1280/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Hälsoskyddsförordning

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av hälsoskyddslagen a den 19 augusti 1994 (763/94):

1 kap.

Tillståndspliktig verksamhet

1 §
Verksamhet som förutsätter förläggningstillstånd

För följande verksamheter som avses i 9 § hälsoskyddslagen (763/94) krävs förläggningstillstånd:

1) gruvdrift och tillverkning av produkter av sten:

a) gruva, stenbrott eller malmanrikningsverk,

b) stenkrossverk som är permanent eller förlagd till en viss plats för längre tid än ett år eller flyttbar stenkross som är i användning över 2 månader per år,

c) fabrik som tillverkar cement, kalk, betong eller mineralull,

2) tillverkning av livsmedel, foder, drycker och tobak:

a) slakteri vid vilket slaktas över 5 000 djurenheter eller över 150 000 fåglar per år,

b) kötthanteringsinrättning vid vilken hanteras över 1 500 ton kött per år eller annan sådan inrättning där kött och köttvaror hanteras och vars produktion överstiger 1 500 ton per år,

c) i 4 § fiskhygienlagen (330/94) avsedd anläggning vars produktion överstiger 100 ton per år,

d) i 4 § mjölkhygienlagen (671/94) avsedd anläggning som använder över 5 000 ton råvaror per år,

e) fabrik som tillverkar växtfetter eller växtoljor,

f) spritfabrik och sådant bryggeri som tillverkar över 1 000 000 liter öl per år,

g) fabrik som tillverkar foder, stärkelse grönmjöl, benmjöl, malt eller jäst,

h) kafferosteri eller tobaksfabrik,

3) tillverkning av läderprodukter: läderfabrikör,

4) tillverkning av skogsindustriprodukter:

a) träimpregneringsanläggning eller sågverk,

b) fabrik som tillverkar faner eller andra träskivor,

c) fabrik som tillverkar massa, papper eller kartong,

5) tillverkning, hantering och upplagring av kemikalier:

a) anläggning som bedriver sådan medelstor eller omfattande hantering eller upplagring av kemikalier som avses i 32 § kemikalielagen (744/89),

b) fabrik som tillverkar organiska eller oorganiska baskemikalier,

c) fabrik som tillverkar gödselmedel, sprängämnen, bekämpningsmedel eller skyddskemikalier,

d) fabrik som vulkaniserar gummi och fabrik som tillverkar plastråvaror eller syntetfibrer,

e) fabrik som tillverkar läkemedel eller råvaror för läkemedel,

f) inrättning där flyktiga lösningsmedel används och vid vilken förbrukningen av dessa lösningsmedel, frånsett den andel som binds eller kvarstannar i produkterna, är minst 10 ton om året eller vars motsvarande toppförbrukning är minst 20 kilogram i timmen,

6) tillverkning eller upplagring av olje- och stenkolsprodukter:

a) raffinaderi och koksverk,

b) asfaltstation som är permanent eller förlagd till en viss plats för längre tid än ett år och flyttbar station som är i användning över 2 månader per år eller annat motsvarande anläggning för tillverkning av varmblandad beläggningsmassa,

c) stenkolslager, 7) metallindustri:

a) fabrik som tillverkar metaller samt ytbehandlingsanläggning för metaller,

b) gjuter! och annat smältverk vars produktion är minst 200 ton om året,

c) ackumulatorfabrik,

d) varv,

8) energiförsörjning: kraftverk, pannanläggning eller därmed jämförbar anläggning som producerar el eller värme och vars bränsleeffekt överstiger 5 megawatt (MW),

9) trafik:

a) hamn för passagerar- eller frakttrafik,

b) flygplats,

c) motorsportbana,

d) distributionsstation för flytande bränslen med en bränslecisternvolym om minst 10 m3 ,

10) jordbruk och djurhållning:

a) djurstall eller inhägnad jämte förråd och ensilageförråd för över 50 fullvuxna nötkreatur, hästar eller suggor, över 150 gödsvin, över 10 000 broilrar, över 3 000 värphönor eller andra fjäderfän,

b) farm för över 50 avelshonor av räv eller finnsjubb eller för över 250 avelshonor av mink eller iller samt pälsdjursfarm för över 500 avelshonor av andra pälsdjur,

c) djurgård,

11) övriga:

a) avstjälpningsplats, avfallsbehandlingsanläggning, reningsverk för avloppsvatten eller sådant lager där det förvaras över 100 m3 eller över 100 ton problemavfall,

b) skjutbana,

c) nöjespark, samt

12) annan verksamhet som i fråga om de hygieniska verkningarna är jämförbar med en verksamhet som anges i 1-11 punkten.

