1225/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 5 § 3 mom., 13, 15, 29 och 144 §§,

av dessa lagrum 5 § 3 mom. samt 13 och 144 §§ sådana de lyder i lag av den 19 november 1993 (963/93),

ändras 5 § 2 mom., 8 § 1 och 4 mom., 11 §, 12 § 1 och 3 mom., 18 §, 21 § 1 mom., 28 § 2 mom., 32 §, 34 § 3 och 4 mom., 35 § 5 mom., 44 §, i 45 § 1 mom. det inledande stycket och 6 punkten samt 2 mom., 125 § 6 mom., 135 §, 136 § 1 mom., 137 § 1 mom. samt 140 och 143 §§,

av dessa lagrum 5 § 2 mom., 8 § 1 och 4 mom., 12 § 1 och 3 mom. samt 18 § sådana de lyder i nämnda lag av den 19 november 1993, 11 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 30 januari 1987 och den 29 december 1988 (74/87 och 1243/88) samt genom nämnda lag av den 19 november 1993, 21 § 1 mom., 34 § 3 och 4 mom. samt i 45 § 1 mom. det inledande stycket och 6 punkten samt 2 mom. sådana de lyder i lag av den 30 december 1992 (1548/92), 28 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1992 (556/92), 35 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 30 april 1982 (313/82), 44 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 21 december 1979 och den 19 februari 1993 (980/79 och 230/93), 125 § 6 mom. sådant det lyder i lag av den 6 augusti 1982 (608/82), 135 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 19 november 1993, 136 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 3 december 1982 (876/82), 137 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 28 december 1978 (1096/78), och 140 § sådan den lyder i nämnda lag av den 29 december 1988 samt

fogas till 39 §, sådan den lyder ändrad genom lag av den 31 december 1974 (1024/74) samt genom nämnda lagar av den 30 december 1992 och den 19 november 1993, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2-5 mom. blir 3-6 mom., till 42 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 31 december 1974, ett nytt 4 mom., till 45 § 1 mom. en ny 1 punkt i stället för den 1 punkt som upphävts genom lag av den 11 juni 1993 (515/93) och till 45 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 22 december 1978 och den 24 augusti 1990 (1035/78 och 719/90) samt genom nämnda lagar av den 21 december 1979, den 30 december 1992 och den 19 november 1993, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. blir 3 mom., samt till lagen nya 45 a, 49 a och 80 b §§ som följer:

5 §

I varje skattedistrikt finns en skattebyrå vars chef är skattedistriktets skattedirektör.

8 §

Ordförande i skatterättelsenämnden är skattedistriktets skattedirektör eller, vid förhinder för honom, någon annan av länsskatteverket förordnad tjänsteman vid skatteförvaltningen.


Skatterättelsenämndens medlemmar väljs senast under den oktober månad som föregår nämndens mandattid.

11 §

Länsskatteverket förordnar för varje skattedistrikt en eller flera tjänstemän vid skatteförvaltningen eller andra personer att som statsombud bevaka statens rätt vid beskattningen. Kommunstyrelsen förordnar för skattedistriktet en eller flera personer att som kommunalombud bevaka kommunens, församlingarnas och folkpensionsanstaltens rätt vid beskattningen. Fördelningen av åliggandena mellan statsombuden fastställs av länsskatteverket samt mellan kommunalombuden av kommunstyrelsen.

Stats- och kommunalombud kan vara en och samma person. Skattedirektören samt en vice ordförande, en annan medlem i skatterättelsenämnden eller en suppleant för dem får inte vara stats- eller kommunalombud.

Förordnande för uppdraget som statsombud kan återkallas av länsskatteverket. Kommunstyrelsen kan återkalla förordnande för uppdraget som kommunalombud.

12 §

Meddelande om skatterättelsenämndens sammanträde skall delges nämndens medlemmar.


Skatteförvaltningens behöriga tjänstemän samt av skatterättelsenämnden kallade sakkunniga har rätt att närvara vid nämndens sammanträde och delta i diskussionen. Stats- och kommunalombuden eller andra obehöriga får inte vara närvarande.

