1193/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av 58 a § folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 58 a § folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56), sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 december 1991 (1595/91) ett nytt 2 och 3 mom. som följer:

58 a §

Förmåner enligt 1 mom. beviljas av pensionsanstalten. Vid pensionsanstalten finns ett pensionsombud, som har rätt att följa handläggningen av dessa ärenden i pensionsanstalten. Ändring i pensionsanstalts beslut i ärenden som gäller pension och familjepension söks genom besvär hos försäkringsdomstolen i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Besvärsrätt har pensionssökande och pensionstagare samt pensionsombudet. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Vid behandlingen av ärenden som avses i denna paragraf iakttas i tillämpliga delar 24 och 24 a §§ lagen om statens pensioner.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas när ändring söks i beslut som givits efter att den trätt i kraft.

RP 190/94
ShUB 30/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.