En verksamhet anses dock inte vara sådan som anges i 1 mom., om den har inletts innan denna förordning har trätt i kraft, och för förläggning av verksamheten inte har krävts tillstånd enligt 26 § hälsovårdslagen (469/65).

2 §
Sanitära förutsättningar för beviljande av förläggningstillstånd

För beviljande av förläggningstillstånd för sådan verksamhet som avses i 1 § krävs det att inte buller, utsläpp i luft, vatten eller mark eller avfall från verksamheten eller annan omständighet medför sanitär olägenhet för dem som befinner sig inom verksamhetens verkningsområde. Verksamhetensvattenförsörjning, avlopp och trafikarrangemang skall planeras och genomföras så att de inte medför sanitär olägenhet.

2 kap.

An målnings pliktig verksamhet

3 §
Lokal eller inrättning enligt 13 § 1 mom. 6 punkten hälsoskyddslagen

Lokaler och inrättningar som avses i 13 § 1 mom. 6 punkten hälsoskyddslagen är

1) skola,

2) daghem, barnhem eller ålderdomshem samt annan därmed jämförbar inrättning eller lokal,

3) rak- eller frisersalong samt skönhetssalong eller annan lokal där det utförs hudbehandling eller ges hudvård,

4) konditionssal samt

5) begravningsplats eller gravplats.

En lokal eller inrättning anses dock inte vara sådan som anges i 1 mom., om den verksamhet som bedrivs i den har inletts innan denna förordning har trätt i kraft och lokalen eller inrättningen inte har ansetts vara en arbets- eller samlingslokal enligt 15 § hälsovårdslagen och ibruktagandet av utrymmet inte har krävt godkännande enligt 23 § hälsovårdslagen. En begravningsplats eller gravplats som har grundats och vars verksamhet har inletts innan denna förordning har trätt i kraft, anses inte vara en sådan inrättning som anges i 1 mom. 5 punkten.

4 §
Anmälan och dess innehåll

En anmälan enligt 13 § hälsoskyddslagen skall göras skriftligen till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun på vars område verksamheten skall idkas.

Av anmälan skall framgå

1) verksamhetsidkarens namn, hemort och kontaktuppgifter,

2) uppgift om var den plats som reserverats för verksamheten är belägen,

3) uppgifter om den tilltänkta verksamheten,

4) utredning om vattenförsörjning, ventilation, avlopp och avfallshantering samt

5) andra uppgifter som behövs för bedömning av den sanitära olägenheten och eventuella åtgärder som kan vidtas för att förhindra sanitär olägenhet.

Till anmälan skall fogas behövliga ritningar.

En anmälan om ett i 13 § 1 mom. 1 punkten hälsoskyddslagen avsett arbetsutrymme skall dessutom innehålla tillräcklig utredning om sådan i 27 § hälsoskyddslagen avsedd olägenhet, som verksamheten kan medföra.

I en anmälan som gäller sådan verksamhet som avses i 13 § 1 mom. 2 eller 4 punkten hälsoskyddslagen eller 3 § i denna förordning skall dessutom uppges för hur många besökare inrättningen eller lokalen är planerad. Till anmälan skall också vid behov fogas en utredning om hushållsvattnets kvalitet, om inte inrättningen omfattas av ett allmänt vattenverks vattendistribution.

Om innehållet i anmälningar som gäller livsmedelslokaler stadgas dessutom närmare i 23,24 och 25 §§.

5 §
Behandling av anmälan

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall utan dröjsmål granska anmälan och företa ett sådant inspektionsbesök som behandlingen av anmälan eventuellt förutsätter.

Över inspektionen skall uppsättas protokoll och över eventuella prover skall utfärdas undersökningsintyg, vilka handlingar skall ges till verksamhetsidkaren.

6 §
Innehållet i beslut med anledning av anmälan

Av den kommunala hälsoskyddsmyndighetens beslut med anledning av anmälan skall åtminstone framgå

1) verksamhetsidkarens namn och va inrättningen eller den därmed jämförbara verksamheten är förlagd,

2) de utlåtanden som har begärts,

3) inspektioner,

4) utredning om hörande av verksamhetsidkaren,

5) utredning om det i 15 § 2 mom. hälsoskyddslagen avsedda hörandet av parterna i fråga om verksamhet som kan orsaka betydande sanitär olägenhet och utredning om i nämnda lagrum avsett tillkännagivande av att anmälan är anhängig,

6) eventuella föreskrifter som meddelats eller förbud som gäller verksamheten och motiveringen till dessa samt resultaten av eventuella undersökningar och utredningar samt

7) besvärsanvisning.

