1172/1994

Given i Helsingfors den 13 december 1994

Lag om ändring av lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 5 april 1930 om stiftelser (109/30) 23 §,

ändras 3 § 2 mom., 3 a §, 5 § 1 mom., 6 § 1 mom., 6 § 2 mom. 1 och 4 punkten samt 6 § 3 och 4 mom., 7 § 1 mom. 2 punkten, 9 § 2 mom., 10 b §, 12 § 2 mom., 13 och 14 §§, 14 a § 2 och 3 mom., 15 §, 17 § 1, 3 och 4 mom., 17 a § 2 mom., 17 b § 1 och 4 mom., 17 c § 2 mom., 18 §, 19 § 1 och 2 mom., 22 § 2 och 3 mom., 25 § och 27 § 2 mom.,

av dessa lagrum 3 § 2 mom., 6 § 1, 3 och 4 mom., 10 b §, 12 § 2 mom., 14 §, 17 § 3 och 4 mom., 17 a § 2 mom., 17 b § 1 och 4 mom., 17 c § 2 mom., 18 §, 19 § 1 och 2 mom., 22 § 2 och 3 mom. och 25 § sådana de lyder i lag av den 27 mars 1987 (349/87), 5 § 1 mom., 14 a § 2 och 3 mom., 15 § och 17 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 13 juli 1964 (400/64), 3 a § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 27 mars 1987 och lag av den 17 augusti 1990 (704/90), 6 § 2 mom. 1 och 4 punkten, 7 § 1 mom. 2 punkten och 9 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 8 januari 1993 (97/93) samt 13 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 13 juli 1964 och den 27 mars 1987, samt

fogas till lagen en ny 24 § i stället för den 24 § som upphävts genom nämnda lag av den 27 mars 1987 som följer:

3 §

Förordnandet i stiftelseurkunden om att stiftelsen skall grundas får återkallas av stiftaren innan stiftelsen har registrerats. Önskar stiftaren återkalla förordnandet sedan ansökan om tillstånd att grunda stiftelsen har gjorts hos patent- och registerstyrelsen, skall han tillställa patent- och registerstyrelsen en skriftlig, av två personer bestyrkt anmälan om återkallandet.

3 a §

Har i testamente förordnats att en stiftelse skall grundas, skall den som omhänderhar dödsboet, inom tre månader sedan han fick kännedom om testamentets innehåll, anmäla detta hos domstolen på den ort där stiftaren senast haft sitt hemvist eller, om han inte bott i Finland, hos Helsingfors tingsrätt. Domstolen skall underrätta patent- och registerstyrelsen om testamentet.

När domstolen har fått kännedom om ett testamente som avses i 1 mom., skall den utan dröjsmål utreda om den som i testamentet har utsetts att sköta om grundandet av stiftelsen åtar sig uppdraget. Fås samtycke inte av den som utsetts att sköta uppdraget eller är han inte lämplig, skall domstolen till detta förordna en eller flera personer. Detsamma gäller, om stiftaren inte har utsett någon till uppdraget eller om det av någon annan orsak inte har föreskrivits hur uppdraget skall skötas. Domstolen skall underrätta patent- och registerstyrelsen om sitt förordnande. Stadgandena i ärvdabalken (40/65) om entledigande av boutredningsman skall på motsvarande sätt tillämpas på en sådan person.

Är det fråga om en stiftelse som skall grundas enligt förordnande i testamente och har tillstånd till grundandet inte sökts inom skälig tid efter det patent- och registerstyrelsen har fått i 1 eller 2 mom. nämnd underrättelse, skall patent- och registerstyrelsen meddela domstolen detta.

5 §

Tillstånd till grundande av stiftelse skall sökas hos patent- och registerstyrelsen, hos vilken samtidigt skall anhållas om stadfästelse av dess stadgar. Ansökan skall göras skriftligt hos patent- och registerstyrelsen och därtill skall fogas stiftelseurkund eller testamente, antingen i original eller på tjänstens vägnar styrkt kopia, samt utredning om att testamentet vunnit laga kraft. Till ansökan skall även fogas de för stiftelsen uppgjorda stadgarna.


6 §

Stiftelseregistret är gemensamt för hela landet och det förs av patent- och registerstyrelsen.

En stiftelse skall anmälas till stiftelseregistret inom sex månader efter det tillståndet att grunda den beviljades. Anmälan skall undertecknas av alla styrelsemedlemmar och den skall innehålla:

1) styrelseordförandens samt varje styrelsemedlems och suppleants fullständiga namn samt adress, bostadsort och finländsk personbeteckning, eller om sådan saknas, födelsedatum;


4) uppgift om fullständigt namn samt adress, bostadsort och finländsk personbeteckning, eller om sådan saknas, födelsedatum i fråga om den som har givits rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna stiftelsens namn; samt


Om en stiftelse som grundats genom stiftelseurkund inte inom utsatt tid har anmälts för registrering eller om registrering har förvägrats genom beslut som vunnit laga kraft, förfaller tillståndet till grundandet. Patent- och registerstyrelsen kan av godtagbart skäl förlänga den tid som gäller för anmälan.

