1143/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Alkohollag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att genom styrning av alkoholkonsumtionen förebygga de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholhaltiga ämnen.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller alkoholhaltiga ämnen, tillverkning, import, export, försäljning och annan överlåtelse, användning, innehav och transport av sådana ämnen samt reklam för alkoholdrycker.

Om alkoholhaltiga ämnen i form av läkemedel eller läkemedelspreparat stadgas särskilt.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) alkoholhaltigt ämne ett ämne eller en produkt som innehåller över 2,8 volymprocent etylalkohol,

2) denaturering behandling av ett alkoholhaltigt ämne genom tillsats av andra ämnen i syfte att göra det odrickbart,

3) alkoholfri dryck en dryck som innehåller högst 2,8 volymprocent etylalkohol, samt med

4) alkoholbolag ett helt statsägt aktiebolag eller ett av bolaget helt ägt dotterbolag, som enligt vad som stadgas i denna lag, med ensamrätt bedriver detaljhandel.

Alkoholhaltiga ämnen är alkoholdrycker, alkoholpreparat och sprit, och i denna lag avses med:

1) alkoholdryck en dryck som innehåller högst 60 volymprocent etylalkohol,

2) svag alkoholdryck en dryck som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol,

3) stark alkoholdryck en dryck som innehåller mera än 22 volymprocent etylalkohol,

4) sprit etylalkohol eller en sådan vattenlösning av etylalkohol som innehåller över 60 volymprocent etylalkohol och inte är denaturerad, samt med

5) alkoholpreparat ett alkoholhaltigt ämne som inte är en alkoholdryck eller sprit och som kan vara denaturerat.

På alkoholpreparat som är avsedda att förtäras och innehåller över 60 volymprocent etylalkohol, skall enligt denna lag tillämpas samma stadganden som på sprit.

Om andra definitioner av alkoholdrycker än de som stadgas i 2 mom., om beskrivning och presentation av alkoholdrycker samt om råvaror och tillsatsämnen stadgas genom förordning.

Om alkoholpreparat samt om tillverkning, import, försäljning och kontroll av sådana samt om denaturering stadgas närmare genom förordning.

2 kap.

Tillverkning av alkoholdrycker och sprit

4 §
Tillverkning i hemmet av alkoholdrycker

I hemmet får enligt vad som stadgas genom förordning i annat än försäljningssyfte enbart genom jäsning tillverkas svaga alkoholdrycker för enskilt bruk.

5 §
Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit

Alkoholdrycker och sprit får tillverkas för näringsverksamhet eller så som social- och hälsovårdministeriet närmare bestämmer i undervisnings- eller forskninggsyfte av dem som social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, nedan produkttillsynscentralen, har beviljat tillverkningstillstånd.

Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit kan av produkttillsynscentralen beviljas den som bedöms ha förutsättningar att bedriva sådan verksamhet och besitta den tillförlitlighet som verksamheten kräver. Produkttillsynscentralen kan förena tillverkningstillståndet med begränsningar i fråga om tillverkningens omfattning eller de alkoholdrycker som får tillverkas och uppställa sådana villkor för tillverkningen samt för lagringen och transporten av de färdiga produkterna som tillsynen förutsätter.

Alkoholdrycker och sprit får tillverkas endast i lokaler som produkttillsynscentralen har godkänt och där tillverkningen och lagringen är organiserad på ett sådant sätt att en effektiv tillsyn är möjlig.

6 §
Påföljder för överträdelser

Produkttillsynscentralen kan återkalla tillverkningstillstånd för viss tid eller permanent, utan ersättning, eller förbjuda tillverkningen på ett visst tillverkningsställe, om gällande stadganden, bestämmelser, begränsningar eller villkor inte iakttas eller om tillståndshavaren inte längre bedöms ha de förutsättningar eller besitta den tillförlitlighet som krävdes för tillståndet.

7 §
Vidareförädling och omtappning

Vad som stadgas i 5 och 6 §§ skall tillämpas också på vidareförädling och omtappning av sprit eller obeskattade alkoholdrycker som har tillverkats någon annanstans.

3 kap.

Import och export av alkoholdrycker och sprit

8 §
Kommersiell import av alkoholdrycker och sprit samt importtillstånd för sprit

Alkoholdrycker får i kommersiellt syfte importeras

1) av alkoholbolaget, för sin egen detaljhandel,

2) av den som innehar ett sådant partihandelstillstånd som avses i 27 §,

3) för eget bruk av den som har tillverkningstillstånd för alkoholdrycker samt av den som produkttillsynscentralen har beviljat sådant användningstillstånd som avses i 17 §, efter att han till produkttillsynscentralen har anmält att han kommer att vara verksam som importör,

4) av den som innehar sådant detaljhandelstillstånd som avses i 14 § 1 mom. samt sådant serveringstillstånd som avses i 21 §, för detaljhandel eller servering som avses i tillståndet, efter att han till produkttillsynscentralen har anmält att han kommer att vara verksam som importör, samt

5) av främmande makters representationer i Finland, för tjänstebruk.

Sprit får importeras

1) av näringsidkare som produkttillsynscentralen har beviljat importtillstånd, samt

2) för eget bruk av den som produkttillsynscentralen har beviljat sådant användningstillstånd som avses i 17 §, efter att han till produkttillsynscentralen har anmält att han kommer att vara verksam som importör.