3 kap.

Hushållsvatten

7 §
Vattenverksanmälan

Verksamhetsidkaren skall göra anmälan enligt 18 § hälsoskyddslagen skriftligen till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun där vattenverket har sin hemort.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall för kännedom och för eventuellt utlåtande sända anmälan till hälsoskyddsmyndigheterna i de kommuner till vars områden vattenverket distribuerar vatten eller från vars områden det tar vatten samt på motsvarande sätt till de berörda vatten- och miljödistrikten samt länsstyrelserna.

8 §
Vattenverksanmälans innehåll

Av vattenverksanmälan skall åtminstone följande uppgifter framgå:

1) verksamhetsidkarens namn och hemort samt kontaktuppgifter,

2) var vattenverket och vattentäkterna är belägna,

3) de årliga leveransvolymerna av hushållsvägen och antalet användare,

4) kvaliteten på råvattnet och behandlingsmetod,

5) utredning om det behandlade vattnets kvalitet och de kemikalier som används vid behandlingen,

6) utredning om hur kontrollen av vattenkvaliteten är ordnad,

7) uppgift om vattenverkets ansvariga föreståndare,

8) övriga uppgifter som eventuellt behövs för bedömning av kvaliteten på hushållsvattnet samt

9) utredning om beredskapen inför specialsituationer.

9 §
Föreskrifter om kontrollskyldighet i fråga om hushållsvatten

Utöver vad social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 21 § hälsoskyddslagen har föreskrivit om regelbunden övervakning av hushållsvatten och om de undersökningar som behövs kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten föreskriva om andra sådana undersökningar för kontroll av hushållsvattnets kvalitet som av grundad anledning är nödvändiga för att trygga den hygieniska kvaliteten på hushållsvattnet.

10 §
Anslutning till vattenledning och avlopp

Ägaren eller innehavaren av en fastighet inom ett stads- eller byggnadsplaneområde är skyldig att bygga en anslutning till den allmänna vattenledningen, om vattenledningen finns högst 20 meter från gränsen till tomten eller byggnadsplatsen.

Om skyldigheten att ansluta sig till avlopp gäller på motsvarande sätt vad som i 1 mom. stadgas om skyldighet att ansluta sig till vattenledning.

4 kap.

Avfall och avloppsvatten

11 §
Avlopp och uppsamling av avloppsvatten

Avlopp skall placeras, byggas och skötas så att avloppet inte ger upphov till försämring av den hygieniska kvaliteten på hushållsvatten, vattnet vid en allmän badstrand eller marken.

Uppsamling av flytande avfall i en tät behållare eller infiltration i marken skall göras så att det inte uppkommer sanitär olägenhet genom förorening av mark eller hushållsvatten.

12 §
Insamling av avfall och avfallsrum

Uppsamlingskärl eller uppsamlingsredskap för avfall samt avfallsrum skall placeras och skötas så att de inte ger upphov till lukt eller annan sanitär olägenhet och så att djur inte kan komma in i dem.

I kärl och andra uppsamlingsredskap, som är avsedda för fast avfall, får inte samlas flytande avfall. Kärlen och uppsamlingsredskapen skall skötas och rengöras på behörigt sätt.

13 §
Kompostering

Kompostering av hushållsavfall och toalettavfall skall ordnas så att det inte uppstår lukt eller sanitär olägenhet genom förorening av mark eller hushållsvatten. Komposten skall till sitt utförande och till sin placering vara sådan att djur inte kan komma in i den.

14 §
Toaletter

I en toalett skall finnas tillräcklig ventilation som skall vara ordnad så att lukt inte kan spridas till andra utrymmen. I toaletten eller i dess omedelbara närhet skall dessutom finnas möjlighet att tvätta händerna.

En torrklosett skall placeras på ett tätt underlag så att den inte medför sanitär olägenhet genom lukt eller förorening av hushållsvatten eller mark.

5 kap.

