1218/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93) 47-54 §§, 94 § 3-5 punkten, 97-99 och 107-109 §§, 11 kap., 138 § samt mellanrubrikerna före 47, 53, 97 och 107 §§, av dessa lagrum 48 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 27 maj 1994 (377/94), ändras 3, 4 och 26 §§, 29 § 2 punkten, 59 § 5 punkten, 85 §, 112 § 3 mom., 122 § 1 mom., 130 § 2 mom., 131 § 1 och 2 mom. 173 § 2 mom., 174 § 3 mom., 222 § 2, 5 och 6 mom. och 227 §,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. och 173 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 27 maj 1994 (375/94), 130 § 2 mom. sådant det lyder ändrat genom lag av den 27 maj 1994 (376/94) samt genom nämnda lag av samma dag (377/94) och 222 § 2, 5 och 6 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen nya 22 a och 25 a §§, till 39 § ett nytt 3 mom., till 59 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 27 maj 1994 (376/94), en ny 6 punkt och till 222 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 27 maj 1994 (377/94), ett nytt 7 mom. som följer:

3 §

Säljaren är inte skattskyldig om den skattepliktiga försäljningen och den enligt 55-58 §§ eller 6 kap. skattefria försäljningen, frånräknat försäljning av anläggningstillgångar, sammanlagt under ett kalenderår uppgår till högst 50 000 mark, om han inte enligt egen anmälan har registrerats som skattskyldig. Detta stadgande tillämpas inte på kommuner.

Som skattepliktig försäljning som avses ovan i 1 mom. anses inte skattepliktig försäljning med stöd av 30 §.

4 §

Ett sådant allmännyttigt samfund som avses i inkomstskattelagen (1535/92) är skattskyldigt endast om den inkomst som har erhållits från en sådan verksamhet som det bedrivit enligt nämnda lag anses som skattepliktig näringsinkomst för samfundet. Ett allmännyttigt samfund är dock skattskyldigt för tagande i eget bruk av serveringstjänster enligt de förutsättningar som stadgas i 25 a § och för tagande i eget bruk av tjänst som hänför sig till besittande av fastighet enligt de förutsättningar som stadgas i 32 §.

22 a §

På uttag av varor eller tjänster betalas inte skatt då näringsidkaren i ringa mån tar ut varor eller tjänster för sin egen eller sin familjs privata konsumtion.

25 a §

En serveringstjänst som överlåts till personalen anses tagen i eget bruk även när serveringstjänsten inte överlåts i samband med skattepliktig rörelse och motsvarande tjänster inte säljs till utomstående.

26 §

Staten skall inte betala skatt för tagande i eget bruk av vara eller tjänst. Staten skall dock betala skatt för tagande i eget bruk av en serveringstjänst i fall som avses i 25 a § och vid tagande i eget bruk av en byggnadstjänst i fall som avses i 31 § 1 mom.

29 §

Utan hinder av 27 § skall skatt betalas


2) på försäljning av rätten att ta mark- och stensubstanser eller av skogsavverkningsrättigheter eller av jakt- eller fiskerätt,


39 §

Skatt skall dock inte betalas för servering till dem som utbildas vid en läroinrättning om serveringen sker i samband med utbildningen och normalt anknyter till utbildningen.

59 §

Skatt betalas inte på försäljning av följande varor och tjänster


5) tolkservice till döva,

6) självplockade vilda bär och svampar som plockaren säljer som sådana från en annan plats än en särskild försäljningsplats.

85 §

För försäljning av följande tjänster samt försäljning och import av följande varor skall i skatt betalas 12 procent av skattegrunden

1) matvaror, drycker och andra ämnen som är avsedda att som sådana förtäras av människor samt råämnen, kryddor, konserveringsmedel, färger och andra tillsatser som används vid framställning eller konservering av dem (livsmedel),

2) fodermedel och foderblandningar samt råvaror och tillsatsämnen som är avsedda att användas vid tillverkningen av sådana, industriavfall som används som djurfoder samt foderfisk (foderämnen),

3) persontransport,

4) överlåtelse av nyttjanderätt till inkvarteringslokal eller besökshamn,

5) ordnande av filmförevisning,

6) läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/87) och försäljning av sådana preparat som enligt tillståndet eller villkoret för registrering i 21 § 2 mom. och 21 a § läkemedelslagen får säljas endast på apotek samt kliniska näringspreparat och motsvarande produkter samt salvbas, om de berättigar till ersättning med stöd av sjukförsäkringslagen (364/63),

7) böcker.

