1204/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/69) 2 och 3 §§, 4 § 1 mom. och 4 a-4 e §§,

av dessa lagrum 2 och 4 a-4 e §§ sådana de lyder i lag av den 10 februari 1984 (159/84) och 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 14 augusti 1989 (745/89), samt

fogas till 1 § ett nytt 2 mom., till 4 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 10 februari 1984 och den 14 augusti 1989, ett nytt 3 mom. och till 11 § nya 2 och 3 mom. samt till lagen nya 4 f-4 i och 9 a §§ som följer:

1 §

Denna lag gäller också preparat som innehåller gentekniskt ändrade organismer och som är avsedda för användning som bekämpningsmedel. Om gentekniskt ändrade organismer gäller dessutom vad som stadgas separat om dem.

2 §

Denna lag gäller kontroll av brukbarhet, registrering, tillverkning och import av bekämpningsmedel, handel med, användning, förvaring och transport av sådana samt åtgärder som syftar till att hindra menliga verkningar av dessa ämnen på människors och nyttodjurs hälsa, på odlade växter, växtprodukter, odlingsmark, grundvatten samt på naturen och annan miljö.

Bekämpningsmedlen skall användas på ett sakligt sätt med beaktande av principerna för god växtskyddspraxis och integrerad bekämpning.

3 §

Bekämpningsmedlen indelas enligt användningsändamålet i bekämpningsmedel inom växtproduktionen (växtskyddsmedel) och övriga bekämpningsmedel.

Med växtskyddsmedel avses ämnen och preparat som används för följande ändamål:

1) skydd av växter eller växtprodukter mot skadliga organismer eller förhindrande av sådana organismers inverkan,

2) påverkan av växters livsprocesser på annat sätt än som näring,

3) påverkan av växtprodukters hållbarhet, om dessa ämnen och preparat inte omfattas av särskilda stadganden om konserveringsmedel,

4) förstöring av besvärande växter, eller

5) förstöring av växtdelar eller förhindrande av besvärande tillväxt hos växter.

Med övriga bekämpningsmedel avses

1) ämnen som används för bekämpning av skadedjur i bostäder, djurstall, lagerrum och andra inomhusutrymmen samt byggnadsanläggningar,

2) flugmedel och insektrepellenter, samt

3) övriga preparat som i fråga om användningsändamålet kan likställas med de i 1-2 punkten nämnda bekämpningsmedlen.

4 §

Ett preparat som inte har registrerats som bekämpningsmedel får inte saluföras så som bekämpningsmedel eller annars överlåtas eller användas till förbrukning. Bekämpningsmedlet registreras på ansökan av kontrollcentralen för växtproduktion. En förutsättning för registrering är att bekämpningsmedelsnämnden har godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel eller annat bekämpningsmedel.


Sådana försök med preparat i forsknings- och utvecklingssyfte som förutsätter att ett oregistrerat bekämpningsmedel släpps ut i miljön får utföras endast om kontrollcentralen för växtproduktion har gett tillstånd därtill på de villkor som bekämpningsmedelsnämnden bestämmer.

4 a §

Godkännande som växtskyddsmedel förutsätter att

1) preparatet vid ändamålsenlig användning för det avsedda ändamålet har tillräcklig effekt,

2) preparatet inte har oskäliga menliga verkningar på växter, växtprodukter och miljön,

3) preparatet inte orsakar oskäliga lidanden för ryggradsdjur som skall bekämpas, samt att

4) preparatet inte har menlig inverkan på människors eller djurs hälsa eller på grundvattnet.

Ett preparat får inte godkännas som växtskyddsmedel, om dess verksamma ämne inte har införts i Europeiska gemenskapens lista över verksamma ämnen om tillåts i växtskyddsmedel (positivlista) och om preparatets lämplighet för sitt ändamål inte har undersökts i Finland eller någon annanstans där jordbruks-, växtskydds- och miljöförhållanden är liknande.

4 b §

Som ett i 3 § 3 mom. avsett annat bekämpningsmedel får inte godkännas ett preparat vars användning för det avsedda ändamålet skulle kunna medföra uppenbar risk eller uppenbart men för hälsan eller miljön eller som på grund av bristfällig effekt eller av någon annan orsak, som inverkar på dess användbarhet, inte anses lämpligt för sitt ändamål.

4 c §

Bekämpningsmedelsnämnden får för en viss tid godkänna ett sådant växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen vilka inte ingår i positivlistan, om de övriga villkoren för godkännande uppfylls.

Bekämpningsmedelsnämnden får tillfälligt godkänna ett sådant växtskyddsmedel som inte uppfyller villkoren för godkännande, om detta är nödvändigt på grund av en oförutsebar fara som hotar växtproduktionen och om faran inte kan avvärjas på något annat sätt.

