1179/1994

Utfärdat i Helsingfors den 14 december 1994

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 1 § lagen den 19 augusti 1994 om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar (761/94) beslutat:

1 §

Utan hinder av stadgandena i lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) sänks det belopp av årsarbetsförtjänsten som ligger till grund för dagpenningen för 1995 med 4,5 procent, dock inte i det fall då ersättning betalas till arbetsgivaren. Samma förfarande gäller när grunden för dagpennigen är inkomsterna för fyra veckor som uträknas enligt 16 a § lagen om olycksfallsförsäkring.

2 §

Om den arbetsförtjänst som avses i 1 § fastställs på grundval av företagarinkomster, genomförs dock inte den sänkning som avses i 1 §.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 14 december 1994

Social- och hälsovardsminister
Jorma Huuhtanen

Regeringsråd som byråchef
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.