18 §

Ett ärende som behandlas av en sektion inom skatterättelsenämnden skall hänskjutas till nämnden för avgörande, om skatterättelsenämndens ordförande eller ordföranden eller någon annan medlem i sektionen yrkar det.

21 §

Länsskatteverket förordnar en eller flera tjänstemän vid skatteförvaltningen eller andra personer att vid länsskatteverket som beskattningsombud bevaka statens, kommunernas och församlingarnas samt folkpensionsanstaltens rätt vid beskattningen. Om beskattningsombud gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om stats- och kommunalombud.


28 §

Länsskatteverket förordnar till prövningsombud en eller flera tjänstemän vid skatteförvaltningen eller andra personer.

32 §

Om jäv för de extra ledamöter som nämns i 30 § gäller vad som stadgas om jäv för ledamöter i länsrätten.

34 §

Som en skattskyldigs hemkommun betraktas den kommun där han vid utgången av det föregående skatteåret skall anses ha haft hemkommun och bostad där enligt lagen om hemkommun (hemkommun vid årsskiftet). För ett samfund är hemkommunen den kommun där detta vid utgången av det föregående skatteåret hade sin hemort. För en sammanslutning och en samfälld förmån är hemkommunen den kommun där sammanslutningen eller den samfällda förmånen vid utgången av det föregående skatteåret skall anses ha haft hemort.

Med hemkommun vid årsskiftet jämställs en kommun, i vilken en person som under skatteåret har flyttat till Finland skall anses ha haft hemkommun och bostad där enligt lagen om hemkommun eller där han först har bosatt sig efter inflyttningen. Hemkommunen för en person som har flyttat utomlands anses inte ha förändrats under den tid som han enligt 11 § inkomstskattelagen anses vara bosatt i Finland.


35 §

Skattestyrelsen kan utfärda bestämmelser som begränsar den i 1 mom. stadgade skyldigheten att deklarera inkomster, tillgångar och avdrag.

39 §

Ett bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag, bostadsandelslag eller något annat samfund, vars aktier eller andelar berättigar till besittning av en viss lägenhet i en byggnad som ägs av samfundet, skall senast den 31 januari det år som följer på skatteåret till skattebyrån anmäla grunderna för lägenhetens beskattningsvärde och de ändringar som företagits i fastigheten eller byggnaden.


42 §

I ett beslut som givits med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

44 §

De registermyndigheter som avses i befolkningsdatalagen (507/93) skall, i enlighet med vad skattestyrelsen bestämmer, tillställa skatteförvaltningen de uppgifter i befolkningsdatasystemet som behövs för beskattningen.

Den registermyndighet eller lokala myndighet som avses i handelsregisterlagen (129/79) skall, i enlighet med vad skattestyrelsen bestämmer, tillställa skatteförvaltningen de uppgifter i handelsregistret som behövs för beskattningen.

Om tillställande av anmälan rörande överlåtelse av fastighet till skatteförvaltningen stadgas genom förordning.

En statlig myndighet skall, i enlighet med vad skattestyrelsen bestämmer, tillställa skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter som de har i sin besittning om lagfarter på fastigheter, sökandens och fångesmannens namn och hemort, fångets art och datum, överlåtelsepriset samt det värde som åsatts fastigheten och inteckning i den.

En statlig och en kommunal myndighet skall, i enlighet med vad skattestyrelsen bestämmer, tillställa skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter som de har i sin besittning om arealen på fastigheter och andra områden, läge, markanvändningsslag, ägare, planläggning, byggnadsrätt, nyttjandebegränsningar samt ändringar i ovan nämnda uppgifter.

En kommunal myndighet skall till den del uppgifter inte fås ur befolkningsdatasystemet, i enlighet med vad skattestyrelsen bestämmer, tillställa skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om byggandet på kommunens område samt om där befintliga byggnader och konstruktioner.