Importtillstånd som avses i 2 mom. 1 punkten kan av produkttillsynscentralen beviljas den som bedöms ha förutsättningar att bedriva sådan verksamhet och besitta den tillförlitlighet som verksamheten kräver. Produkttillsynscentralen kan för importen uppställa sådana villkor som tillsynen förutsätter.

9 §
Påföljder för överträdelser

Produkttillsynscentralen kan återkalla importtillstånd för viss tid eller permanent, utan ersättning, om gällande stadganden, bestämmelser eller villkor inte iakttas eller om tillståndshavaren inte längre bedöms ha de förutsättningar eller besitta den tillförlitlighet som krävdes för tillståndet.

10 §
Införsel av alkoholdrycker för eget bruk

Den som anländer från utlandet får föra in alkoholdrycker för eget bruk enligt vad som stadgas genom förordning.

Om överlåtelse av från utlandet anlända alkoholdrycksförsändelser till mottagaren stadgas genom förordning.

11 §
Exportanmälan

En näringsidkare som för kommersiella ändamål exporterar alkoholdrycker eller sprit är skyldig att innan han inleder exporten anmäla till produkttillsynscentralen att han kommer att vara verksam som exportör.

4 kap.

Försäljning och annan överlåtelse samt förmedling av alkoholdrycker och sprit

Detaljhandel
12 §
Kommunens samtycke

Detaljhandel med alkoholdrycker får bedrivas i en kommun endast om kommunfullmäktige har givit sitt samtycke därtill.

Om kommunfullmäktige har beslutat återkalla ett samtycke som avses i 1 mom., måste detaljhandeln i kommunen upphöra inom två år efter att beslutet har vunnit laga kraft.

13 §
Alkoholbolagets detaljhandel

Alkoholbolaget har ensamrätt till detaljhandeln med alkoholdrycker, med undantag för försäljning som nämns i 14 §.

Alkoholbolaget får bedriva detaljhandel med alkoholdrycker som avses i 1 mom. endast i sådana av produkttillsynscentralen godkända alkoholbutiker som har ett ändamålsenligt läge och där effektiv övervakning kan ordnas.

Utan hinder av 2 mom. kan alkoholbolaget bedriva detaljhandel med alkoholdrycker genom att leverera dem till beställare och köpare enligt vad som stadgas genom förordning.

14 §
Detaljhandelstillstånd

Detaljhandel med genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol får bedrivas av alkoholbolaget och dessutom av den som länsstyrelsen har beviljat detaljhandelstillstånd.

Detaljhandel med alkoholdrycker som framställts genom jäsning och som innehåller högst 13 volymprocent etylalkohol får utom av alkoholbolaget bedrivas av den som enligt villkor som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer och med tillstånd av produkttillsynscentralen har beviljats tillstånd för framställning av produkten i fråga.

Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan beviljas den som bedöms ha förutsättningar för sådan verksamhet och besitta den tillförlitlighet som verksamheten kräver.

Detaljhandel enligt 1 och 2 mom. får bedrivas endast på sådana av länsstyrelsen eller produkttillsynscentralen godkända försäljningställen som är lämpliga när det gäller läget och försäljningslokalerna samt verksamheten och där försäljningen är så ordnad att en effektiv övervakning är möjlig.

15 §
Påföljder för överträdelser

Den myndighet som beviljar tillstånd kan ge den som innehar detaljhandelstillstånd enligt 14 § 1 och 2 mom. en anmärkning eller en skriftlig varning, förkorta försäljningstiderna eller, utan ersättning, återkalla tillståndet antingen för viss tid eller permanent, om

1) denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser har överträtts på försäljningsstället,

2) tillståndshavaren inte längre prövas ha de förutsättningar eller besitta den tillförlitlighet som krävdes för tillståndet, eller

3) det på försäljningsstället har förekommit ordningsstörningar eller annat missbruk.

Produkttillsynscentralen kan ge alkoholbolaget en anmärkning eller en skriftlig varning eller utan ersättning förbjuda försäljningen i en alkoholbutik för viss tid eller permanent, om

1) denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser har överträtts i butiken, eller

2) det i butiken har förekommit ordningsstörningar eller annat missbruk.

Polisen kan när det behövs för att upprätthålla ordningen i en alkoholdrycksbutik eller på ett försäljningsställe enligt 14 § 4 mom. avbryta försäljningen tillfälligt, för högst ett dygn. Länsstyrelsen skall omedelbart underrättas om en sådan åtgärd.

16 §
Detaljhandelsförbud

I alkoholdrycksbutiker och på försäljningsställen som avses i 14 § 4 mom. får alkoholdrycker inte säljas

1) till personer som inte har fyllt tjugo år; svaga alkoholdrycker får dock säljas till personer som har fyllt aderton år;

2) till personer som uppträder störande eller uppenbart är berusade eller

3) om det finns skäl att misstänka att alkoholdrycker missbrukas eller överlåts eller förmedlas olovligen.