Den med stöd av 1 mom. 1 punkten sänkta skattesatsen tillämpas inte på

1) serveringsverksamhet,

2) levande djur,

3) vattenledningsvatten,

4) alkoholdrycker och tobaksprodukter samt

5) varor och gifter som avses i 1 mom. 6 punkten.

Såsom böcker som avses i 1 mom. 7 punkten anses inte

1) på något annat sätt än genom tryckning eller något därmed jämförbart sätt tillverkade publikationer,

2) periodiska publikationer, eller

3) publikationer som huvudsakligen innehåller reklam.

Oy Yleisradio Ab skall i skatt på sin ersättning ur statens radiofond betala 5 procent av skattegrunden.

112 §

Avdrag som nämns i 1 eller 2 mom. får på de villkor som stadgas i 110 § göras från skattefritt köpta eller importerade varor. Avdragsbeloppet är härvid 18 procent av varans ursprungliga inköpspris eller importvärde. Om varans sannolika överlåtelsepris är lägre än dess ursprungliga inköpspris eller motsvarande värde, skall den avdragsgilla skatten beräknas på varans sannolika överlåtelsepris.


122 §

En utländsk näringsidkare som inte är skattskyldig i Finland och som inte har fast driftställe här har rätt att få återbäring för skatten på en vara eller en tjänst som han har köpt eller för den skatt han har betalt för en vara som han importerat, om anskaffningen av varan eller tjänsten hänför sig till av honom

1) utomlands bedriven verksamhet som skulle ha medfört skattskyldighet eller varit skattefri enligt 55-58 §§ eller 6 kap. om verksamheten hade bedrivits i Finland,

2) i Finland idkad försäljning enligt 9 § för vilken köparen är skattskyldig, eller

3) i Finland bedriven verksamhet som är skattefri enligt 55-58 §§ eller 6 kap.


130 §

Rätten till återbäring enligt 1 mom. gäller inte skatt som ingår i privat konsumtion eller i en anskaffning som sker för användning enligt 114 § eller i en anskaffning som gjorts för verksamhet som avser fastighetsuthyrning.


131 §

En näringsidkare har rätt att få återbäring för den mervärdesskatt som ingår i en anskaffning som har gjorts för verksamhet som är skattefri enligt 55-58 §§ eller 6 kap. eller på grund av att försäljningen sker utomlands.

I fråga om försäljning som sker utomlands är förutsättningen för återbäring att försäljningen skulle ha medfört skattskyldighet eller varit skattefri enligt 55-58 §§ eller 6 kap. om verksamheten hade bedrivits i Finland.


173 §

Den som är skattskyldig med stöd av 12 och 30 §§ införs i registret tidigast från ansökningstidpunkten. Om en näringsidkare som avses i 30 § kan göra avdrag enligt 106 §, är han dock skattskyldig från den tidpunkt då den verksamhet som avses i 30 § inleds.

174 §

Den som är skattskyldig enligt 30 § avförs inte ur registret på grund av att han yrkar på det, utan först när förutsättningarna för skattskyldighet har upphört.

222 §

Lagen tillämpas på överlåtelse av nyttjanderätt till inkvarteringslokaler och besökshamnar enligt 85 § 1 mom. 4 punkten samt på entréavgifter till teater-, cirkus-, musik- och dansföreställningar samt till konstutställningar, dock så att tjänsten skall ha tillhandahållits den 1 januari 1996 eller därefter.


Om persontransport enligt 85 § 1 mom. 3 punkten utförs före ingången av 1996 är skatten för försäljning av tjänsten 6 procent av skattegrunden. Om nyttjanderätten till idrottslokaliteter enligt 29 § 4 punkten överlåts före ingången av 1996 är skatten på försäljningen av tjänsten 12 procent av skattegrunden.