Sanitära krav på bostäder och andra vistelseutrymmen

15 §
Övervakning av den sanitära kvaliteten på bostäder och andra vistelseutrymmen

De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna skall vid övervakningen av att de sanitära krav som i 26 § hälsoskyddslagen ställs på bostäder och andra vistelseutrymmen uppfylls, fästa uppmärksamhet vid följande:

1) de som vistas i byggnaden eller i dess närhet får inte genom förorening av mark eller av någon annan därmed jämförbar orsak utsättas för sanitär olägenhet,

2) uppvärmningen av de utrymmen i vilka någon bor eller vistas under den kalla årstiden har ordnats på ett ändamålsenligt sätt,

3) byggnaden är med beaktande av dess användningsändamål tillräckligt tät och ha tillräcklig värmeisolering,

4) byggnaden fyller i fråga om fysikaliska, kemiska och biologiska faktorer de föreskrifter som meddelats med stöd av 32 § hälsoskyddslagen samt

5) byggnaden har tillräcklig ventilation med beaktande av antalet människor som vistas där och den verksamhet som idkas där.

16 §
Antalet personer i bostäder och andra vistelseutrymmen

För att förhindra sanitär olägenhet kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten temporärt begränsa antalet invånare i en bostad eller antalet personer i ett annat vistelseutrymme.

Innan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten meddelar en föreskrift enligt 1 mom. skall myndigheten ge ägaren eller innehavaren av bostaden eller vistelseutrymmet tillfälle att bli hörd. Dessutom skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten vid behov begära utlåtande av byggnadstillsynsmyndigheten.

17 §
Inspektion av bostad och annat vistelseutrymme

Över inspektion av en bostad eller något annat vistelseutrymme skall uppsättas protokoll.

Innan ett förbud eller en föreskrift som avses i 27 eller 51 § hälsoskyddslagen meddelas skall den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ge ägaren eller innehavaren av bostaden eller vistelseutrymmet samt den vars förfarande eller åtgärd orsakat missförhållandet tillfälle att bli hörda.

Av förbud och föreskrifter som den kommunala hälsoskyddsmyndigheten meddelar med stöd av 27 och 51 § hälsoskyddslagen skall framgå åtminstone följande:

1) den som beslutet gäller och hans kontaktuppgifter,

2) gjorda inspektioner och undersökningar,

3) hörandet av parter,

4) den sanitära olägenhet som har konstaterats samt olägenhetens samband med det förfarande eller den åtgärd som konstaterats ha gett upphov till olägenheten,

5) huvudförpliktelsen i fråga om att eliminera eller begränsa missförhållandet samt den tid inom vilken olägenheten skall avlägsnas,

6) ett eventuellt förvaltningstvång för den händelse att huvudförpliktelsen inte uppfylls och

7) besvärsanvisning.

6 kap.

Allmän livsmedelshygien

18 §
Allmänna livsmedelshygieniska krav

Livsmedel skall skyddas mot mikrober, skadedjur, fukt, värme, ljus och annan skadlig påverkan samt hanteras så, att smittsamma sjukdomar inte sprider sig och att andra sanitära ölägenheter inte uppkommer.

Försäljning och förvaring av andra varor än livsmedel i en livsmedelslokal skall ordnas så att varorna inte försämrar den hygieniska kvaliteten på livsmedlen i lokalen.

I en livsmedelslokal får inte förvaras förskämda livsmedel eller sådant avfall som uppkommit vid tillverkningen, förpackningen eller den övriga hanteringen av livsmedlen och som kan medföra sanitär olägenhet. Avfall och förskämda livsmedel skall tillräckligt ofta och minst en gång per dag avlägsnas från lokalen.

19 §
Krav på livsmedelslokaler

En livsmedelslokal skall hållas i gott skick och ren. Lokalen skall städas regelbundet.

I livsmedelslokalen skall finnas:

1) tillräckliga arbets-, förvarings- och lagerutrymmen,

2) sådan ventilation, temperatur och belysning som verksamheten förutsätter,

3) tillräckligt med handtvättningsställen som är försedda med rinnande varmt och kallt vatten eller vatten som i förväg blandats till rätt temperatur samt platser där tvättning av kärl och redskap kan ske,

4) separata, ändamålsenligt utmstade förvaringsutrymmen för städredskap och städmedel,

5) tillräckligt med vatten som uppfyller kvalitetskraven på hushållsvatten samt

6) tillräckliga och ändamålsenliga omklädningsrum med tvättmöjligheter för personalen samt tillräckligt antal toaletter, försedda med handtvättningsställen, vilka inte får vara direkt förbundna med utrymmen där livsmedel hanteras.

Tobaksrökning är förbjuden i de utrymmen i livsmedelslokalen där livsmedel tillverkas, saluförs, på annat sätt hanteras eller förvaras.