Har en stiftelse som grundats genom testamente inte inom utsatt tid anmälts för registrering, kan patent- och registerstyrelsen vid vite ålägga de medlemmar som valts till stiftelsens styrelse att fullgöra skyldigheterna. Förordnande om att vitet skall betalas utfärdas av patent- och registerstyrelsen.


7 §

I stiftelseregistret skall antecknas


2) fullständigt namn, adress, bostadsort och personbeteckning eller födelsedatum i fråga om ordföranden samt alla medlemmar och suppleanter i styrelsen liksom även för namntecknarna samt, om medlemmarna i någon annan stiftelses, sammanslutnings eller någon anstalts styrelse eller en myndighet utgör styrelse för stiftelsen, ett omnämnande av detta samt stiftelsens, sammanslutningens eller anstaltens registernummer och det register där den är antecknad.


9 §

Medlemmarna i en stiftelses styrelse och namntecknarna skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Minst en av de personer som avses i 10 § 3 mom. skall vara bosatt i Finland. Handels- och industriministeriet kan bevilja en stiftelse undantag från dessa krav.


10 b §

Har stiftelsen ett i 10 a § nämnt organ som varken tillsätts eller övervakas av något annat av stiftelsens organ och som i stadgarna har givits rätt att ensamt besluta i bestämda frågor, såsom rätt att utse styrelse och utöva ledning och tillsyn över styrelsen eller rätt att besluta om verksamheten vid en anstalt som stiftelsen upprätthåller, gäller om ett sådant organ samt dess medlemmar och suppleanter på motsvarande sätt vad 6 § 2 mom. 1 punkten, 9 § 2 och 3 mom. samt 14 § stadgar om styrelsen och dess medlemmar. När en medlem eller suppleant i ett organ som avses i denna paragraf byts ut, skall anmälan därom göras till patent- och registerstyrelsen. Anmälan skall undertecknas av någon av styrelsens medlemmar.

12 §

Revisorerna skall, om inte stiftelsens stadgar ställer upp ytterligare villkor för deras behörighet, ha en sådan insikt i bokföring och ekonomiska frågor som med beaktande av arten och omfattningen av stiftelsens verksamhet skall anses nödvändig för uppdraget. Minst en revisor och dennes suppleant skall vara en av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänd revisor eller ett av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänt revisionssamfund, om inte handels- och industriministeriet av särskilda skäl medger undantag. Har ett revisionssamfund utsetts till revisor, skall det meddela stiftelsens styrelse vilken av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänd revisor som har det huvudsakliga ansvaret för revisionen. På denna skall tillämpas stadgandena i 3 och 4 mom.


13 §

Patent- och registerstyrelsen skall tillse att stiftelsens förvaltning handhas enligt lag och stiftelsens stadgar.

Stiftelsen skall inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång tillställa patent- och registerstyrelsen styrkta kopior av resultat- och balansräkningen jämte bilagor, av specifikationerna till balansräkningen samt av verksamhets- och revisionsberättelserna. Stiftelsen skall vid behov även lämna patent- och registerstyrelsen andra uppgifter om sin verksamhet vilka behövs för tillsynen.

Patent- och registerstyrelsen har, när skäl föreligger, rätt att verkställa granskning av en stiftelses räkenskaper och förvaltning och även på annat sätt granska stiftelsens verksamhet. En revisor i stiftelsen är skyldig att på begäran av patent- och registerstyrelsen lämna sådana uppgifter om stiftelsens angelägenheter som han fått vetskap om i sitt uppdrag.

14 §

Finner patent- och registerstyrelsen att en stiftelses styrelse har förfarit i strid med lag eller stadgarna eller försummat någon skyldighet enligt denna lag, kan patent- och registerstyrelsen ålägga styrelsen att vidta åtgärder för att åstadkomma en rättelse eller förbjuda att ett felaktigt beslut verkställs. Patent- och registerstyrelsen kan för att förstärka åläggandet eller förbudet förelägga styrelsemedlemmarna vite. Förordnande om att vitet skall betalas utfärdas av patent- och registerstyrelsen.

Har en stiftelses styrelse eller en medlem av styrelsen vid skötseln av stiftelsens ärenden fortgående eller på annat sätt grovt brutit mot lagen eller stadgarna, kan domstolen på stiftelsens hemort entlediga styrelsen eller styrelsemedlemmen på patent- och registerstyrelsens ansökan.

