1135/1994

Given i Nådendal den 15 juli 1994

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och om tillämpningen av protokollet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i det i Haag den 14 maj 1954 upprättade protokollet i anslutning till den likaså i Haag den 14 maj 1954 ingångna konventionen om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Ett i Finland infört föremål som på goda grunder kan förmodas utgöra i artikel 1 punkt a i den i 1 § nämnda konventionen och i stycke 2 i protokollet avsedd kulturegendom, skall tas i beslag i syfte att skydda föremålet och säkerställa dess återlämnande.

Beslut om beslag fattas av en anhållningsberättigad tjänsteman på order av justitieministeriet. I fråga om verkställande av beslag, omhändertagande av föremål som skall tas i beslag och verkställande av husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning för att påträffa föremål som skall tas i beslag iakttas i tillämpliga delar tvångsmedelslagen (450/87).

3 §

Den tjänsteman som fattat beslut om beslag skall inom en månad inlämna beslutet för fastställelse av Helsingfors tingsrätt eller domstolen på den ort där beslaget verkställdes.

När domstolen fattar sitt beslut om beslaget, skall den samtidigt fastställa giltighetstiden för beslaget eller bestämma att beslaget gäller tills vidare. Domstolen kan på begäran, som före giltighetstidens utgång gjorts av en anhållningsberättigad tjänsteman, förlänga tiden.

I fråga om hävning, ändringssökande och återlämnande av beslagtaget föremål gäller i tillämpliga delar 4 kap. 11 § 1 mom. samt 16 och 17 §§ tvångsmedelslagen.

4 §

Justitieministeriet beslutar om återlämnande av beslagtaget föremål enligt stycke 3 i protokollet till behörig myndighet hos den fördragsslutande part som föremålet har bortförts från.

En främmande stats begäran om återlämnande av ett föremål skall med angivande av skälen meddelas föremålets ägare och annan rättsinnehavare med iakttagande av vad som är stadgat om tillkännagivande i förvaltningsärenden. Samtidigt skall ägaren eller annan rättsinnehavare uppmanas att inom utsatt tid, för att inte förlora sin talan, meddela om han motsätter sig återlämnandet samt anmäla de ersättningsanspråk och andra krav som han eventuellt vill anföra i ärendet. Vad som stadgas ovan i detta moment tillämpas dock inte om justitieministeriet anser att begäran inte ger anledning till åtgärder.

5 §

Om ägaren till ett föremål eller en annan rättsinnehavare inom utsatt tid skriftligen meddelat justitieministeriet att han motsätter sig återlämnandet, eller om han vill anföra andra krav i ärendet, skall justitieministeriet hänskjuta återlämningsärendet eller ersättningsanspråket, till den del det inte bifalls, till avgörande av den domstol som beslutade om beslagtagandet. Målet anhängiggörs genom skriftlig ansökan. Ägaren och annan rättsinnehavare skall beredas tillfälle att bli hörd.

6 §

Den som före beslagtagandet fått äganderätt eller annan rätt till föremålet, har rätt att av staten erhålla ersättning för den skada som han förorsakats av beslag enligt denna lag eller av att föremålet återlämnats till en främmande stat, om han, när han förvärvade sin rätt, inte visste och inte heller borde ha vetat att det var fråga om kulturegendom som avses i 2 §, eller om betalandet av ersättning annars kan anses motiverat.

Beslut om ersättningen fattas av justitieministeriet till den del ärendet inte har hänskjutits till domstol för avgörande.

7 §

Museiverket svarar för förvarandet i Finland av föremål som beslagtagits med stöd av denna lag samt om deras återlämnande.

Museiverket skall även lämna utlåtanden till domstolar och andra myndigheter om, huruvida det är fråga om i 2 § avsedd kulturegendom samt om andra sådana omständigheter som förutsätter särskild sakkunskap och som är av betydelse vid ärendets handläggning.

8 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen och verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

9 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Denna lag tillämpas inte på föremål som införts i Finland före ikraftträdandet.

RP 314/93
UtUB 3/94

Nådendal den 15 juli 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.