45 §

För beskattningen åligger det nedan nämnda myndigheter, personer och samfund att till skatteförvaltningen eller nedan nämnda samfund inom januari eller vid en senare tidpunkt som skattestyrelsen bestämmer för föregående kalenderår och i de fall som avses i 2 punkten vid den tidpunkt som skattestyrelsen bestämmer halvårsvis ge in följande handlingar och uppgifter:

1) en arbetsmarknadsorganisation uppgifter om den medlemsavgift till arbetsmarknadsorganisationen och den avgift till arbetslöshetskassan som den skattskyldige betalt till organisationen under det föregående året samt en arbetslöshetskassa uppgifter om sådan av en medlem betald avgift till arbetslöshetskassan som inte fås från en arbetsmarknadsorganisation;


6) försäkringsanstalter, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter samt utländska försäkrings- eller pensionsanstalters representanter eller förmedlare här uppgifter om det beskattningsbara belopp som har utbetalts på grund av försäkring eller i pension eller understöd samt om den i 96 § eller 143 § 5 mom. inkomstskattelagen avsedda pensionsförsäkringspremie som den skattskyldige betalt till en ovan avsedd anstalt eller stiftelse eller deras representant eller förmedlare liksom även upplysningar om dylika betalningar är avdragbara eller inte;


En person eller ett samfund som avses i 1 mom. 6 punkten skall dessutom tillställa den skattskyldige upplysningar om den pensionsförsäkringspremie som nämns i lagrummet är avdragbar eller inte.

I uppgifter som skall lämnas enligt 1 mom. skall för individualisering av den skattskyldige utom hans namn även finnas hans personbeteckning eller födelsetid eller affärs- och samfundssignum. Skattestyrelsen kan utfärda närmare föreskrifter om skyldigheten att lämna uppgifter enligt denna paragraf eller begränsa denna skyldighet. Länsskatteverket kan förlänga tidsfristen för de uppgifter som skall tillställas det.

45 a §

De som betalar arbetslöshetspension skall, i enlighet med vad skattestyrelsen bestämmer, i form av massutlämnande tillställa skatteförvaltningen sådana uppgifter om pensionstagarna och pensionen som behövs för beviljande av invalidavdrag.

49 a §

Skatteförvaltningen har rätt att utan avgift få sådana för beskattningen behövliga uppgifter som avses i detta kapitel.

Om någon statlig eller kommunal myndighet lämnar ut omfattande uppgifter i form av massutlämnande till skatteförvaltningen, ersätter skatteförvaltningen myndigheten för de utgifter som i genomsnitt åsamkats myndigheten, med undantag för kostnader för den allmänna förvaltningen och kapitalkostnader samt hyreskostnader för maskiner och anläggningar och lokalkostnader.

80 b §

Beskattningsvärdena för sådana aktier, andelar och andra värdepapper som avses i 26-29 §§ förmögenhetsskattelagen (1537/92) är offentliga.

125 §

I beslut som givits med stöd av denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

135 §

Förordnar länsskatteverket någon som innehar en kommunalombudstjänst som huvudsyssla till statsombud i skattedistriktet, kan länsskatteverket till kommunen betala den andel av kostnaderna som motsvarar statsombudets uppgifter.

136 §

Kostnaderna för beskattningen betalas, med de undantag som anges i 135 § av staten. Kostnader för beskattningen är sådana skatteförvaltningsutgifter som fastställts i den ordinarie statsbudgeten och justerats på grundval av bokslutet för föregående år. Vid beräkningen av kostnaderna beaktas även de skatteförvaltningsutgifter som har finansierats med andra anslag i statsbudgeten än anslagen för skatteförvaltningen.


137 §

Om uppbörd till staten av kostnadsandelar som avses i 136 § stadgas genom förordning.


140 §

Utöver vad någon annan lag stadgar kan den myndighet hos vilken ett ärende som omfattas av denna lag är anhängigt bevilja den skattskyldige samt kommunen, kommunal- eller statsombudet, beskattningsombudet, prövningsombudet eller länsskatteverket rätt att låta höra vittnen även vid den allmänna underrätt där detta lämpligen kan ske. Vid vittnesförhör har även andra sakägare rätt att låta höra vittnen.

143 §

Vad som i denna lag eller någon annanstans i lagstiftningen stadgas om skattedirektör avser skattedistriktets skattedirektör, som är chef för skattebyrån.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagens 34 § 3 och 4 mom. tillämpas redan vid beskattningen för 1994.

RP 276/94
StaUB 72/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.