Om styrelsen eller en medlem i styrelsen på det sätt som avses i 12 a § åsamkat stiftelsen skada, kan patent- och registerstyrelsen väcka skadeståndstalan vid domstolen på stiftelsens hemort.

Har en styrelsemedlem i sitt uppdrag gjort sig skyldig till straffbar handling, skall patent- och registerstyrelsen underrätta allmänna åklagaren så att denne kan väcka åtal i saken vid domstolen på stiftelsens hemort.

14 a §

När en stiftelse i övrigt konstateras sakna styrelse skall patent- och registerstyrelsen förordna en eller flere godemän att sköta stiftelsens angelägenheter till dess en ny styrelse har blivit vald enligt stiftelsens stadgar.

Kan i de fall som avses i 1 eller 2 mom. en ny styrelse inte väljas i den ordning stadgarna föreskriver, skall patent- och registerstyrelsen hos underrätten på stiftelsens hemort ansöka om tillsättande av ny styrelse för stiftelsen. När medlemmar i styrelsen förordnas skall om möjligt bestämmelserna i stiftelsens stadgar om styrelsens sammansättning och mandattidens längd beaktas. Den nya styrelsen har rätt att vid behov komplettera sig själv.


15 §

Finner stiftaren eller någon, vars fördel stiftelsens verksamhet avser, att stiftelsens styrelse förfarit i strid med lag eller stiftelsens stadgar, får han yrka på rättelse hos patent- och registerstyrelsen. Har giltiga skäl anförts till stöd för yrkandet, skall patent- och registerstyrelsen infordra styrelsens förklaring och därefter, om anledning därtill föreligger, vidta de åtgärder som ärendets art kräver.

17 §

Om en ändring av stiftelsens stadgar på grund av förändrade förhållanden eller av annan orsak är nödvändig, skall stiftelsen sköta om ändringen av stadgarna samt ansöka om fastställelse av ändringen hos patent- och registerstyrelsen.


Om användningen av en stiftelses medel för det fastställda ändamålet vore helt eller till en betydande del onyttig på grund av stiftelsens ringa tillgångar, får stiftelsens stadgar även ändras så att stiftelsen föreläggs en tid inom vilken dess behållna medel skall användas och stiftelsen upplösas. Till ansökan hos patent- och registerstyrelsen om fastställande av en sådan ändring av stadgarna skall bifogas ett intyg av stiftelsens revisorer om att alla kända skulder har betalts eller att stiftelsens kända borgenärer har samtyckt till att stiftelsen görs tidsbestämd.

Fastställd stadgeändring bör patent- och registerstyrelsen på tjänstens vägnar införa i stiftelseregistret utan särskild anmälan. Ändrade stadgar tillämpas inte, innan ändringen antecknats i registret.

17 a §

Inom fyra månader efter det stiftelserna har fattat beslut om att godkänna fusionsavtalet skall de inhämta samtycke av patent- och registerstyrelsen till fusionen samt till en eventuell ändring av den övertagande stiftelsens stadgar. Ändringen av stadgarna införs dock inte i stiftelseregistret förrän en sådan anmälan om domstols tillstånd till fusion som avses i 17 b § 4 mom. har gjorts till patent- och registerstyrelsen.

17 b §

Inom fyra månader efter det patent- och registerstyrelsen har samtyckt till fusionen skall stiftelserna, vid äventyr att fusionen annars förfaller, hos domstolen på den överlåtande stiftelsens hemort ansöka om tillstånd att verkställa fusionsavtalet. Till ansökan skall fogas utredning om patent- och registerstyrelsens samtycke till fusionen samt en förteckning över den överlåtande stiftelsens kända borgenärer och deras postadresser.


Stiftelserna skall inom fyra månader efter det domstolens tillståndsbeslut vann laga kraft göra anmälan om tillståndet hos patent- och registerstyrelsen för registrering, vid äventyr att fusionen annars förfaller. Fusionen anses ha ägt rum när anmälan har antecknats i stiftelseregistret.

17 c §

Inom fyra månader efter det stiftelserna har fattat beslut om att godkänna fusionsavtalet skall de inhämta samtycke av patent- och registerstyrelsen till fusionen, varvid stadgandena i 5 och 17 a §§ skall tillämpas. Inom fyra månader efter det patent- och registerstyrelsen har samtyckt till fusionen skall stiftelserna hos domstolen på den nya stiftelsens hemort anhålla om sådant tillstånd att verkställa fusionsavtalet som nämns i 17 b §.


18 §

En stiftelse som har grundats för viss tid eller under vissa förutsättningar skall, när den utsatta tiden har löpt ut eller förutsättningarna inte längre föreligger, med patent- och registerstyrelsens samtycke upplösas. Detsamma gäller, om en stiftelses tillgångar har tagitslut.

