1154/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Förordning om ändring av förordningen om bekämpningsmedel

På föredragning av social- och hälsovardsministern

ändras 2 § 2 mom., 3 § 1 mom. och 5 § 1 mom. 3 punkten förordningen den 24 februari 1984 om bekämpningsmedel (211/84), sådana de lyder i förordning av den 28 augusti 1992 (842/92), som följer:

2 §

Bekämpningsmedelsnämndens ordförande och vice ordförande, vilka skall kunna anses opartiska i ärenden som gäller bekämpningsmedel, förordnas av statsrådet. Nämndens medlemmar skall företräda jord- och skogsbruksministeriet, vatten- och miljöstyrelsen, kontrollcentralen för växtproduktion, livsmedelsverket, social- och hälsovårdens produkttillsynscentral samt arbetarskyddsstyrelsen.

3 §

Bekämpningsmedelsnämnden har en arbetssektion till vilken hör nämndens ordförande och de medlemmar som i nämnden företräder jord- och skogsbruksministeriet, vatten- och miljöstyrelsen samt social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.


5 §

För utredande av förutsättningarna för godkännande av preparat som är avsedda som bekämpningsmedel är nedan nämnda statliga myndigheterna och inrättningar på begäran av jordbruksstyrelsen skyldiga att utföra kontroll och bedömning av dylika preparat samt att avge utlåtanden om dem på följande sätt:


3) för bedömning av preparatens verkningar på hälsan, social- och hälsovårdens produkttillsynscentral,Denna förordning träder i kraft den 15 december 1994.

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.