1122/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/92) 13 § 2 mom., 25 § 3 mom., 30 § 1 och 3 mom., 43 § 7 mom., 46 § 5 och 6 mom., 47 § 1 mom., 48 § 4 mom., 49 §, 53 § 1 mom., 54 § 5 mom., 103 och 104 §§, 109 § 1 mom., 113 § 4 mom., 138 § 1 mom. och 219 § 3 mom.,

av dessa lagrum 53 § 1 mom., 54 § 5 mom. och 113 § 4 mom. sådana de lyder i förordning av den 18 juni 1993 (530/93) samt 25 § 3 mom., 109 § 1 mom. och 138 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 25 augusti 1994 (773/94), samt

fogas till 41 § ett nytt 2 a mom., till 46 § nya 7-9 mom. och till förordningen en ny 189 a § som följer:

13 §
Invalidtaxi

2. En invalidtaxi skall ha lyftare för rullstolar. Invalidtaxi med låggolv kan dock i stället för lyftare ha en ramp som är sammanhängande på bredden och vars lutning är högst 8 procent. En invalidtaxi skall ha minst två rullstolsplatser med minimimåtten 0,7 m x 1,1 m. I utrymmet för rullstolar får för alternativt bruk finnas säten som lätt kan vändas åt sidan och som inte minskar rullstolsutrymmet. Rullstolarna och de som färdas i dem skall på ett tillförlitligt sätt kunna spännas fast i fordonet.


25 §
Massa

3. Med ett fordons egenmassa avses dess massa i körklart skick, inberäknat förare, all sedvanlig utrustning, reservhjul, verktyg, bränsle, smörjmedel och kylvätska. Bränsletanken för ett fordon är då fylld till 90 procent av sin volym. En påhängsvagns och medelaxelsläpvagns egenmassa är den massa som axeln eller axlarna överför till vägen när släpvagnen är kopplad till dragfordonet. En husvagns egenmassa omfattar batteri och en till fordonet fast monterad vattenbehållare som har en volym på över 50 liter, men inte flytgasflaskor.


30 §
System för godkännande och bestyrkande

1. Med EG-godkännande och e-godkännande avses godkännande av fordons konstruktion, utrustning eller delar enligt förordningar eller direktiv utfärdade av Europeiska unionenes råd eller gemenskapernas kommission eller av Europaparlamentet och rådet tillsammans. Ett sådant godkännande anges genom ett intyg om överensstämmelse eller ett på fordonet, utrustningen eller delen märkt e-godkännandemärke som består av förordningens eller direktivets nummer och en rektangel som omger bokstaven e samt en symbol för den medlemsstat som beviljat godkännandet.


3. Med komponent som motsvarar ett EG-direktiv eller E-reglemente avses en sådan komponent på fordon som uppfyller kraven i de EG-direktiv eller E-reglementen som nämns i 1 eller 2 mom. En sådan komponent behöver inte vara EG-, e- eller E-godkänd.


41 §
Bromsar

2 a. I en bil som används i hastighetstävlingar och vars motor enligt tävlingsreglerna får trimmas får en parkeringsbroms som fungerar genom mekanisk kraftöverföring när bilen används i tävlingar samt vid färd till och från en tävling eller besiktning ersättas med en av bilens tillverkare för hastighetstävlingar avsedd parkeringsbroms som fungerar genom hydraulisk kraftöverföring.


43 §
Draganordningar

7. En dragkoppling eller vändskiva som är avsedd för dragande av släpvagn i kategori O3 och O4 skall till dimensioner och hållfasthet uppfylla kraven enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/20/EG om mekaniska kopplingsanordningar för motorfordon och för släpvagnar och deras fastsättande på dessa fordon eller E-reglementet nr 55 eller av ministeriet vid behov särskilt utfärdade bestämmelser. Ministeriet meddelar närmare föreskrifter om hållfasthet och godkännande av dragbalk som är avsedd för fastsättning av dragkoppling.

46 §
Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp från personbilar

5. I 1-4 mom. stadgade gränsvärden får inte överskridas under bilens första 80 000 körkilometer eller under bilens fem första bruksår, varvid den gräns som först överskrids är avgörande.