17 §
Försäljning av sprit och specialförsäljning av alkoholdrycker samt användningstillstånd

Alkoholbolaget, en tillverkare av sprit eller alkoholdryck samt en partihandlare som avses i 27 § kan sälja sprit samt alkoholdrycker som specialförsäljning

1) till företag, inrättningar eller yrkesutövare eller näringsidkare som behöver sprit eller alkoholdrycker i sitt arbete eller i tillverkningen av sin produkt och till vilka produkttillsynscentralen har beviljat användningstillstånd för alkoholdryck eller sprit,

2) till apotek, sjukhus och hälsocentraler som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/89) att användas för medicinska ändamål, samt

3) till provianteringslager som avses i 25 § tullagen (573/78), till butiker för skattefria varor som avses i 30 § tullagen, för proviantering som avses i 7 b § tullskattelagen (575/78) och för diplomatiska ändamål som avses i 16 a § tullskattelagen.

Den som håller provianteringslager som avses i tullagen kan sälja alkoholdrycker för ändamål som avses i 25 § i nämnda lag.

Användningstillstånd som avses i 1 mom. 1 punkten kan av produkttillsynscentralen beviljas den som bedöms ha ett motiverat behov att använda alkoholdryckerna eller spriten samt förutsättningar att bedriva sådan verksamhet och som bedöms besitta den tillförlitlighet som verksamheten kräver. Produkttillsynscentralen kan förena användningstillståndet med inköpsbegränsningar samt uppställa sådana villkor för användningen och lagringen som tillsynen förutsätter.

18 §
Påföljder för överträdelser

Produkttillsynscentralen kan antingen för viss tid eller permanent återkalla användningstillstånd, utan ersättning, om gällande stadganden, bestämmelser, begränsningar eller villkor inte iakttas eller om tillståndshavaren inte längre bedöms ha de förutsättningar eller besitta den tillförlitlighet som krävdes för tillståndet.

19 §
Närmare stadganden om detaljhandel

Om tiderna för detaljhandel med alkoholdrycker och om godtagbara betalningssätt inom detaljhandeln samt om åldergränserna för detaljhandelspersonalen stadgas genom förordning.

Servering
20 §
Kommunens samtycke

Servering av alkoholdrycker får bedrivas endast i kommuner vilkas fullmäktige har samtyckt därtill.

Kommunens samtycke behövs inte för servering i färdmedel som trafikerar på flera kommuners område.

Om kommunfullmäktige har beslutat återkalla samtycke som avses i 1 mom., måste serveringen av alkoholdrycker i kommunen upphöra inom två år efter att beslutet har vunnit laga kraft.

21 §
Serveringstillstånd

Servering av alkoholdrycker får bedrivas endast av den som har beviljats serveringstillstånd. Serveringstillstånd beviljas av produkttillsynscentralen. Serveringstillstånd för enbart alkoholdrycker som tillverkats genom jäsning och som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol beviljas dock av länsstyrelsen.

Serveringstillstånd kan beviljas tills vidare eller tillfälligt den som bedöms ha förutsättningar för sådan verksamhet och besitta den tillförlitlighet som verksamheten kräver. Tillfälligt serveringstillstånd kan beviljas endast av särskilda skäl enligt vad som stadgas genom förordning.

Servering får bedrivas endast på sådana av tillståndsmyndigheten godkända serveringsställen som är ändamålsenliga i fråga om läget och serveringslokalerna samt verksamheten. Servering får ske endast inom ett sådant av tillståndsmyndigheten godkänt område där en effektiv övervakning är möjlig. Serveringsområdet får ändras endast med tillståndsmyndighetens samtycke.

Serveringstillstånd kan förvägras eller också kan tillståndsmyndigheten begränsa serveringstiden, serveringsområdet, de typer av alkoholdrycker som får serveras eller antalet kundplatser, om myndigheten anser det vara nödvändigt för att syftet med denna lag skall nås.

22 §
Påföljder för överträdelser

Länsstyrelsen kan ge tillståndshavaren en anmärkning samt länsstyrelsen och produkttillsynscentralen var för sig tillståndshavaren en skriftlig varning eller utan ersättning begränsa sitt tillstånd genom förkortning av serveringstiden, begränsning av serveringsområdet eller de typer av alkoholdrycker som får serveras eller också utan ersättning återkalla sitt tillstånd för viss tid eller permanent, om

1) denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden, bestämmelser eller begränsningar har överträtts på serveringsstället,

2) tillståndshavaren inte längre har de förutsättningar eller besitter den tillförlitlighet som krävdes för tillståndet, eller om

3) det på serveringsstället har förekommit ordningsstörningar eller annat missbruk.

Polisen kan om det behövs för att ordningen skall kunna upprätthållas på serveringsstället avbryta serveringen tillfälligt, för högst ett dygn. Länsstyrelsen skall omedelbart underrättas om en sådan åtgärd.

23 §
Ordningen på serveringsställen

Berusade skall vägras tillträde till serveringsstället. Om en kund uppträder störande eller uppenbart är berusad skall han avlägsnas från serveringsstället.

Serverade alkoholdrycker skall konsumeras inom serveringsområdet. Det är förbjudet att bedriva detaljhandel med och föra bort sådana drycker från serveringsstället som har serverats eller som har levererats till en restaurang för servering.

Ett serveringsställe skall ha en ansvarig föreståndare och tillräckligt många ställföreträdare för honom. Innehavaren av serveringstillståndet utser ställföreträdarna. Innehavaren av serveringstillstånd samt serveringsställets föreståndare och hans ställföreträdare är skyldiga att se till att denna lag iakttas på serveringsstället.

