1261/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av 5 § hyreslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 § hyreslagen av den 10 juli 1987 (653/87) ett nytt 3 mom. som följer:

5 §
Jämkning av oskäligt avtalsvillkor

På jämkning av ett hyresavtal mellan en konsument och en näringsidkare tillämpas konsumentskyddslagen (38/78). På jämkning av hyrans belopp tillämpas likväl denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari1995.

På avtal som ingåtts innan lagen har trätt i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

RP 218/94
EkUB 31/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.