6. En bil i kategori M1, i vilken det finns plats för högst sex personer, föraren medräknad, och vars totalmassa är högst 2,5 ton och som första gången tas i bruk den 1 januari 1995 eller därefter anses motsvara kraven i denna paragraf, om den motsvarar kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (70/220/ EEG), sådana de lyder ändrade genom direktivet 91/441/EEG, eller kraven i E-reglementet nr 83.

7. I fråga om en i 6 mom. avsedd bil som skall typgodkännas den 1 januari 1996 eller därefter och en dylik bil som tas i bruk den 1 januari 1997 eller därefter skall i stället för de gränsvärden som avses i 1-4 mom. eller alternativt 6 mom. tillämpas följande gränsvärden vid såväl typgodkännande som vid kvalitetskontroll av produktionen:

ottomotor dieselmotor
kolmonoxid 2,2 g/km 1,0 g/km
kolväten och kväveoxider sammanlagt 0,5 g/km 0,7 g/km
partiklar - 0,08 g/km

8. För en i 7 mom. avsedd bil med dieselmotor, vars motor är försedd med ett direktinsprutningssystem, är gränsvärdet för kolväten och kväveoxider 0,9 g/km och för partiklar 0,10 g/km till den 30 september 1999 både vid tygodkännande och vid ibruktagande.

9. En bil som avses i 7 mom. anses uppfylla gränsvärdena enligt nämnda mom. och 8 mom., om det åtföljande intyget om överensstämmelse utvisar att bilen är EG-godkänd enligt direktiv 70/220/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 94/12/EG, eller E-godkänd enligt reglementet nr 83/01.

47 §
Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp från paketbilar

1. För en bil i kategori N1 och M1G samt sådan bil i kategori M1 där skillnaden mellan dess totalmassa och egenmassa är större än 760 kg, eller som har ändrats från en sådan bil i kategori N1 eller i vilken det finns plats för flera än sex personer, föraren medräknad, eller vars totalmassa är större än 2,5 ton, är gränsvärdena för avgasutsläppen från en otto- eller dieselmotor följande:

kolmonoxid 6,2 g/km kolväten 0,5 g/km kväveoxider 1,1 g/km


48 §
Avgas- och partikelutsläpp från tunga dieselmotorer

4. En bil som avses i denna paragraf anses uppfylla gränsvärdena enligt 1-3 mom., om den är försedd med en dieselmotor som uppfyller kraven enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (88/77/EEG), sådana de lyder ändrade genom direktivet 91/542/EEG, eller kraven i E-reglementet nr 49/02.


49 §
Tester

Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp, dock inte gränsvärdena enligt 46 § 6-8 mom. och 48 § 1-4 mom., mäts i enlighet med testanvisningarna i Federal Test Procedure (FTP 75 eller 79, Code of Federal Regulations §86.084-26, §86.101...§86.145-82 och §86.301...§86.348-79), som har uppgjorts av Förenta Staternas federala miljöskyddsverk (EPA), eller i enlighet med de testanvisningar som ingår i de bestämmelser som nämns i 52 § 1 mom.

53 §
Avvikelser från utsläppsbegränsningar angående vissa bilgrupper

1. Bestämmelserna i 46-48 §§ tillämpas inte på

a) bilar som är förtullade som flyttgods,

b) bilar som skall exportregistreras, när avsikten är att exportera dem för registrering i ett annat land än ett sådant som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat),

c) bilar som innehas av en annan än EES-stats beskickning eller en medlem av en sådan stats diplomatkår,

d) en personbil som används i hastighetstävlingar och vars motor enligt tävlingsreglerna får trimmas, när bilen används i tävlingar samt vid färd till och från en tävling eller besiktning,

e) bilar som erhålls som arv eller genom testamente, eller

f) bilar som skaffats på en tullauktion eller någon annan av staten ordnad auktion.


54 §
Bullerbegränsning

5. I fråga om bilar som förtullats som flyttgods, bilar som innehas av en annan än en EES-stats beskickning eller en medlem av en sådan stats diplomatkår, bilar som erhållits som arv eller genom testamente och bilar som skaffats på en tullauktion eller på någon annan av staten ordnad auktion skall i stället för de gränsvärden som avses i 1 och 2 mom. tillämpas de krav enligt det EG-direktiv som nämns först i 4 mom. eller enligt E-reglementet nr 9 eller 51 som var gällande under det år då bilen första gången togs i bruk.

