1229/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om temporär ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) en ny 50 e § samt till 47 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 28 december 1984, den 20 december 1991 och den 28 juni 1994 (979/84, 1555/91 och 519/94), ett nytt 4 mom. som följer:

47 §

Vad 1 mom. stadgar tillämpas även på sådana skuldebrev samt checkräknings- eller andra låneavtal som inlämnas till Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy eller till dess dotterbolag Sparbanken i Finland - SBF Ab.

50 e §

Befriade från stämpelskatt för utfärdande av fordringsbevis är sådana skuldsedlar och andra fordringsbevis som utfärdats av Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy eller som Sparbanken i Finland - SBF Ab inlämnat till sitt moderbolag Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och gäller till och med den 31 december 1999.

Lagen tillämpas på inlämning av fordringsbevis under lagens giltighetstid.

RP 277/94
StaUB 69/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.