I anläggningar och fabriksfartyg som avses i fiskhygienlagen kan den kommunala övervakningsmyndighet som avses i nämnda lag tillåta användning av rent havsvatten i stället för hushållsvatten.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan med avvikelse från 1 mom. 6 punkten tillåta att omklädningsrummen och toaletterna är belägna utanför lokalen, om det med hänsyn till verksamhetens art och omfattning är ändamålsenligt och det samtidigt kan garanteras att avvikelsen från kraven inte leder till sanitär olägenhet.

20 §
Andra krav på livsmedelslokaler

De konstruktioner, ytor, material och inventarier som används i en livsmedelslokal samt de maskiner, anordningar, redskap och kärl som används vid tillverkning och annan hantering av livsmedel skall vara lätta att rengöra och, vid behov, att desinficera samt sådana att livsmedlen inte av dem kan tillföras skadliga ämnen.

I livsmedelslokaler skall i de utrymmen där golvet ständigt kommer att vara vått eller ofta måste rengöras, eller där det annars med hänsyn till rengöringen är nödvändigt, finnas en till avloppet ansluten golvbrunn samt ändamålsenliga anordningar för spolning av golvet. Golvet skall slutta mot golvbrunnen.

Om det i lokalen serveras livsmedel eller alkoholdrycker skall det finnas ett tillräckligt antal ändamålsenligt utmstade toaletter för kunderna.

21 §
Placering av livsmedelslokaler

En livsmedelslokal skall på ändamålsenligt sätt avskiljas från andra utrymmen eller funktioner som kan äventyra den hygieniska kvaliteten på de livsmedel som hanteras eller förvaras i livsmedelslokalen. Livsmedelslokalen får inte medföra sanitär olägenhet för dem, som bor i de bostäder som eventuellt finns i byggnaden eller i närheten av livsmedelslokalen, eller vistas i andra utrymmen.

22 §
Plan för egenkontroll

Verksamhetsidkaren skall känna till de faktorer som inverkar på den hygieniska kvaliteten hos de livsmedel som hanteras. Verksamhetsidkaren skall sörja för planering, genomförande och uppföljning av ändamålsenliga förfaranden för att minska de livmedelshygieniska riskerna i verksamheten.

I planen för egenkontroll skall med beaktande av lokalens och verksamhetens art åtminstone följande faktorer utredas:

1) de led i verksamheten där livsmedelshygieniska risker kan uppstå (kritiska punkter),

2) kontrollförfaranden och åtgärdsgränser för de kritiska punkterna,

3) åtgärder som vidtas om de åtgärdsgränser som avses i 2 punkten överskrids samt

4) åtgärder för säkerställande av kontrollförfarandena.

Planen för egenkontroll skall vara skriftlig och den skall visas upp i samband med att anmälan om livsmedelslokalen görs, i samband med anmälan om byte av verksamhetsidkare eller annars på uppmaning av hälsoskyddsmyndigheten.

Om verksamhetsidkaren enligt vad som stadgas i kötthygienlagen (511/94), äggprodukthygienlagen (517/94), fiskhygienlagen eller mjölkhygienlagen är skyldig att för godkännande förete en plan för ögonkontroll hos den myndighet som utför livsmedelstillsynen, behöver ingen plan för ögonkontroll företes med stöd av hälsoskyddslagen.

23 §
Anmälan om anläggande eller ibruktagande av livsmedelslokal

Verksamhetsidkaren skall innan verksamheten inleds göra en i 13 § hälsoskyddslagen avsedd anmälan om anläggande eller ibruktagande av en livsmedelslokal till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun på vars område lokalen är belägen.

Av anmälan skall utöver vad som stadgas i 4 § framgå

1) livsmedelssortimentet,

2) de viktigaste anordningarna,

3) ritningar över lokalen samt placeringen av inventarier samt

4) uppgifter om de utrymmen i lokalen i vilka eventuellt bereds mat för försäljning.

Dessutom skall till anmälan fogas

1) en plan för egenkontroll samt

2) uppgift om användningsändamålet och tillståndssituationen med avseende på byggnadstillsynen för kännedom åt den kommunala hälsoskyddsmyndigheten.

24 §
Anmälan om mobila fordon och anläggningar

En verksamhetsidkare som säljer livsmedel från en flyttbar kiosk, försäljningsvagn eller annan mobil anläggning skall göra en anmälan till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun på vars område kiosken, försäljningsvagnen eller anläggningen för första gången tas i bruk. Om verksamheten ändras väsentligt skall anläggningen anmälas till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun där anläggningen först används.