24 §
Serveringsförbud

Alkoholdrycker får inte serveras

1) till den som inte har fyllt aderton år,

2) till den som uppträder störande eller uppenbart är berusad, eller om

3) det finns anledning att befara alkoholmissbruk.

25 §
Minimisortiment av drycker

Serveringsställen skall ha ett tillräckligt sortiment av svaga alkoholdrycker samt alkoholfria drycker till skäliga priser.

26 §
Närmare stadganden om servering

Om serveringstiderna, om serveringsmängderna, om betalningssätten och skyldigheten att ge räkning vid serveringen, om åldergränserna för serveringspersonalen samt om överlåtelse av alkoholdryckslagret när rörelsen upphör eller övergår till en ny ägare stadgas genom förordning.

Partihandel
27 §
Partihandelstillstånd för alkoholdrycker och sprit

Partiförsäljningen av alkoholdrycker får bedrivas av den som produkttillsynscentralen har beviljat tillstånd för tillverkning eller partiförsäljning av denna alkoholdryck.

Partihandel med sprit får bedrivas av den som produkttillsynscentralen har beviljat tillstånd att tillverka, importera eller bedriva partihandel med sprit.

Partihandelstillstånd för alkoholdrycker eller för sprit kan av produkttillsynscentralen beviljas den som bedöms ha förutsättningar för sådan verksamhet och besitta den tillförlitlighet som verksamheten kräver. Produkttillsynscentralen kan uppställa sådana villkor för partihandeln som tillsynen förutsätter.

28 §
Påföljder för överträdelser

Produkttillsynscentralen kan för viss tid eller permanent återkalla partihandelstillstånd utan ersättning, om gällande stadganden, bestämmelser eller villkor inte iakttas eller om tillståndshavaren inte längre anses ha de förutsättningar eller besitta den tillförlitlighet som krävdes för tillståndet.

Överlåtelse, förmedling och eget bruk
29 §
Överlåtelse, förmedling och eget bruk av sprit

Tillverkaren, importören eller partihandlaren får överlåta och förmedla sprit endast för sådan försäljning som avses i 17 § eller för export eller till en annan näringsidkare som har tillstånd eller rätt att sälja sprit.

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. får tillverkaren, importören eller partihandlaren, på de villkor som produkttillsynscentralen uppställer, för kvalitetskontroll använda och överlåta sprit som han tillverkat eller importerat samt, efter att av produkttillsynscentralen ha fått sådant användningstillstånd som avses i 17 §, använda spriten i sitt eget arbete eller i sin egen produktion.

30 §
Överlåtelse och eget bruk av obeskattade alkoholdrycker

En tillverkare, importör eller partihandlare får överlåta obeskattade alkoholdrycker endast till export eller med de begränsningar som stadgats i 17 § till specialförsäljning eller till alkoholbolaget för detaljförsäljning.

Utan hinder av 1 mom. kan tillverkaren, importören eller partihandlaren använda eller överlåta obeskattade alkoholdrycker, på de villkor som produkttillsynscentralen uppställt till kvalitetskontrolländamål samt efter att av produkttillsynscentralen ha fått sådant användningstillstånd som avses i 17 §, använda alkoholdryckerna i sitt eget arbete eller i sin egen produktion.

31 §
Förmedling av alkoholdrycker

Det är förbjudet att mot arvode förmedla alkoholdrycker, om inte något annat följer av denna lag eller av stadganden som har utfärdats med stöd av den. Alkoholdrycker får inte heller utan arvode förmedlas till personer till vilka enligt 16 § inte får säljas alkoholdrycker.

Försäljning av alkoholdrycker i utlandstrafik
32 §
Färdmedel och skattefria butiker

Om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet stadgas genom förordning.

Om försäljning av alkoholdrycker i butiker för skattefria varor stadgas särskilt.

5 kap.

Reklam

33 §
Reglering av reklamen

Reklam och indirekt reklam för starka alkoholdrycker och annan verksamhet för främjande av försäjningen av starka alkoholdrycker är förbjuden.

Reklam och indirekt reklam för svaga alkoholdrycker och drycker som innehåller minst 1,2 volymprocent etylalkohol samt på konsumenterna inriktad annan verksamhet för främjande av försäljningen av sådana alkoholdrycker samt sammankoppling av sådant säljfrämjande med reklam eller säljfrämjande verksamhet för en annan produkt eller tjänst är förbjuden, om

1) den riktar sig till minderåriga eller andra personer, till vilka alkoholdrycker enligt 16 § inte får säljas eller om sådana personer framställs i den,

2) alkoholkonsumtion i den kopplas samman med framförande av fordon,

3) en alkoholdrycks alkoholhalt i den framhävs som en positiv egenskap,

4) stor alkoholkonsumtion i den framställs på ett positivt sätt eller nykterhet eller skälig konsumtion av alkohol på ett negativt sätt,

5) den skapar en bild av att alkoholkonsumtion ökar prestationsförmågan eller främjar social eller sexuell framgång,

6) den ger ett intryck av att alkohol har medicinska eller terapeutiska egenskaper eller att alkohol piggar upp, lugnar ned eller är en metod för att lösa konflikter, samt om

7) den står i strid med god sed, i den används metoder som är opassande med tanke på konsumenten eller om den annars ger osanna eller vilseledande uppgifter om alkohol, alkoholkonsumtion, dess verkningar eller andra egenskaper.

