1287/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Förordning om ändring av förordningen om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola

På föredragning av undervisningsministern

ändras 2 § 1 mom., 4 § 1 mom. 13 och 15 punkten, 6 § 8 punkten samt 14 a och 17 §§ förordningen den 7 april 1977 om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola (314/77),

av dessa lagrum 2 § 1 mom. och 4 § 1 mom. 15 punkten sådana de lyder i förordning av den 12 juli 1985 (622/85) samt 4 § 1 mom. 13 punkten, 6 § 8 punkten och 14 a § sådana de lyder i förordning av den 17 juni 1988 (583/88) samt 17 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning, som följer:

1 kap.

Förvaltning

2 §

Innan undervisningsministeriet förordnar direktionens medlemmar och suppleanter, skall den angående de medlemmar av direktionen jämte supplenter, som representerar skolans lärarkår, övriga personal och föräldraråd samt Vänskapssamfundet för Finlands och Rysslands folk, begära förslag av dessa. Elevmedlemmarna för följande läsår kan väljas vid ett möte som grundskolans högstadieelever och gymnasieeleverna håller redan föregående läsår.


4 §

På direktionen ankommer:


13) att bevilja lärare av prövning beroende tjänstledighet för längre tid än tre månader och övriga tjänstemän av prövning beroende tjänstledighet för längre tid än ett år samt att anställa personer i tjänsteförhållande för viss tid för längre tid än tre månader;


15) att förordna de tjänstemän som vid hinder för rektor och biträdande rektor är i nämnda tjänstemäns ställe;


6 §

På skolans rektor ankommer:


8) att bevilja tjänstemän tjänstledighet samt att anställa personer i tjänsteförhållande för viss tid i andra fall än de som avses i 4 § 13 punkten;


4 kap.

Lärare och övrig personal

14 a §

Vid skolan finns en rektorstjänst. Dessutom kan vid skolan finnas lärartjänster samt andra tjänster. Lärartjänsterna är motsvarande tjänster vid grundskola och gymnasium samt andra behövliga lärartjänster. De som anställts i tjänsteförhållande för viss tid är timlärare och andra tjänstemän som anställts för viss tid. Vid skolan kan också finnas personal i arbetsavtalsförhållande.

17 §

Behörighetsvillkor för lärartjänsterna vid skolan är sådan behörighet som förutsätts för motsvarande tjänst vid grundskola eller gymnasium. Behörig för en lärartjänst är även den som i ryskspråkigt land genomgått studier som enligt utbildningsstyrelsens uppfattning är tillräckliga i det ämne i vilket han undervisar, och som dessutom har slutfört de tilläggsstudier som utbildningsstyrelsen anser vara behövliga.

Behörighetsvillkor för rektorstjänsten är behörighet som lektor och tillräckliga kunskaper i ryska.

Om det vid grundskola eller gymnasium inte finns någon motsvarande tjänst, är den behörig för en sådan tjänst samt som timlärare som utbildningsstyrelsen anser ha tillräcklig förmåga att sköta tjänsten.


Denna förordning träder i kraft den 27 december 1994.

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.