1140/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Lag om ändring av lagen om Finlands fiskezon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 och 3 §§ lagen den 15 november 1974 om Finlands fiskezon (839/74) som följer:

2 §

Finska staten har inom fiskezonen uteslutande rätt att bestämma om fisket och övervaka det samt vidta även andra åtgärder som behövs för att bevara och öka områdets fiskbestånd samt för att ordna och utveckla fiskeriförhållandena, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens förordningar eller gällande internationella överenskommelser.

3 §

Angående rätten att bedriva fiske inom fiskezonen gäller 6 § lagen om fiske och Europeiska gemenskapens bestämmelser om den gemensamma fiskeripolitiken eller vad som bestäms med stöd av dem eller vad som överenskommits med en främmande stat. Inom det område som gränsar till de inre territorialvattnens yttre gräns och som ligger innanför 12-sjömilsgränsen tillämpas dock inte vad som föreskrivs om fiskerätt i Europeiska gemenskapens bestämmelser om den gemensamma fiskeripolitiken.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 167/94
JsUB 22/94

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.