Såsom indirekt reklam betraktas i synnerhet främjande av försäljningen av sådana drycker och alkoholdrycker som nämns i 1 och 2 mom. i samband med reklam för någon annan nyttighet så att ett etablerat kännetecken för en i 1 eller 2 mom. nämnd dryck eller alkoholdryck oförändrat eller ändrat så att det ändå kan igenkännas används som kännetecken för nyttigheten eller att kännetecknet annars associerar till en bestämd dryck eller alkoholdryck som avses i 1 eller 2 mom.

Utan hinder av 1 mom. är reklam för starka alkoholdrycker och annan säljfrämjande verksamhet, enligt vad social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer, tillåten

1) i sådana av produkttillsynscentralen godkända fackpublikationer vilka riktar sig till hotell- och restaurangbranschen eller detaljhandeln samt i andra trycksaker vilka riktar sig till dem som deltar i försäljningen av alkoholdrycker och vilkas spridning och distributionssätt stämmer överens med social- och hälsovårdsministeriets bestämmelser, samt

2) på serveringsställen, detaljhandelsställen och tillverkningsställen för alkoholdrycker.

Produkttillsynscentralen kan återkalla tillstånd som den har givit enligt 4 mom., om

1) det har skett en förändring i fackpublikationens eller trycksakens spridning eller distributionssätt,

2) om produkttillsynscentralen inte har fått alla för godkännandet viktiga upplysningar, eller om

3) missbruk har förekommit vid publiceringen.

Vad som stadgas i 1-3 mom. skall inte tillämpas på reklam i sådana utländska trycksaker med spridning i Finland, vilkas huvudsakliga syfte inte är att göra reklam för alkoholdrycker.

Tillverkaren, importören eller partihandlaren kan utan hinder av 1 mom. ge dem som deltar i försäljningen av alkoholdrycker upplysningar om priset på sin produkt och om dess sammansättning, egenskaper och tillverkning samt annan motsvarande information, enligt vad social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer om saken.

6 kap.

Innehav och transport av alkoholdrycker och sprit samt lagring av obeskattade alkoholdrycker

34 §
Innehav och transport

Alkoholdrycker som inte är lagligen tillverkade eller importerade får inte innehas eller transporteras.

Alkoholdrycker får inte innehas eller transporteras av personer som inte har fyllt tjugo år. Personer som har fyllt aderton år får emellertid inneha och transportera svaga alkoholdrycker.

Sprit får innehas och transporteras endast av den som enligt denna lag har tillstånd eller rätt att tillverka, importera, sälja eller använda sprit.

Om transitering av alkoholdrycker och sprit stadgas särskilt.

35 §
Lager för obeskattade alkoholdrycker

Alkoholbolaget samt innehavare av tillverknings- och partihandelstillstånd får hålla obeskattade alkoholdrycker i lager som har godkänts av produkttillsynscentralen och som kan övervakas effektivt.

Om tillstånd att hålla obeskattade alkoholdrycker i lager stadgas särskilt.

7 kap.

Alkoholbolaget

36 §
Alkoholbolagets uppgifter

Alkoholbolaget skall

1) sköta den detaljhandel som bolaget enligt denna lag har ensamrätt till,

2) i den utsträckning som social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer bedriva alkoholforskning, följa alkoholförhållandenas utveckling, informera om alkoholens skadeverkningar, bedriva upplysning om alkoholfrågor och annan sådan hälsofostran, samt

3) årligen till statsrådet ge en berättelse om alkoholförhållandenas utveckling och om de åtgärder som bolaget har vidtagit för att uppnå det syfte som anges i 1 §.

Om alkoholbolagets övriga uppgifter och verksamhetsområde stadgas i dess bolagsordning.

För skötseln av de uppgifter som ankommer på alkoholbolaget enligt 1 mom. 2 punkten skall i statsbudgeten årligen tas upp ett anslag som motsvarar minst 0,7 procent av de kalkylerade årliga intäkterna av skatten på alkoholdrycker.

37 §
Förvaltningsrådet

Alkoholbolaget har ett förvaltningsråd med tolv ordinarie medlemmar.

Medlemmarna i förvaltningsrådet förordnas för fyra kalenderår i sänder av statsrådet, som samtidigt utser dess ordförande och vice ordförande.

En medlem i förvaltningsrådet kan under mandattiden befrias från sitt uppdrag, varvid en ny medlem skall förordnas i hans ställe för den återstående tiden.

38 §
Social- och hälsovårdsministeriets representation

En representant för social- och hälsovårdsministeriet och en representant för handels- och industriministeriet har rätt att följa handläggningen av ärenden och att delta i diskussionen vid förvaltningsrådets möten och bolagsstämman.

39 §
Stadgandena om aktiebolag

Om inte något annat stadgas i denna lag skall på alkoholbolaget tillämpas gällande stadganden om aktiebolag.

8 kap.