Av anmälan skall utöver det som stadgas i 4 § framgå

1) försäljningsanläggningens eventuell registernummer,

2) en sådan planritning över kiosken, fordonet eller anläggningen av vilken försäljnings- och förvaringsutrustningen och des placering framgår,

3) livsmedelssortimentet samt

4) tillgången till hushållsvatten och uppgifter om andra hygieniska arrangemang.

Till ansökan skall bifogas en plan för egenkontroll.

Verksamhetsidkaren skall i kiosken, fordonet eller anläggningen förvara en kopia av det beslut som fattats med anledning av anmälan och på begäran uppvisa kopian samt planen för egenkontroll för försäljningsortens hälsoskyddsmyndigheter.

25 §
Anmälan om försäljning av livsmedel utomhus

Den som säljer eller för servering bereder livsmedel på ett torg eller annat ställe utomhus skall innan verksamheten inleds göra en anmälan till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun där försäljnings- eller serveringsstället är beläget.

Av anmälan skall utöver det som stadgas i 4 § framgå

1) produktsortimentet samt

2) hur de produkter som saluförs eller serveras förvaras samt förvarings- och beredningsanordningar.

Till ansökan skall dessutom fogas

1) en plan för egenkontroll samt

2) utredning om förvaringen och upplagringen av livsmedel utom försäljningstiden och hälsoskyddsmyndighetens beslut i denna fråga.

Anmälan kan också göras av torgområdets innehavare, som skall meddela den kommunala hälsoskyddsmyndigheten då de personer som bedriver torgförsäljning byts. De som bedriver försäljning behöver i detta fall inte själva göra sådan anmälan som nämns i 13 § hälsoskyddslagen. De skall dock ha en plan för egenkontroll.

Innehavaren av ett flyttbart fordon eller annan mobil anläggning skall utöver vad som stadgas i 24 § göra en i 1 mom. avsedd anmälan om försäljningsställen.

26 §
Indelning av livsmedel i förskämbara och lätt förskämbara livsmedel

Livsmedel, som för att bevaras kräver särskilda förhållanden, indelas i denna förordning i förskämbara och lätt förskämbara livsmedel. I fråga om förskämbara och lätt förskämbara livsmedel gäller dessutom vad som särskilt annars stadgas om dem.

Med förskämbara livsmedel avses livsmedel vilkas bevarande är särskilt beroende av temperatur- och fuktförhållandena. Med lätt förskämbara livsmedel avses livsmedel, som för att bevaras kräver antingen låga eller höga temperaturer.

Förskämbara och lätt förskämbara oförpackade livsmedel skall hållas åtskilda från andra livsmedel.

27 §
Försäljnings- och förvaringstemperaturer för lätt förskämbara livsmedel

Ett lätt förskämbart livsmedel skall förvaras i försäljningsställets kylanordning eller lager vars temperatur är högst +8°C.

Kött och köttprodukter som saluhålls och kött som styckas och packas skall dock ha en temperatur på högst +7°C. Kött och köttprodukter skall på försäljningsstället lagras så att deras temperatur är högst +6°C.

Fisk skall vid försäljning och lagring förvaras så att dess temperatur är 0...+3°C.

I fråga om djupfrysta och frysta livsmedel gäller vad som särskilt stadgas om dem.

28 §
Saluhållande av oförpackade livsmedel

Lätt förskämbara, oförpackade livsmedel skall saluhållas så att de överlåts till kunden av en försäljare. Andra oförpackade livsmedel som inte kan tvättas eller skalas skall överlåtas av en försäljare eller saluhållas så att det inte uppstår livsmedelshygienisk risk då kunden tar varan.

29 §
Försäljning av vissa livsmedel i livsmedelslokaler

Flytande mjölkprodukter får saluhållas färdigt förpackande i kylda försäljningsanordningar, om en från övriga varor tillräckligt avskild del av livsmedelslokalen har reserverats för detta ändamål.

Kött och köttprodukter får saluhållas i färdiga förpackningar i kylda försäljningsanordningar eller oförpackade i särskilda kylda försäljningsdiskar, om det finns tillgång till ett kylt lager för kött och köttprodukter. Oförpackat fjäderfäkött och annat oförpackat kött får inte saluhållas i samma disk så att de kommer i beröring med varandra. På minutförsäljningsställen för livsmedel är det inte tillåtet att plocka och tömma fjäderfä och fågelvilt eller flå och ta ur annat vilt.

