1141/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Förordning om försäkringsföreningsinspektionen

På föredragning av social och hälsovårdsministern

stadgas med stöd av 12 kap. 10 § lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/87):

Försäkringsföreningsinspektionens uppgifter
1 §

Försäkringsföreningsinspektionen är ett sådant inspektionsorgan som avses i 12 kap. 2 § 1 mom. lagen om försäkringsföreningar och som har till uppgift att inspektera försäkringsföreningarna så som stadgas i lagen om försäkringsföreningar och i denna förordning.

2 §

Försäkringsföreningsinspektionen skall, utöver vad som stadgas i lagen om försäkringsföreningar,

1) övervaka försäkringsföreningarna så att de följer lagen, sina stadgar samt de föreskrifter som social- och hälsovårdsministeriet meddelat,

2) övervaka försäkringsföreningarna så att de i sin förvaltning och i sin övriga verksamhet verkar i enlighet med god försäkringssed och så att de försäkrade förmånerna tryggas,

3) inspektera försäkringsföreningarna enligt en inspektionsplan som social- och hälsovårdsministeriet godkänner för varje kalenderår så, att varje försäkringsförening inspekteras så ofta och i den omfattning som en effektiv övervakning av dess verksamhet förutsätter,

4) ge försäkringsföreningarna råd och anvisningar om deras förvaltning och verksamhet i frågor som hör till försäkringsföreningsinspektionen,

5) lämna social- och hälsovårdsministeriet de utlåtanden, upplysningar och utredningar som ministeriet ber om,

6) till social- och hälsovårdsministeriet göra framställningar om utvecklande av inspektionsverksamheten samt om meddelande av föreskrifter för försäkringsföreningarna,

7) för social- och hälsovårdsministeriet lägga fram förslag till åtgärder när en påvisad olägenhet eller brist inte har kunnat avhjälpas genom försäkringsföreningsinspektionens egna åtgärder,

8) för social- och hälsovårdsministeriet senast den 15 november lägga fram ett förslag till inspektionsplan, budget och grund för inspektionsavgiften för det följande kalenderåret,

9) sköta om debiteringen och uppbörden av den inspektionsavgift som avses i 12 kap. 9 § lagen om försäkringsföreningar, samt

10) före utgången av februari tillställa social- och hälsovårdsministeriet försäkringsföreningsinspektionens verksamhetsberättelse och bokslut för det föregående kalenderåret.

Personal
3 §

För försäkringsföreningsinspektionens löpande förvaltning svarar inspektionsdirektören i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter.

4 §

Försäkringsföreningsinspektionen företräds av inspektionsdirektören.

Ställföreträdare för inspektionsdirektören förordnas på inspektionsdirektörens förslag av social- och hälsovårdsministeriet.

5 §

Behörighetsvillkor för befattningar vid försäkringsföreningsinspektionen är sådan genom tidigare verksamhet visad skicklighet och förmåga som behövs för att befattningen skall kunna skötas med framgång.

Dessutom krävs

1) för befattningen som inspektionsdirektör för försäkringsföreningsinspektionen för befattningen lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med försäkringsverksamhet, och

2) för befattningen som inspektör för försäkringsföreningarna yrkesexamen på institutsnivå eller annan för befattningen lämplig examen samt lärdomsprov eller erfarenhet av försäkringsverksamhet och revision.

6 §

Om den språkkunskap som krävs av inspektionsdirektören för försäkringsföreningarna gäller vad som i lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22) stadgas om språkkunskap för den som utnämns till en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt.

7 §

De anställda vid försäkringsföreningsinspektionen får inte vara medlemmar av en försäkringsförenings förvaltningsråd eller styrelse eller vara revisor för en försäkringsförening eller sköta andra uppgifter som kan äventyra deras oberoende eller opartiskhet vid inspektionsuppgifterna.

Meddelanden och upplysningar
8 §

Försäkringsföreningsinspektionen skall meddela social- och hälsovårdsministeriet

1) försäkringsföreningsinspektionens hemort och postadress,

2) inspektionsdirektörens fullständiga namn och hemort,

3) det fullständiga namnet och hemorten för inspektionsdirektörens ställföreträdare,

4) om någon har getts rätt att, ensam eller tillsammans med någon annan, teckna försäkringsföreningsinspektionens namn, dennes fullständiga namn och hemort.

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar vid behov intyg över uppgifterna i 1 mom.

Förvaring av handlingar
9 §

Försäkringsföreningsinspektionens handlingar förvaras i inspektionens arkiv. Vid skötseln av arkivet skall iakttas vad som stadgas om allmänna handlingars offentlighet.

Medelsförvaltning och bokföring
10 §

Försäkringsföreningsinspektionens räkenskapsperiod är ett kalenderår och i inspektionens bokföring skall i tillämpliga delar iakttas stadgandena i bokföringslagen (655/73) så som social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer.

Inspektionsdirektören skall se till att försäkringsföreningsinspektionens bokföring överensstämmer med social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter och att inspektionens medelsförvaltning har ordnats på ett tillförlitligt sätt.

Revision och granskning av förvaltningen utförs av social- och hälsovårdsministeriet eller en av ministeriet förordnad av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller en revisorssammanslutning.

11 §

De medel som avses i 12 kap. 9 § lagen om försäkringsföreningar och som samlats in form av inspektionsavgifter får inte användas för något annat ändamål än försäkringsföreningsinspektionens utgifter.

Ikraftträdande
12 §

Detta förordning träder i kraft den 1 januai 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 22 januari 1988 om försäkringsföreningsinspektionen (44/88) och den instruktion som den 24 mars 1988 godkänts med stöd av den jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.