1227/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av 17 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 17 § 1 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), sådant det lyder i lag av den 14 juni 1985 (461/85), som följer:

17 §

Är den som saken gäller eller beskattningsombudet missnöjd med länsskatteverkets beslut med stöd av denna lag, får han genom besvär söka ändring däri hos länsrätten i det län till vilket den betalningsskyldiges hemkommun hör. Besvären skall tillställas länsskatteverket, skattebyrån eller länsrätten inom 30 dagar från delfåendet. Beskattningsombudets besvärstid räknas från den dag då beslutet fattades.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 276/94
StaUB 72/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.