Vid försäljning av fisk och fiskprodukter skall på motsvarande sätt iakttas vad som stadgas i 2 mom. I den del av lokalen där kött och köttprodukter saluhålls kan likväl också säljas fisk och fiskprodukter utan försäljningshölje ur en separat kylanordning eller ur en sådan del av en kylanordning som har avskiljts för fisk och fiskprodukter genom en tillräcklig mellanvägg. Rensning av fisk är tillåten endast på en för ändamålet reserverad och utrustad plats.

Övriga lätt förskämbara livsmedel skall i butiken hållas i en kylanordning, djupfrysta varor likväl i en frysanordning. Förskämbara livsmedel skall hållas i för dem reserverade ändamålsenliga försäljningsdiskar eller försäljningsanordningar.

30 §
Försäljning av andra varor och förnödenheter i livsmedelslokaler

Om det i en livsmedelslokal saluhålls andra varor eller förnödenheter, skall dessa placeras på egna hyllor och försäljningsdiskar på tillräckligt avstånd från livsmedlen. Tvätt- och rengöringsmedel samt andra kemikalier skall vara färdigt förpackade. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan särskilt godkänna försäljning av oförpackade tvätt- och rengöringsmedel, om försäljningen kan ordnas någon annanstans än i det utrymme där livsmedlen säljs.

31 §
Personlig hygien

Personer som arbetar i livsmedelslokaler skall klä sig snyggt och iaktta god personlig hygien samt vid behov bära rena och lämpliga skyddsplagg.

Person som man vet eller misstänker att lider av eller bär på en sjukdom som kan överföras via livsmedel eller som har infekterade sår, hudinfektioner eller hudskador får inte arbeta i en livsmedelslokal, om det finns risk för att han kan sprida sjukdom via livsmedlen.

32 §
Insläppning av djur i livsmedelslokaler

Hundar, katter eller andra djur får inte släppas in i livsmedelslokaler, med undantag av sådana ställen utomhus där det endast serveras drycker. Synskadades ledarhundar får dock tas in i utrymmen för kunder.

33 §
Transport av livsmedel

Fordon och andra transportmedel som används för transport av livsmedel skall hållas rena.

Vid transport av livsmedel får dessa eller transportlådorna eller kärlen inte placeras på sådan plats i fordonet där de förorenas, väts eller utsätts för damm.

Vid transport av livsmedel skall ett tätt tillslutbart fordon användas, om livsmedlen inte har förpackats så att de under transporten är skyddade för väta, frysning samt damm och annan förorening. Livsmedelstransporten skall ordnas så att livsmedlens hygieniska kvalitet inte försämras under transporten.

Om man i ett fordon som transporterar livsmedel också transporterar annat än livsmedel, skall livsmedlen placeras så i fordonet att de inte förorenas och att det till dem inte överförs främmande lukt, smak eller andra skadliga egenskaper av de varor som transporteras i fordonet. De delar av fordonet i vilka transporterats annat än livsmedel skall rengöras innan de på nytt används för transport av livsmedel.

34 §
Transportkärl

Transportkärl och -lådor skall i livsmedelslokalen förvaras så att de inte förorenas, väts eller utsätts för damm och sålunda försämrar den hygieniska kvaliteten på de livsmedel som transporteras.

Transportkärl för bulktransport av oförpackade livsmedel i flytande form eller i form av grannlåt eller pulver får användas endast för transport av livsmedel. Kärlen skall vara märkta "Vain elintarvikkeille / Endast för livsmedel" eller vara försedda med någon annan motsvarande märkning som anger användningsändamålet.

Transportkärlen skall rengöras mellan varje användning.

35 §
Försäljning av livsmedel eller tillredning av livsmedel för servering på torg eller andra ställen utomhus

På torg och andra ställen utomhus får livsmedel säljas eller tillredas, om tillräckliga livsmedelshygieniska förutsättningar kan ordnas för verksamheten. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan på basis av en sådan inkommen anmälan som avses i 13 § hälsoskyddslagen bestämma vilka produkter som får säljas eller tillredas på torg eller andra ställen utomhus och om andra livsmedelshygieniska krav som ställs på försäljningen.

Torg och andra ställen utomhus där livsmedel säljs eller tillreds skall hållas rena och snygga och där skall finnas ett tillräckligt antal avfallskärl.

36 §
Beredning av mat i anslutning till minutförsäljning av livsmedel

Beredning av mat skall ske avskilt från övriga livsmedel som saluhålls. Beredningen av mat skall ordnas så att den hygieniska kvaliteten på den mat som bereds eller de livsmedel som saluhålls inte äventyras. I omedelbar anslutning till matberedningsplatsen skall det finnas på ändamålsenligt sätt utrustad plats för handtvättning och för diskning av kärl. På matberedningsplatsen skall det finnas tillräcklig ventilation.