Har en sådan situation uppkommit som nämns i 17 § 2 mom., men är det inte möjligt att ändra stiftelsens ändamål och vore det trots att stiftelsen skulle göras tidsbestämd onyttigt att använda tillgångarna för det ändamål som förordnats för stiftelsen, skall stiftelsen likaså med patent- och registerstyrelsens samtycke upplösas.

Har en stiftelses verksamhet fortgående stått i strid mot lag eller mot stadgarna, kan domstolen på stiftelsens hemort, när särskilda skäl föreligger, på ansökan av patent- och registerstyrelsen bestämma att stiftelsen genast skall upplösas.

19 §

Upplöses en stiftelse med patent- och registerstyrelsens samtycke eller på grund av att den har gjorts tidsbestämd, skall stiftelsens styrelse sköta om de åtgärder som upplösningen föranleder, om inte patent- och registerstyrelsen anser att en eller flera likvidatorer skall utses i styrelsens ställe. Om domstolen förordnar att stiftelsen skall upplösas, skall den utse en eller flera likvidatorer. Domstolen får även förordna att stiftelsens egendom omedelbart skall tas om hand av likvidatorerna, även om beslutet om upplösning av stiftelsen inte har vunnit laga kraft. I fråga om likvidatorerna gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om styrelsen och dess medlemmar.

Stiftelsens styrelse eller likvidatorerna skall söka offentlig stämning på stiftelsens okända borgenärer, om detta inte är uppenbart onödigt. När åtgärderna för att upplösa stiftelsen har slutförts, skall styrelsen eller likvidatorerna utan dröjsmål tillställa patent- och registerstyrelsen en slutredovisning. Stiftelsen anses ha blivit upplöst när patent- och registerstyrelsen efter att ha godkänt slutredovisningen hargjort anteckning om upplösningen i stiftelseregistret.


22 §

Domstolen skall underrätta patent- och registerstyrelsen om beslut genom vilket en i 14 a § nämnd god man eller ny styrelsemedlem har utsetts eller en i 19 § 1 mom. nämnd likvidator har förordnats. Dessa beslut skall på samma sätt som beslut som patent- och registerstyrelsen har fattat med stöd av 14 a § 2 mom. och 19 § 1 mom. antecknas i stiftelseregistret.

När domstolen har fattat ett beslut som nämns i 18 § 3 mom. eller en stiftelses egendom har avträtts till konkurs, en konkurs har inställts, ett beslut om försättande i konkurs har upphävts eller en konkurs har förfallit på grund av brist på tillgångar, skall domstolen likaså anmäla saken hos patent- och registerstyrelsen för registrering. Finns ingen egendom kvar när konkursen avslutas, anses stiftelsen upplöst när konkursförvaltningen har avgivit slutredovisning. Konkursförvaltningen skall för registrering hos patent- och registerstyrelsen utan dröjsmål anmäla att stiftelsen har upplösts.

24 §

Den som utför uppgifter som avses i denna lag är skyldig att hemlighålla stiftelsens specifikationer till balansräkningen samt information som han vid skötseln av sitt uppdrag har fått om stiftelsens eller någon annans affärs- och yrkeshemlighet eller någon annans ekonomiska ställning eller personliga förhållanden, såvida inte den i vars intresse tystnadsplikten har stadgats samtycker till att informationen yppas.

Sekretessbelagda uppgifter och handlingar kan överlämnas till förundersökningsmyndigheten och åklagaren eller till någon annan myndighet som enligt lag har rätt att få uppgiften.

25 §

Om sökande av ändring i patent- och registerstyrelsens beslut som har fattats med stöd av denna lag gäller vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/ 50).

27 §

Samma straff skall ådömas sådan medlem av stiftelsens styrelse som underlåter att göra i 22 § föreskriven anmälan hos patent- och registerstyrelsen, om inte försummelsen skall betraktas som tjänstefel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari1995.

När denna lag träder i kraft överförs de ärenden som är anhängiga vid justitieministeriet till patent- och registerstyrelsen, dock inte undantagstillståndsärenden som avses i 9 och 12 §§ lagen om stiftelser och som överförs till handels- och industriministeriet.

En anmälan eller ansökan som enligt de stadganden som gällde då denna lag träder i kraft skulle tillställas justitieministeriet och för vilken den föreskrivna tiden har börjat löpa innan denna lag träder i kraft anses ha inkommit inom utsatt tid, om anmälan eller ansökan inom utsatt tid tillställs endera justitieministeriet eller patent- och registerstyrelsen. De avgifter som uppbärs i stiftelseärenden bestäms enligt tidpunkten för anhängiggörandet.

RP 93/94
EkUB 30/94

Helsingfors den 13 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.