarens eller dennes företrädares sida eller om det belopp som skall återkrävas är litet.

Avträdelsestöd som betalts utan grund får även återkrävas genom att det kvittas mot framtida rater av avträdelsestödet. Av en avträdelsestödsrat som skall betalas får dock inte utan mottagarens samtycke dras av mera än en sjättedel av den del av avträdelsestödsraten som återstår efter att av denna innehållits förskott med stöd av lagen om förskottsuppbörd (418/59) eller källskatt med stöd av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78). Med samma inskränkningar kan det avträdelsestöd som betalts utan grund återkrävas genom att det kvittas mot framtida rater av invalid- eller ålderspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Förhandsbeslut
32 §

En förvärvare har rätt att av pensionsanstalten få ett bindande förhandsbeslut om huruvida ett av honom planerat förfarande skall betraktas som ett i 28 § nämnt avbrytande av infriande av förbindelse eller som en i 29 § nämnd åtgärd och vilka påföljder förfarandet enligt de nämnda stadgandena medför.

33 §

En mottagare av avträdelsestöd har rätt att av pensionsanstalten få ett bindande förhandsbeslut om huruvida en av honom planerad åtgärd medför att avträdelsestödet avbryts enligt 25 § eller dras in enligt 30 §.

Verkställighet av lagen
34 §

För verkställigheten av denna lag svarar kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, landsbygdsnäringsdistrikten, jord- och skogsbruksministeriet och pensionsanstalten.

Genom förordning stadgas hur de uppgifter som enligt denna lag ankommer på landsbygdsnäringsdistrikten skall skötas i landskapet Åland.

35 §

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall till pensionsanstalten avge sitt utlåtande om huruvida villkoren för avträdelsestöd uppfylls.

Anser pensionsanstalten att kommunens landsbygdsnäringsmyndighets utlåtande klart lämnar rum för tolkning, kan pensionsanstalten dessutom begära landsbygdsnäringsdistriktets utlåtande om ansökan.

Pensionsanstalten avgör ansökan om avträdelsestöd efter att ha erhållit kommunens landsbygdsnäringsmyndighets eller, i de fall som avses i 2 mom., landsbygdsnäringsdistriktets utlåtande.

36 §

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, landsbygdsnäringsdistriktet och jord- och skogsbruksministeriet skall vid sidan av pensionsanstalten övervaka att mottagaren av avträdelsestöd inte bedriver jordbruk för egen eller gemensam räkning och att såväl avträdaren som förvärvaren iakttar förbindelserna i denna lag.

För övervakningen har de i 1 mom. avsedda myndigheterna rätt att bekanta sig med den lägenhet som är föremål för avträdelsen och rätt att få utredning av avträdaren och förvärvaren om hur villkoren i denna lag uppfyllts.

Ändringssökande
37 §

I beslut som pensionsanstalten har meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas hos den i 20 § lagen om pension för arbetstagare angivna pensionsnämnden så som stadgas i lagen om pension för arbetstagare. De ledamöter i pensionsnämnden som förordnats av social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 18 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare företräder dem som försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare även vid tillämpningen av denna lag.

Ändring i pensionsnämndens beslut med stöd av denna lag samt undanröjande av pensionsanstaltens och pensionsnämndens beslut får sökas hos försäkringsdomstolen enligt vad som stadgas i lagen om pension för arbetstagare. Vid behandlingen av ärenden på vilka denna lag skall tillämpas tjänstgör i försäkringsdomstolen såsom i lagen om denna domstol nämnda lekmannaledamöter de företrädare som statsrådet med stöd av 18 § 2 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare har förordnat.

I ett utlåtande som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller landsbygdsnäringsdistriktet har givit med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär.

Särskilda stadganden
38 §

De kostnader för avträdelsestöd jämte förvaltningskostnader som verkställigheten av denna lag åsamkar betalas av statens medel.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på framställning av pensionsanstalten grunderna för beräkning av de i 1 mom. avsedda förvaltningskostnaderna.

Staten skall i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning varje år månatligen i förskott betala ett belopp som motsvarar vad staten enligt 1 mom. uppskattas vara skyldig att betala.

39 §

Den som i en handling som skall ges på grundval av denna lag eller dokument som givits med stöd av den uppsåtligen givit felaktiga eller vilseledande uppgifter, eller som genom att ge felaktiga uppgifter eller genom att dölja de verkliga förhållandena har åstadkommit att avträdelsestöd betalts utan grund eller att man delvis eller helt avstått från att återkräva avträdelsestödets kapitalvärde, skall för brott mot stadgandena i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare dömas till böter, såvida strängare straff för gärningen inte stadgas i någon annan lag.

40 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller för avträdelsestödet i tillämpliga delar 8 g §, 9 och 9 a §§, 12 § 1 mom. 5 punkten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a §, 18 § 2 och 3 mom., 19 a §, 19 b § 1 och 2 mom. samt 19 d, 20, 21 och 21 a-21 e §§ lagen om pension för arbetstagare och 16-18 §§ samt 19 § 5 och 6 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.

Om inte annat stadgas i denna lag, tillämpas stadgandena i lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94) i tillämpliga delar på övervakningen och återkravet av avträdelsestöd samt på skötandet av penningrörelsen.

Pensionsanstalten har rätt att av pensionsskyddscentralen avgiftsfritt få uppgifter som inverkar på avgörandet av ärenden som behandlas med stöd av denna lag.

Vid tillämpningen av 100 och 101 §§ inkomstskattelagen (1535/92) betraktas ett i denna lag avsett avträdelsestöds grundbelopp och kompletteringsdel som sådan pensionsinkomst som berättigar till pensionsinkomstavdrag.

41 §

En lantbruksföretagare har inte rätt till avträdelsestöd enligt denna lag, om han eller någon annan person på grundval av samma överlåtelse har blivit beviljad generationsväxlingspension med stöd av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90) eller avträdelseersättning med stöd av lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92).

42 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Lagens ikraftträdande
43 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 162/94
JsUB 13/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.