Matprodukter som har beretts genom upphettning skall förvaras heta eller omedelbart efter beredningen kylas ned och förvaras i kylanläggning.

37 §
Den kommunala hälsoskyddsmyndighetens föreskrifter

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har rätt att i enskilda fall, i syfte att förhindra sanitär olägenhet, meddela föreskrifter om användningen av en livsmedelslokal eller om försäljningen av livsmedel.

38 §
Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om förskämbara och lätt förskämbara livsmedel

Social- och hälsovårdsministeriet kan meddela allmänna anvisningar om indelningen av livsmedel i förskämbara livsmedel och lätt förskämbara livsmedel.

7 kap.

Begravningsplats och begravning

39 §
Anläggande av begravningsplats och gravplats

Om anmälan som skall göras vid anläggande av en begravningsplats och en gravplats gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 4, 5 och 6 §§.

40 §
Begravning

Ett lik skall utan dröjsmål begravas i en tät, för ändamålet lämplig kista eller motsvarande, eller kremeras i krematorium.

Ett lik i kista skall begravas på minst 150 centimeters djup. Samma kistgravplats får användas tidigast 15 år efter föregående begravning.

Ett lik kan även placeras i en gravkammare under förutsättning att sanitär olägenhet inte uppstår. Samma gravkammare får användas för ny begravning efter kortare tid den som nämns i 2 mom., under förutsättning att den kommunala hälsoskyddsmyndigheten godkänner begravningen.

41 §
Hantering, förvaring och transport av lik

Om den avlidna har lidit av en smittsam sjukdom och smittorisk fortfarande föreligger, skall den som har utrett dödsorsaken underätta dem som hanterar liket om detta.

Annanstans än i sjukhusutrymmen skall ett lik före begravningen förvaras i en för ändamålet lämplig, tät kista eller motsvarande.

Liktransport är tillåten endast i för ändamålet reserverat fordon.

Om liktransport mellan stater stadgas särskilt.

42 §
Flyttning av jordat lik

Till en ansökan om flyttning av jordat lik, vilken riktas till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten, skall fogas uppgifter om den avlidna samt officiell utredning av dödsorsaken och dödstidpunkten, gravplatsen samt uppgift om den nya gravplats som har reserverats för liket.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall med anledning av en ansökan om flyttning av jordat lik begära utlåtanden av ägarna till begravningsplatserna för utredning av de sanitära faktorerna.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten kan vid behov, för att förhindra sanitär olägenhet, förbjuda flyttning av jordat lik eller föreskriva om övriga åtgärder som skall iakttas vid flyttningen. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall bestämma den tid inom vilken flyttningen av liket skall äga rum.

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall sända beslutet om flyttning av lik för kännedom till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun dit liket flyttas samt till begravningsplatsernas ägare.

En representant för den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall närvara då liket tas upp ur graven och då det på nytt begravas.

8 kap.

Särskilda stadganden

43 §
Tjänsteinnehavares behörighet

En kommunal tjänsteinnehavare som sköter tillsynsuppgifter enligt hälsoskyddslagen skall ha lämplig högskoleexamen inom teknik, naturvetenskap, medicin, veterinärmedicin eller jord- och skogsbruk, eller teknisk examen på institutnivå.

De som när hälsoskyddslagen träder i kraft sköter motsvarande tillsynsuppgifter enligt hälsovårdslagen (469/65) uppfyller även behörighetskraven för tjänsteinnehavare som skall sköta tillsynsuppgifter enligt hälsoskyddslagen.

En tjänsteinnehavare inom hälsoskyddet skall vid utförande av uppgifter i anslutning till verkställandet av hälsoskyddslagen på begäran styrka sin identitet och sin tjänsteställning.

44 §
Hälsoskyddsordning

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten skall tillställa länsstyrelsen en kopia av de allmänna föreskrifter som den med stöd av hälsoskyddslagens 51 § 3 mom. har meddelat i syfte att förebygga sanitär olägenhet och övervaka de sanitära förhållandena (hälso-skyddsordning).

45 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Bilaga saknas

Bilaga XX till EES-avtalet: rådets direktiv 80/778/EEG och 81/858/EEG Gemensamma EES-kommilténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94. Bilaga II till EES-avtalet: 93/43/EEG

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.