1244/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Förordning om ändring av 18 och 34 §§ förordningen om handelsläroanstalter

På föredragning av undervisningsministern

ändras 18 § 1 mom. och 34 § 6 mom. förordningen den 30 april 1987 om handelsläroanstalter (493/87),

av dessa lagrum 34 § 6 mom. sådant det lyder i förordning av den 14 juli 1989 (681/89), som följer:

18 §

Av de riksomfattande grunderna för läroplanen skall framgå utbildningens mål, grunderna för hur examen bildas, studiernas indelning i obligatoriska, valfria och fritt valfria studier, målen för och omfattningen av de obligatoriska och valfria studierna samt grunderna för utvärderingen.


34 §

För en lärartjänst eller lärarbefattning krävs dessutom minst 35 studieveckors pedagogiska studier inom lärarutbildning eller pedagogiska studier för ämneslärare, om inte lärarutbildning ingår i examen. Av den som innehar en lärartjänst eller lärarbefattning och som huvudsakligen arbetar som studiehandledare eller speciallärare krävs dessutom av undervisningsministeriet godkända studier.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Den som när denna förordning träder i kraft är behörig för en lärartjänst eller lärarbefattning vid en handelsläroanstalt är fortfarande behörig för nämnda tjänst eller befattning.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.