103 §
Avvikelser angående vissa bilgrupper

1. På en invalidtaxi, räddningsbil, ambulans, husbil, likbil och servicebil tillämpas inte

a) bestämmelsen i 43 § 2 mom. om dragordning baktill,

b) bestämmelsen i 53 a § om uppmätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning,

c) kravet i 58 § 2 mom. enligt vilket stänkskärmar skall motsvara kravet i EG-direktivet,

d) kravet i 59 § angående gångjärn och lås på sidodörr till den del det gäller dörrar som leder till andra säten än sådana som används under färden,

e) kravet i 60 § angående fastsättning av säten till den del det gäller andra säten än sådana som används under färden,

f) kravet i 64 § angående fästpunkter för säkerhetsbälten till den del det gäller andra säten än sådana som används under färden,

g) kravet i 66 § angående huvudstöd till den del det gäller andra säten än sådana som används under färden,

h) kravet i 67 § angående säkerhet i fråga om inredning till den del det gäller området bakom det bakersta sätets ryggstöd, eller

i) kravet i 71 § 3 mom. på att vissa strålkastare, lyktor och reflektorer i fråga om färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning, kopplingar och kraven på funktionskontrollanordningar skall uppfylla bestämmelserna i EG-direktivet eller E-reglementet, ifall bilens särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet.

2. På en invalidtaxi, räddningsbil, ambulans, husbil, likbil och servicebil som byggts utgående från en bil i kategori N2, N3, M2 eller M3, tillämpas inte de krav som nämns i 1 mom. och inte heller

a) kravet i 41 § angående bromsar på fordon i den mån det gäller fordon i kategori M1,

b) kraven i 46 och 47 §§ angående avgas- och partikelutsläpp,

c) kravet i 64 § 5 mom. angående fästpunkter för säkerhetsbälten för andra säten än framsäten, eller

d) kravet i 70 § angående vindrutetorkare och vindrutespolare.

3. Angående bilar som nämns i 1 och 2 mom. tillämpas de krav på bromsar enligt 41 § samt krav på avgas- och partikelutsläpp enligt 46- 48 §§ som gäller den fordonsklass som fordonet som avses i denna paragraf och som ändringen utfördes på tillhörde.

4. På en husbil, som har ändrats från en bil i kategori N, tillämpas inte kravet i 39 § 3 mom. på att styrningsmekanismen skall uppfylla kraven i EG-direktivet, E-reglementet eller Förenta Staternas standard.

5. På en pansrad bil i kategori M1 tillämpas inte

a) kravet i 36 § 1 mom. på att däcken skall vara e-godkända eller E-godkända eller uppfylla kraven i Förenta Staternas standard,

b) kravet i 39 § 3 mom. på att styrmekanismen skall uppfylla kraven i EG-direktivet, E-reglementet eller Förenta Staternas standard,

c) kravet i 46 § angående avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp, om bilens särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet,

d) bestämmelserna i 53 a § om uppmätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning,

e) kravet i 64 § på att bilbältenas fästpunkter skall uppfylla kraven i EG-direktivet, E-reglementet eller Förenta Staternas standard, om bilens särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet,

f) kravet i 67 § på säkerhet då det gäller inredning, om bilens särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet,

g) kravet i 68 § 2 mom. på att säkerhetsglas som används för bilens vindrutor skall uppfylla kraven i EG-direktivet, E-reglementet eller Finlands eller Förenta Staternas standard,

h) kravet i 69 § på att avfrostnings- och avimningsanordningar skall uppfylla kraven i EG-direktivet eller Finlands eller Förenta Staternas standard, om bilens särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet,

i) kravet i 70 § på att vidrutetorkare och -spolare skall uppfylla kraven i EG-direktivet eller Finlands eller Förenta Staternas standard, om bilens särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet,

