1139/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Lag om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Lagens tillämpningsområde

Vid verkställandet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik iakttas denna lag till den del frågan inte regleras i Europeiska gemenskapens förordningar eller beslut och bestämmelser som utfärdats med stöd av dem.

2 §
Behörig myndighet

Den allmänna verkställigheten av denna lag amkommer på jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet är också den behöriga myndighet i medlemsstaten som avses i Europeiska gemenskapens rättsakter och beslut om den gemensamma fiskeripolitiken.

När det gäller någon särskild fråga eller något särskilt frågekomplex kan jord- och skogsbruksministeriet överföra den i 1 mom. avsedda behörigheten till vilt- och fiskeriforskningsinstitutet eller landsbygdsnäringsdistrikten.

3 §
Övervakning

Landsbygdsnäringsdistrikten skall inom sitt område utföra den direkta övervakningen av att de bestämmelser som gäller tillämpningen av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik iakttas.

4 §
Register

Jord- och skogsbruksministeriet för de register som behövs för övervakning av efterlevnaden av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik och för statistikföringen. I registren kan intas uppgifter om fisket, fiskhandeln, säljare, köpare och transportörer av fiskeriprodukter samt finansiering av fiskerinäringen.

För forskningsändamål och statistikföring har vilt- och fiskeriforskningsinstitutet rätt att få uppgifter ur de i 1 mom. avsedda registren. Jord- och skogsbruksministeriet kan på de villkor som det fastställer även bevilja övriga parter tillstånd att använda uppgifter i registren för forskningsändamål. Uppgifter i registren får även användas för syften som anges i Europeiska gemenskapens förordningar.

5 §
Rätten att erhålla information

Personer som utför övervakning har rätt att i den utsträckning övervakningen förutsätter för genomläsning få tillgång till lossnings-, transport-, försäljningsmed flere dokument samt erhålla annan information om fiske och vattenbruk samt transport, förädling, lagring, import och export av och handel med fiskeriprodukter.

Den i 1 mom. avsedda rätten att få information gäller även sådana uppgifter som på grund av att de gäller enskild affärs- eller yrkesverksamhet eller en enskilds ekonomiska ställning annars skulle vara sekretessbelagda.

De som utför övervakning har vid övervakningsuppgifter rätt att få tillträde till fiskefartyg, transportmedel för fiskeriprodukter och andra platser där fiskeredskap, fiskeriprodukter, verifikat eller annat material som är föremål för övervakning enligt denna lag förvaras.

6 §
Verkställande av övervaknings

En person eller myndighet som verkställer övervakning av fisket och på bar gärning påträffar fångsredskap som använts i strid med de stadganden och bestämmelser som avses i denna lag och fångst som har erhållits på detta sätt har rätt att omhänderta dessa. Fångstredskap och fångst som omhändertagits skall överlämnas till en förundersökningsmyndighet.

Den person eller myndighet som utför övervakning kan avstå från att till förundersökningsmyndigheten anmäla en förseelse, som inte kan väntas leda till strängare straff än böter och som i sin helhet skall anses vara uppenbart ringa.

7 §
Straff

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bedriver fiske i strid med en uppställd fiskeribegränsning eller bedriver yrkesfiske utan licens för specificerat fartyg eller obligatoriskt fisketillstånd eller överskrider den tillåtna fångstmängden,

2) förvarar fångstredskap på fiskefartyget i strid med stadgandena och bestämmelserna eller försummar sin plikt att föra loggbok för specificerat fartyg,

3) försummar sin plikt att bistå vid övervakning eller lämna sådana upplysningar om sitt fiske, sin fiskhandel, fisktransport eller fiskförädling eller stöd av offentliga medel som övervakningen förutsätter eller

4) på något annat sätt bryter mot bestämmelserna om den gemensamma fiskeripolitiken eller mot bestämmelser som meddelats av myndighet med stöd av dem eller med stöd av denna lag

skall för brott mot den gemensamma fiskeripolitiken dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen stadgas i lag.

Stadgandena i 107-109 §§ lagen om fiske (286/82) tillämpas också på fångst som i strid med den gemensamma fiskeripolitiken sker med förbjudna fiskeredskap eller förbjudna fiskemetoder samt för vållande av fara för fiskevattnen.

8 §
Förverkandepåföljd

Den som döms till straff med stöd av 7 § 1 mom. 1 punkten eller 2 mom. kan samtidigt dömas att förverka licens och fisketillstånd för specificerat fiskefartyg för högst tre år. I övrigt tillämpas på förverkandepåföljd vad som stadgas i strafflagen.

9 §
Återkrav av stöd

Har stöd enligt de i 1 § avsedda bestämmelserna utbetalts till ett för stort belopp eller annars utan grund, kan den myndighet som beviljat stödet besluta om återkrav av det belopp som beviljats till ett för stort belopp eller annars utan grund.

Återkravet kan ske i den ordning som stadgas för utsökning av skatter.

10 §
Närmare bestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare föreskrifter om

1) begränsning och övrig reglering av fisket,

2) för enskilda fartyg avsedda licenser och särskilda fisketillstånd,

3) ovan i 4 § avsedda register,

4) stödåtgärder för fiskerinäringen, samt om

5) övrig verkställighet av denna lag.

11 §
Åland

Till den del frågan hör till landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet tillämpas i stället för denna lag vad Ålands lagting stadgar.

2 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder ikraft.

13 §
Lagar som upphävs

Genom denna lag upphävs

1) fiskeriinkomstlagen av den 18 juli 1975 (621/75) jämte ändringar, samt

2) lagen den 25 juni 1975 om bringande i kraft av Internationella fiskerikommissionens för Östersjön rekommendationer (483/75) jämte ändringar.

14 §
Övergångsstadgande

Vid utbetalning och återkrav av stöd som beviljats med stöd av fiskeriinkomstlagen innan denna lag trätt i kraft tillämpas även i fortsättningen stadgandena i fiskeriinkomstlagen.

Om en ansökan om stöd enligt fiskeriinkomstlagen gäller pris-, lagrings- eller transportstöd för den period som utgår den 30 december 1994 eller för en tidigare period, tillämpas för ansökan och det stöd som beviljas på grund av den de stadganden som var i kraft när denna lag trädde i kraft.

RP 167/94
JsUB 22/94

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.