Styrning och tillsyn

40 §
Social- och hälsovårdsministeriets behörighet

Den högsta ledningen och styrningen när det gäller tillsynen över iakttagandet av denna lag och de med stöd därav utfärdade stadgandena och bestämmelserna ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar vid behov bestämmelser om

1) förutsättningarna för beviljande av tillverkningstillstånd, importtillstånd, detaljhandelstillstånd, serveringstillstånd samt partihandelstillstånd och om den tillförlitlighet som krävs av sökanden,

2) lämplig placering av alkoholbutiker, försäljningsställen som avses i 14 § 4 mom. samt serveringsställen,

3) kraven på serveringslokaler, försäljningslokaler som avses i 14 § 4 mom. samt serverings- och försäljningsverksamheten,

4) sådant motiverat behov som förutsätts för beviljande av användningstillstånd för sprit och alkoholdrycker, om övriga tillståndsförutsättningar samt om den tillförlitlighet som krävs av sökanden,

5) de för en effektiv övervakning nödvändiga arrangemangen vid tillverkning och lagring av alkoholdrycker och sprit, i alkoholbutiker och på försäljningsställen som avses i 14 § 4 mom. samt på serveringsområden,

6) iakttagande av stadgandena om reklam för alkoholdrycker och annan säljfrämjande verksamhet, samt om

7) prissättningsgrunderna för alkoholdrycker.

41 §
Produkttillsynscentralens behörighet

Produkttillsynscentralen, som är underställd social- och hälsovårdsministeriet, övervakar

1) tillverkningen, importen och exporten av alkoholhaltiga ämnen,

2) partihandeln med alkoholdrycker,

3) alkoholbolagets detaljhandel,

4) försäljning och annan överlåtelse av alkoholdrycker ur obeskattade lager,

5) serveringen av alkoholdrycker på serveringsställen som är verksamma med tillstånd av produkttillsynscentralen,

6) försäljningen av sprit och specialförsäljningen av alkoholdrycker samt sådan användning som grundar sig på användningstillstånd,

7) att stadgandena om reklam för alkoholdrycker och annan säljfrämjande verksamhet iakttas,

8) import, tillverkning och försäljning av sådan utrustning och delar till den som lämpar sig för olovlig framställning av alkoholdrycker och sprit, samt

9) försäljningen av alkoholdrycker i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet.

Produkttillsynscentralen styr länsstyrelserna när de utövar tillsyn.

42 §
Länsstyrelsens behörighet

Länsstyrelsen övervakar inom sitt område detaljhandeln med och serveringen av alkoholdrycker samt efterlevnaden av stadgandena om reklam för alkoholdrycker och annan säljfrämjande verksamhet.

43 §
Tillverkarens och importörens ansvar

Tillverkaren och importören svarar för kvaliteten på och sammansättningen av alkoholdrycker som de har överlåtit till konsumtion samt för att produkten, dess etikettering och övriga presentation stämmer överens med gällande stadganden och bestämmelser.

Produkttillsynscentralen styr och övervakar förverkligandet av tillverkarnas och importörernas ansvar.

44 §
Inspektions- och upplysningsrätt

Produkttillsynscentralen har i syfte att övervaka efterlevnaden av denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den rätt att

1) inspektera tillverknings-, lager- och försäljningslokaler samt verksamheten i dessa, transporter av alkoholhaltiga ämnen samt att granska för tillsynen behövliga dokument,

2) ta och utan ersättning få prover som behövs för tillsynen, samt att

3) få de meddelanden, upplysningar och dokument som behövs för tillsynen.

Länsstyrelsen har med stöd av denna lag samt de stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den rätt att

1) inspektera serverings- och detaljhandelslokaler och verksamheten i dessa samt att granska för tillsynen behövliga dokument, samt att

2) få de meddelanden, upplysningar och dokument som behövs för tillsynen.

45 §
Tystnadsplikt

Den som vid fullgörande av uppgifter som avses i denna lag har fått kännedom om en privatpersons eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemligheter får inte röja dem eller använda dem orättmätigt, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller har samtyckt till detta.

Vad som stadgas i 1 mom. utgör inte hinder för att upplysningar lämnas till en annan tillsynsmyndighet för fullgörande av en övervakningsuppgift eller till en åklagar- eller polismyndighet för utredning av brott eller väckande av åtal. Den myndighet som mottagit upplysningen har härvid samma tystnadsplikt som enligt 1 mom.

Tillsynsmyndigheten får utan hinder av 1 mom. lämna sådana upplysningar som förutsätts i internationella avtal som är bindande för Finland till i avtalen angivna utländska organ, internationella organisationer och samarbetande stater.

46 §
Övriga tillsynsmyndigheter

Polisen övervakar den allmänna ordningen på ställen där det bedrivs detaljhandel och servering av alkoholhaltiga ämnen.

Om gränsbevakningsväsendets och tullverkets tillsynsuppgifter stadgas särskilt.

47 §
Handräckning

Behöriga tjänstemän vid produkttillsynscentralen och länsstyrelsen har rätt att av övriga myndigheter få handräckning för att övervaka efterlevnaden av och för att verkställa denna lag samt de stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den samt för att utreda missbruk av alkoholhaltiga ämnen.

48 §
Meddelande av anvisningar samt vite och tvångsutförande

Om det vid tillsyn över efterlevnaden av stadgandena om reklam för alkoholdrycker eller andra sådana marknadsförings- eller säljfrämjande åtgärder som avses i 33 § eller annars konstateras missförhållanden eller verksamhet som strider mot gällande stadganden eller bestämmelser, skall produkttillsynscentralen eller länsstyrelsen meddela behöriga anvisningar för avhjälpande av missförhållandena eller avslutande av den felaktiga verksamheten samt utsätta en tid inom vilken detta skall ske.

