1106/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Lag om ändring av 3 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 30 november 1990 (1022/90), samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 29 december 1988 (1242/88) och nämnda lag av den 30 november 1990, ett nytt 5 mom. som följer:

3 §

Om inte något annat stadgas annanstans skall källskatt betalas på dividend, gottgörelse för bolagsskatt, fondandel som en personalfond utbetalar och överskott som en personalfond fördelar bland sina medlemmar, ränta och royalty samt på lön, pension och annan prestation som avses i 5 § lagen om förskottsuppbörd.


Källskatt skall inte betalas på dividend som betalas till ett sådant samfund med hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen som inte är berättigat till gottgörelse för bolagsskatt och som direkt innehar minst 25 procent av kapitalet i det bolag som betalar dividenden. Detta moment tillämpas endast om dividendtagaren är skyldig att betala sådan skatt som avses i artikel 2 underpunkt c i Europeiska gemenskapernas råds direktiv om ett gemensamt beskattningssystem för moder- och dotterbolag i olika medlemsstater (90/435/EEG).


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Lagen tillämpas på dividend som betalas efter att lagen trätt i kraft.

RP 158/94
StaUB 51/94

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.