1158/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Lag om temporära undantag från 2 § 2 mom. lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas när ett i 2 § lagen om arbetsavtal avsett arbetsavtal för viss tid ingås med en långtidsarbetslös.

Med långtidsarbetslös avses i denna lag en person som utan avbrott har varit arbetslös minst ett år.

2 §
Ingående av arbetsavtal för viss tid med en långtidsarbetslös

Utan hinder av 2 § 2 mom. lagen om arbetsavtal kan ett arbetsavtal för viss tid ingås med en långtidsarbetslös, förutsatt att arbetsavtalet för viss tid ingås för minst sex månader.

3 §
Ikraftträdande och giltighetstid

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och gäller till och med den 31 december 1996.

Ett arbetsavtal för viss tid som ingåtts enligt denna lag gäller dock även efter den 31 december 1996 till utgången av den överenskomna tiden.

RP 125/94
ApUB 4/94

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.