Vid beräknandet av det i 3 § avsedda sammanlagda beloppet av skattepliktiga och skattefria försäljningar 1994 beaktas även försäljningar som 1994 skett innan lagen träder i kraft, om dessa är skattepliktiga enligt mervärdesskattelagen eller skattefria enligt 55-58 §§ eller 6 kap. Som skattepliktig försäljning anses inte skattepliktig försäljning enligt 30 §.

Om ett livsmedel som avses i 85 § 1 mom. 1 punkten eller ett foderämne som avses i 2 punkten levereras eller utlämnas från tullkontroll eller tas i eget bruk före ingången av 1998, är skatten på försäljningen av varan 17 procent av skattegrunden.

227 §

En apotekare skall betala skatt för försäljning av läkemedel och produkter av läkemedelstyp som avses i 85 § 1 mom. 6 punkten i denna lag enligt den skattesats som stadgas i 84 §, om han för anskaffningen av dem har kunnat göra avdrag som avses i 50 § omsättningsskattelagen.


1. Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

2. Lagen tillämpas i fråga om varor som har levererats, tjänster som utförts, importerade varor som utlämnats från tullkontroll samt varor och tjänster som tagits i eget bruk på lagens ikraftträdelsedag eller därefter.

3. Skatt betalas inte på försäljningen av en vara som har skaffats som anläggningstillgång och som har levererats eller utlämnats från tullkontroll till säljaren eller som säljaren har tillverkat för eget bruk före lagen träder i kraft, om varan skaffats för annat bruk än sådant som berättigar till avdrag och avdrag inte har kunnat göras för varan eller om skatt har betalts för tagande av varan i eget bruk.

4. Den som blir skattskyldig med stöd av denna lag får inte göra avdrag enligt 112 § mervärdesskattelagen för anläggningstillgångar som han anskaffat eller själv tillverkat före lagen träder i kraft. För foderämnen och gödselämnen som har anskaffats före lagen träder i kraft får inte göras avdrag enligt 112 § mervärdesskattelagen eller denna lag.

5. För lös egendom som den som blir skattskyldig med stöd av denna lag anskaffat i obegagnat skick som anläggningstillgång eller själv tillverkat och som han innehar när lagen träder i kraft samt för sådant monteringsarbete som anslutit sig till anskaffningen erhålls avdrag enligt 10 kap. eller återbäring enligt 131 §, om avdrag inte har kunnat göras för dem med stöd av mervärdesskattelagen eller omsättningsskattelagen och om varan har levererats, själv tillverkats eller utlämnats från tullkontroll för användning enligt de nämnda lagrummen eller tjänsten har utförts den 1 juli 1994 eller därefter.

6. Den som blir skattskyldig med stöd av denna lag erhåller avdrag eller återbäring enligt 5 mom. för obegagnade varor eller tjänster som han innehar när lagen träder i kraft och som skall användas vid byggnadsarbete i samband med nybyggnad eller ombyggnad av en byggnad eller permanent konstruktion om avdrag för dem inte har kunnat göras med stöd av mervärdesskattelagen eller omsättningsskattelagen och om byggandet eller ombyggandet har inletts den 1 juli 1994 eller därefter.

7. Vad 5 mom. stadgar gäller dock inte varor vilkas sannolika ekonomiska användningstid var högst tre år vid tiden för anskaffningen eller som anskaffats för att monteras som en del av en byggnad eller permanent konstruktion eller som en anläggning som hör till dessa om det inte är fråga om varor som avses i 6 mom.

8. Om näringsidkaren när lagen träder i kraft innehar foder- eller gödselmedel eller råvaror för dessa som är avsedda för vidareförsäljning och för vilka ett kalkylerat avdrag enligt omsättningsskattelagen eller mervärdesskattelagen kunnat göras i samband med anskaffningen av dessa, skall näringsidkaren för den månad då denna lag träder i kraft betala 18 procent i skatt på det skattefria inköpspriset för gödselmedlen eller för fodermedel som inbegriper fett- eller proteinaccis på foder eller på skattegrunden för den importerade varan.

RP 222/94
StaUB 63/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.