Bekämpningsmedelsnämnden får temporärt begränsa eller förbjuda användningen eller försäljningen av ett godkänt växtskyddsmedel eller låta bli att godkänna ett växtskyddsmedel som redan har godkänts i någon av Europeiska unionens medlemsstater, om växtskyddsmedlet konstateras eller med fog misstänks medföra omedelbar risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

4 d §

Visar det sig efter godkännandet att bekämpningsmedlet inte längre uppfyller de stadgade villkoren för godkännande eller att felaktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats om de omständigheter som utgör grunden för ett beslut om godkännande, skall bekämpningsmedelsnämnden återkalla godkännandet. Godkännandet kan också återkallas på begäran av den som innehar registreringen.

Bekämpningsmedelsnämnden skall ändra beslutet om godkännande, efter att ha hört innehavaren av registreringen om det sätt på vilket bekämpningsmedlet skall användas och de mängder som nyttjas kan ändras på grund av att det vetenskapliga och tekniska kunnandet utvecklats. Beslutet om godkännande kan också ändras på begäran av den som innehar registreringen, dock under förutsättning att villkoren för godkännande alltjämt uppfylls.

Bekämpningsmedelsnämnden får efter att ha hört innehavaren av registreringen tillåta att ett godkänt växtskyddsmedel används till annat än det registrerade ändamålet på begäran av officiella eller vetenskapliga forskningsanstalter som verkar inom jordbruket, fackliga jordbruksorganisationer eller professionella användare.

4 e §

Kontrollcentralen för växtproduktion skall ombesörja att ansökan om registrering av ett växtskyddsmedel som den sökande lämnar in samt bilagorna till denna uppfyller kraven och att behövliga kontroller av bekämpningsmedlet utförs för att förutsättningarna för godkännande skall kunna utredas. Genom förordning stadgas vilka statliga ämbetsverk och inrättningar som på begäran av kontrollcentralen för växtproduktion är skyldiga att utföra bekämpningsmedelskontroller.

Vid utvärderingen av växtskyddsmedel skall de enhetliga utvärderingsprinciper som Europeiska gemenskaperna har godkänt följas.

4 f §

I samband med jord- och skogsbruksministeriet finns en av statsrådet tillsatt bekämpningsmedelsnämnd.

Bekämpningsmedelsnämnden skall besluta om sådant godkännande av bekämpningsmedel som avses i 4 §. Bekämpningsmedelsnämnden bestämmer om begränsningarna och villkoren i fråga om användningen av bekämpningsmedel.

I bekämpningsmedelsnämnden skall myndigheterna inom jordbruket, växtskyddet, arbetarskyddet, hälsovården, livsmedelskontrollen och miljövården vara företrädda.

Närmare stadganden om bekämpningsmedelsnämnden utfärdas genom förordning.

4 g §

I bekämpningsmedelsnämndens beslut söks ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen med iakttagande av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

4 h §

I bekämpningsmedelsnämndens beslut om godkännande kan det bestämmas att bekämpningsmedel vars användning är förknippad med särskild risk får säljas endast till personer som har avlagt specialexamen som berättigar till användning av sådant ämne.

4 i §

Den som innehar en registrering eller de på vilkas begäran användningsändamålet har utvidgats skall underrätta kontrollcentralen för växtproduktionen samt via denna Europeiska gemenskapernas organ och Europeiska unionens andra medlemsstater om nya uppgifter som gäller eventuella farliga verkningar som växtskyddsmedlen eller de verksamma ämnena i dem har på människors eller djurs hälsa, grundvattnet eller miljön.

Om annat lämnande av uppgifter inom ramen för denna lags tillämpningsområde till Europeiska gemenskapernas institutioner och till andra medlemsstater i Europeiska unionen stadgas genom förordning.

9 a §

Handlingar som har lämnats eller uppgjorts med tanke på behandlingen av en ansökan om registrering av bekämpningsmedel och som innehåller uppgifter om en enskild affärs- eller yrkeshemlighet skall hemlighållas. Genom förordning stadgas närmare om vilka uppgifter som dock inte kan anses utgöra affärs- eller yrkeshemligheter.

Uppgifter som ingår i de i 1 mom. avsedda handlingarna får användas till förmån för en annan sökande endast om den första sökanden har gett sitt samtycke därtill eller om en genom förordning närmare fastställd tid har löpt ut sedan det verksamma ämnet eller preparatet godkändes.

11 §

Närmare stadganden om förfarandet vid ansökan om godkännande av växtskyddsmedel, hur godkännandet ges, villkoren och giltighetstiden för godkännande, de särskilda förpackningspåskrifterna samt de övriga omständigheter som verkställandet förutsätter utfärdas genom förordning och med stöd av den vid behov genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet.

Genom beslut av statsrådet får bestämmelser om förbud och begränsningar i fråga om verksamma ämnen i bekämpningsmedel utfärdas.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Växtskyddsmedel som har registrerats innan denna lag träder i kraft får alltjämt säljas eller annars överlåtas till förbrukning eller användas under en tid som stadgas genom förordning. På växtskyddsmedelsansökningar som är anhängiga innan denna lag träder i kraft får under en genom förordning stadgad tid tillämpas de krav som gäller när denna lag träder i kraft. Med avvikelse från 4 c § 1 mom. får preparat som redan har släppts ut på Europeiska gemenskapens marknad då denna lag träder i kraft godkännas enligt de krav som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 170/94
JsUB 34/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.