j) kravet i 71 § 3 mom. på att vissa strålkastare, lyktor och reflektorer i fråga om färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning, kopplingar och kraven på funktionskontrollanordningar skall uppfylla bestämmelserna i EG-direktivet eller E-reglementet, om bilens särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet,

k) kravet i 96 § 1 mom. på att ljudsignalanordningar skall uppfylla kraven i EG-direktivet eller E-reglementet, om bilens särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet,

l) hänvisningen till ljustransmissionsfaktorn för sido- och baklyktor i fråga om kravet i 97 § angående backspeglar; ljustransmissionsfaktorn skall dock vara minst 60 procent,

m) kravet i 99 § som gäller siktfält; ljustransmissionsfaktorn för vindrutan och sidofönstren framtill skall dock vara minst 60 procent och sikten snett framåt får inte vara alltför begränsad, eller

n) kravet i 101 § på att ett fordon i fråga om utskjutande delar skall uppfylla kraven i EG-direktivet eller E-reglementet, om bilens särskilda användning förutsätter smärre avvikelser från kravet.

104 §
Uppfyllandet av bestämmelser gällande EG-typgodkänd bil

En bil i kategori M1 som tas i bruk före den 1 juli 1997 och som uppfyller kraven i 64 § angående bilbälten och deras fästpunkter anses uppfylla de övriga kraven enligt 6 kap., om den är av en modell som har typgodkänts enligt EG-direktivet 70/156/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktivet 92/53/EEG, och biltillverkaren har givit den ett överensstämmelseintyg som avses i 6 artikeln i nämnda direktiv.

109 §
Bromsar

1. Bromsarna på motorcyklar och fordon i kategori L5 skall motsvara kraven i rådets direktiv 93/14/EEG om bromsar på två- och trehjuliga motorfordon eller kraven i E-reglementet nr 78/01.


113 §
Bullerbegränsning

4. En motorcykel anses uppfylla kraven i 1, 2 och 3 mom., om den är av en modell som uppfyller kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tilllåten ljudnivå och avgassystemet för motorcyklar (78/1015/EEG), sådana de lyder ändrade genom direktiv 89/235/EEG, eller kraven i E-reglementet nr 41/02. En motorcykel anses uppfylla kraven i 1 mom., om den är av en modell som uppfyller kraven i E-reglementet nr 41/01.


138 §
Bromsar

1. Bromsarna på mopeder och fordon i kategori L2 skall motsvara kraven i EG-direktiv 93/14/EEG eller E-reglementet nr 78/01.


189 a §
Bullerbegränsning

En snöskoter skall ha en effektiv ljuddämpare. Ljudstyrkan från snöskotern får inte överskrida 78 dBA mätt enligt standard SAE J192A.

219 §
Draganordningar

3. Dragöglan, dragstången och kopplingstappen på en släpvagn i kategori O3 och O4 skall till dimensionering och hållfasthet motsvara kraven i direktiv 94/20/EG eller i E-reglementet nr 55 eller bestämmelser som ministeriet vid behov särskilt har utfärdat. Ministeriet meddelar närmare föreskrifter om dragstängers hållfasthet och godkännande då de är avsedda att användas på släpvagnar med framboggi.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995 och den gäller fordon som tagits i bruk på ikraftträdelsedagen eller därefter.

2. Förordningens 41 § 2 a mom. får tillämpas även på bilar som är i bruk.

3. Motorcyklar, mopeder och fordon av kategori L2 och L5 får utan hinder av 109 § 1 mom. och 138 § 1 mom. godkännas vid typbesiktning före den 5 april 1995 och tas i bruk före den 1 januari 1999, om de uppfyller de krav som gällde när denna förordning trädde i kraft.

4. Förordningens 189 a § gäller snöskotrar som tas i bruk den 1 juni 1995 eller senare.

Rådets direktiv 70/156/EEG; EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1, ändr. 92/53/EEG; EGT nr L 225, 10.8.1992. s. 1. Rådets direktiv 70/220/EEG; EGT nr L 76, 6.4.1970, s. 1, ändr. 91/441/EEG; EGT nr L 242, 30.8.1991, s. 1 och 94/12/EG; EGT nr L 100, 19.4.1994, s. 42.
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/20/EG; EGT nr L 195, 29.7.1994, s. 1.

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.