1177/1994

Given i Helsingfors den 13 december 1994

Lag om ändring av föreningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i föreningslagen av den 26 maj 1989 (503/89) 66 § samt

ändras 35 § 3 mom., 47 § 1 mom., 48 § 1 och 2 mom., 49 § 1 och 2 mom., 55 § 1 mom., 56 § 1 mom., 60 § och 62 § 2 mom.,

av dessa lagrum 35 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 29 december 1989 (1331/89) och 47 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 18 december 1992 (1426/92), som följer:

35 §
Styrelsen

Ordföranden och minst hälften av de övriga styrelsemedlemmarna skall ha sin hemort i Finland, om inte handels- och industriministeriet beviljar dispens. Om föreningens egentliga syfte är att påverka politiska angelägenheter, får endast personer som har sin hemort i Finland vara medlemmar av styrelsen.

47 §
Myndigheter

Föreningsregistret förs av patent- och registerstyrelsen. Lokala myndigheter i föreningsregisterärenden är de i lagen om folkbokföringsförvaltningen (76/84) nämnda registerbyråerna.


48 §
Grundanmälan

Anmälan om registrering av en förening (grundanmälan) skall göras skriftligen till patent- och registerstyrelsen eller till den lokala myndigheten på föreningens hemort, som skall sända den till patent- och registerstyrelsen.

I grundanmälan, till vilken stiftelseurkunden och föreningens stadgar skall fogas, skall anges fullständigt namn, adress, hemkommun och personbeteckning i fråga om ordföranden i föreningens styrelse och namntecknarna samt sådana eventuella begränsningar av namnteckningsrätten som avses i 36 §. Om en person saknar finländsk personbeteckning anges födelsetiden.


49 §
Behandling av grundanmälan och registrering av föreningen

När det gäller grundanmälan granskar patent- och registerstyrelsen om

1) den har gjorts enligt 48 §,

2) föreningens namn klart skiljer sig från tidigare registrerade föreningars namn och inte är vilseledande,

3) hinder enligt 1 kap. finns för registrering av föreningen samt om

4) det föreligger några andra hinder enligt lag för registreringen.

Finns det enligt 1 mom. något hinder för registrering, men lämnas anmälan ändå inte utan prövning eller vägras registrering inte genast, skall den som gjort anmälan ges tillfälle att komplettera eller rätta den eller att avge förklaring. Detta skall ske inom en tid som patent- och registerstyrelsen fastställer. Annars förfaller saken, om inte något annat följer av särskilda skäl. Finns det hinder för registrering ännu efter att anmälan har kompletterats eller rättats eller förklaring har avgivits, skall registrering vägras. Den som har gjort anmälan kan dock ges en ny tidsfrist, om detta är motiverat.


55 §
Förhandsgranskning

Patent- och registerstyrelsen kan på ansökan av en förening eller dess stiftare på förhand granska stadgarna eller en ändring av dem (förhandsgranskning), om det finns skäl därtill med hänsyn till föreningens storlek, stadgeändringens betydelse eller någon annan sådan omständighet. Ansökan om förhandsgranskning kan också omfatta granskning av en sådan förenings stadgar som direkt eller indirekt hör eller avses höra till föreningen.


56 §
Ändringssökande och upphävande av registeranteckning

Om sökande av ändring i patent- och registerstyrelsens beslut som har fattats med stöd av denna lag stadgas särskilt. Ändring får dock inte sökas genom besvär i beslut som innebär att förhandsgranskning enligt 55 § inte företas.


60 §
Anmälningsplikt för domstolarna

Domstolen skall till patent- och registerstyrelsen sända meddelande om att en förenings tillgångar överlämnas till konkurs och om att konkursförfarandet i domstolen har avslutats samt om sina beslut med stöd av 41, 43, 44 eller 45 §. Domstolen skall också till patent- och registerstyrelsen sända meddelande om sådana laga kraft vunna beslut som upphäver anteckningar i registret eller i vilka det har konstaterats att ett föreningsbeslut som skall anmälas till registret är ogiltigt eller att ett sådant beslut inte får verkställas eller att verkställighetsförbudet återkallas.

62 §
Straffstadgande

Den som till patent- och registerstyrelsen eller till den lokala myndigheten lämnar en i denna lag nämnd anmälan eller försäkran som är falsk, skall dömas till straff enligt strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

När denna lag träder i kraft överförs de ärenden som är anhängiga vid justitieministeriet till patent- och registerstyrelsen, dock inte undantagstillståndsärenden som avses i 35 § föreningslagen och som överförs till handels- och industriministeriet.

En anmälan eller ansökan som enligt de stadganden som gällde då denna lag träder i kraft skulle tillställas justitieministeriet och för vilken den föreskrivna tiden har börjat löpa innan denna lag träder i kraft anses ha inkommit inom utsatt tid, om anmälan eller ansökan inom utsatt tid tillställs endera justitieministeriet eller patent- och registerstyrelsen. De avgifter som uppbärs i föreningsregisterärenden bestäms enligt tidpunkten för anhängiggörandet.

Adressen och personbeteckningen eller födelsetiden skall meddelas föreningsregistret senast då en förening i övrigt är skyldig att göra ändringsanmälan om ny styrelseordförande eller namntecknare.

RP 217/94
EkUB 30/94

Helsingfors den 13 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.