Om saken inte har rättats till inom den utsatta tiden eller om den i anvisningarna nämnda verksamheten inte har avslutats, eller om den har återupptagits efter att den utsatta tiden löpt ut kan produkttillsynscentralen eller länsstyrelsen förelägga vite eller hot om tvångsutförande på den försumliges bekostnad enligt viteslagen (1113/90), om inte något annat stadgas i denna lag.

49 §
Tillsynsmyndighetens förbud och säkringsåtgärder

Om det görs reklam för alkoholdrycker eller vidtas andra sådana marknadsförings- eller säljfrämjande åtgärder som strider mot 33 §, kan produkttillsynscentralen eller länsstyrelsen förbjuda den som givit eller utför uppdraget samt hans anställda att fortsätta eller upprepa den lagstridiga verksamheten.

Produkttillsynscentralen kan förbjuda att alkoholdrycker släpps ut på marknaden eller ålägga den som har släppt ut alkoholdrycker på marknaden att utan ersättning dra tillbaka dem, om produkten eller presentationen av den strider mot gällande stadganden och bestämmelser eller om dryckens kvalitet eller de skadeverkningar och risker som den eventuellt orsakar för hälsan inte har kontrollerats på behörigt sätt eller om ett förbud annars är motiverat för skyddande av människors hälsa.

Om det på grund av förfarandets stora omfattning eller betydelse är påkallat att skyndsamt hindra att ett mot gällande stadganden eller bestämmelser stridande eller hälsovådligt förfarande som avses i 1 och 2 mom. fortgår eller upprepas, kan produkttillsynscentralen temporärt, innan ärendet slutgiltigt avgörs, förbjuda förfarandet. Ett förordnande om att temporärt förbjuda ett sådant förfarande träder i kraft omedelbart och kan återkallas innan ärendet slutgiltigt avgörs.

50 §
Rättelse samt vite och tvångsutförande

Produkttillsynscentralen kan när den beslutar om ett förbud som avses i 49 § 1 och 2 mom. och länsstyrelsen när den beslutar om ett förbud som stadgas i 49 § 1 mom. ålägga den som förbudet avser att inom utsatt tid och på ett angivet sätt företa en rättelseåtgärd, om en sådan skall anses behövlig på grund av de uppenbara skadeverkningar som ett mot stadgandena stridande förfarande har.

Produkttillsynscentralen eller länsstyrelsen kan förena ett förbud eller åläggande enligt denna lag med vite eller hot om att det som efter utgången av den utsatta tiden fortfarande är ogjort tvångsutförs enligt viteslagen på den försumliges bekostnad, om inte något annat stadgas i denna lag.

9 kap.

Ändringssökande

51 §
Ändringssökande i produkttillsynscentralens, länsstyrelsens och alkoholbolagets beslut

Ändring i beslut som produkttillsynscentralen och länsstyrelsen fattat med stöd av denna lag får, om bevärsförbud inte gäller för beslutet, sökas hos högsta förvaltningsdomstolen enligt med lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Utan hinder av att ändring har sökts skall produkttillsynscentralens och länsstyrelsens beslut iakttas om högsta förvaltningdomstolen inte beslutar något annat.

Ändring i alkoholbolagets beslut om tagande av alkoholdrycker i minutförsäljning, avlägsnande av dem ur minutförsäljning samt prissättningsgrunder för minutförsäljningen söks hos produkttillsynscentralen i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden.

52 §
Besvärsförbud i fråga om förbud och säkringsåtgärder

Ändring får inte sökas genom besvär i produkttillsynscentralens och länsstyrelsens i 48-50 §§ avsedda beslut om förbud eller temporärt förbud eller beslut om föreläggande av vite eller tvångsutförande.

Den som produkttillsynscentralen eller länsstyrelsen har ålagt ett förbud eller temporärt förbud som avses i 1 mom. eller förelagt i 48 och 50 §§ avsett vite eller hot om tvångsutförande får genom ansökan inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet eller föreläggandet föra ärendet till marknadsdomstolen.

I ärenden som avses i 1 mom. och vari produkttillsynscentralen eller länsstyrelsen har förelagt vite eller hot om tvångsutförande dömer marknadsdomstolen ut vitet eller beslutar om verkställighet av hotet på ansökan av den som har förelagt det.

53 §
Ändringssökande i marknadsdomstolens utslag

Om sökande av ändring i marknadsdomstolens utslag stadgas i lagen om marknadsdomstolen (41/78).

10 kap.

Särskilda stadganden

54 §
Föreskrifter om alkoholmätningar

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar detaljerade föreskrifter om de metoder som skall användas vid alkoholmätningar.

55 §
Avgifter

Produkttillsynscentralen och länsstyrelsen uppbär avgifter för tillståndsbeslut som avses i denna lag och för andra myndighetsbeslut som meddelas med stöd av denna lag samt för tillsyn som avses i denna lag enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92), likväl så att för tillsynen över verksamhet som enligt denna lag kräver tillstånd uppbärs en årlig avgift hos dem som har tillstånd.

