1176/1994

Given i Helsingfors den 13 december 1994

Lag om ändring av lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § 1 mom., 8-10 §§, 14 § 3 mom. och 21 § 2 mom. lagen den 6 november 1992 om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform (972/92) som följer:

7 §

Då beslut fattas om att en sparbank skall ombildas till ett sparbanksaktiebolag eller till en affärsbank skall principalerna samtidigt antingen förordna till vilken redan etablerad och i patent- och registerstyrelsens stiftelseregister införd stiftelse skall överlåtas aktierna i det sparbanksaktiebolag eller i den affärsbank som skall bildas, eller fatta beslut om grundandet av en ny stiftelse som skall motta dessa aktier. Då beslut fattas om grundandet av en ny stiftelse skall principalerna samtidigt godkänna stiftelseurkunden och stadgarna för stiftelsen samt bestämma vem som skall sköta grundandet.


8 §

Med avvikelse från vad som stadgas i lagen om stiftelser ankommer de till patent- och registerstyrelsen enligt lagen om stiftelser hörande ansökningsärenden som gäller i denna lag avsedda stiftelser på finansministeriet. Finansministeriet skall innan ärendet avgörs inhämta patent- och registerstyrelsens utlåtande.

Registrerings- och andra anmälningar som enligt lagen om stiftelser görs till patent- och registerstyrelsen, skall göras till finansinspektionen. I denna lag avsedda stiftelser skall införas i finansinspektionens register.

I finansinspektionens register skall så som nämns i 10 § överföras även de i patent- och registerstyrelsens stiftelseregister införda stiftelserna till vilka ett sparbanksaktiebolags eller en affärsbanks aktier överlåts enligt denna lag.

9 §

De tillsynsuppgifter som enligt 3 kap. lagen om stiftelser ankommer på patent- och registerstyrelsen hör till finansinspektionen till den del de gäller i denna lag avsedda stiftelser.

Finansinspektionen skall tillse att en i finansinspektionens register införd stiftelses förvaltning sköts enligt lag och stiftelsens stadgar.

10 §

Om principalerna för en sparbank som skall ombildas till sparbanksaktiebolag eller till affärsbank har förordnat att sparbanksaktiebolagets eller affärsbankens aktier överlåts så som avses i denna lag utan vederlag till en stiftelse som är införd i patent- och registerstyrelsens stiftelseregister, skall sparbanken underrätta patent- och registerstyrelsen om detta.

En stiftelse som avses i 1 mom. överförs till finansinspektionens register efter det stiftelsen gjort ansökan om överföringen hos patent- och registerstyrelsen. Ansökan skall göras inom två månader räknat från den dag sparbanksaktiebolaget eller affärsbanken har införts i handelsregistret. En stiftelse som inte har gjort en ovan avsedd ansökan inom utsatt tid, skall av patent- och registerstyrelsen omedelbart efter utgången av den utsatta tiden överföras till finansinspektionens register.

14 §

Närmare föreskrifter om den i 2 mom. nämnda övergången meddelas av finansministeriet. Finansministeriet skall begära utlåtande om övergången av finansinspektionen samt av såväl sparbankernas säkerhetsfond som av affärsbankernas och Postbanken Ab:s säkerhetsfond. Affärsbankens verksamhet står under övergångstiden under sparbanksinspektionens tillsyn.

21 §

Det sparbanksaktiebolag eller den affärsbank som fortsätter en sparbanks verksamhet skall lämna finansinspektionen de utredningar som nämns i 6 § 1 mom. affärsbankslagen. Utredningarna skall lämnas omedelbart efter det att sparbanksaktiebolaget eller affärsbanken har införts i handelsregistret, dock senast inom sex månader efter ombildningen till sparbanksaktiebolag eller till affärsbank.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 93/94
EkUB 30/94

Helsingfors den 13 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.