56 §
Ersättningar för konstaterad brist i fråga om sprit eller alkoholdrycker

Alkoholbolaget eller innehavare av tillstånd att importera, tillverka, bedriva partihandel med eller använda sprit skall för sprit som försvunnit medan den varit i deras besittning, till staten i ersättning betala skattebeloppet för den mängd starka alkoholdrycker som motsvarar den bristande mängden etylalkohol.

Om spritunderskottet beror på naturligt svinn, en olyckshändelse eller något annat sådant, och om det tillförlitligt utreds att alkoholbolaget, tillståndshavaren eller deras anställda inte kan anses ha fått någon olaglig fördel därav, uppkommer ingen ersättningsskyldighet enligt 1 mom.

Om statens rätt till ersättning för konstaterad brist i fråga om alkoholdrycker stadgas särskilt.

57 §
Import, tillverkning och handel med utrustning eller del av utrustning

I syfte att förhindra olovlig tillverkning av alkoholdrycker och sprit kan, utöver vad som stadgas i 91 och 91a §§ alkohollagen (459/68), genom förordning stadgas att den som importerar, tillverkar eller saluför för sådan tillverkning lämplig utrustning eller delar av sådan är skyldig att anmäla till produkttillsynscentralen om sin verksamhet och föra bok över den.

58 §
Förtäringsförbud

Om annat inte följer av denna lag är det förbjudet att förtära alkohol

1) på ställen där detaljhandel med alkoholdrycker bedrivs samt i andra öppna handelsrörelser,

2) i restauranger och på andra ställen där allmänheten mot betalning får mat och förfriskningar,

3) i lokaler och på andra ställen där offentliga tillställningar ordnas, samt

4) på fartyg samt i tåg, bussar och andra för allmänheten avsedda färdmedel i inrikestrafik.

Polisen kan, när upprätthållande av den allmänna ordningen så förutsätter, förbjuda förtäring av alkoholdrycker på allmän plats.

På ställen och i färdmedel som avses i 1 mom. 1-4 punkten får ägaren, personalen, arrangören eller ordningsmännen inte tillåta förtäring av alkoholdrycker.

59 §
Privata tillställningar

När slutna tillställningar ordnas i andra allmänna lokaler än sådana som avses i 58 § 1 mom 2 punkten får alkoholdrycker förtäras, om tillställningens arrangör har gjort en anmälan om saken till polisen.

60 §
Fråntagande, omhändertagande och förstöring av alkoholdrycker och sprit

Om någon har förtärt alkoholdrycker i strid med det förbud som nämns i 58 § 1 mom., har ägaren till en lokal, rörelse eller något annat ställe som avses i paragrafen eller den som är anställd hos ägaren eller också arrangören eller en ordningsman samt ett i allmänt bruk varande färdmedels chef, förare eller konduktör rätt att frånta honom ämnet jämte kärlet och bevisligen förstöra det.

Påträffas hos en berusad när denne grips alkoholdrycker eller något annat alkoholhaltigt ämne som han enligt denna lag eller stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den annars har rätt att inneha, får dryckerna eller ämnet fråntas honom samt under de förutsättningar som stadgas genom förordning hållas i myndighetens förvar eller förstöras.

Påträffas hos den som skall intas i fängelse eller någon annan sluten anstalt eller som skall intas eller vårdas i en enhet för missbrukarvård alkoholdrycker eller något annat alkoholhaltigt ämne, får anstaltens personal frånta honom och bevisligen förstöra dryckerna eller ämnet.

61 §
Realisering av alkoholdrycker och sprit som har tillfallit staten

Alkoholdrycker och sprit som har utmätts eller dömts förbrutna eller på annat sätt har tillfallit staten får realiseras endast genom försäljning till alkoholbolaget eller till någon som har partihandels-, serverings- eller minutförsäljningstillstånd för alkoholdrycker eller användningstillstånd för sprit.

Om skatt inte har betalts på de sålda alkoholdryckerna skall köparen betala denna till staten utöver köpesumman.

62 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

11 kap.

Ikraftträdande

63 §
Ikraftträdelsestadgande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Genom denna lag upphävs alkohollagen av den 26 juli 1968 (459/68) jämte ändringar, med undantag av lagens 9 kap. samt 104 och 105 §§.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

64 §
Övergångsstadganden

Av kommunfullmäktige med stöd av alkohollagen (459/68) givet samtycke till minutförsäljning och utskänkning av alkoholdrycker förblir i kraft.

Den rättighet, det tillstånd samt samtycke som utfärdats på basis av alkohollagen och stadganden som utfärdats med stöd av den förblir i kraft för den tid som nämnts i beslutet i fråga. Genom denna lag upphävs dock de föreskrifter och allmänna tillståndsvillkor som utfärdats med stöd av alkohollagen och som anknyter till sådana rättigheter, tillstånd eller samtycken och på dessa tillämpas stadganden, föreskrifter och uppställda villkor som utfärdats med stöd av denna lag. De specialvillkor som anknyter till rättighet, tillstånd och samtycke och som utfärdats med stöd av alkohollagen förblir i kraft till den del som de inte står i strid med denna lag och stadganden och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den.

Ett ärende som är anhängigt då denna lag träder i kraft behandlas och avgörs enligt denna lag och de stadganden och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Vid Oy Alko Ab:s bokslut och verkställandet av vinsten 1994 iakttas 19 § alkohollagen (459/68).

RP 119/94
ShUB 32/94
StoUB 3/94

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.