1104/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Lag om ändring av 9 § lagen om gottgörelse för bolagsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 9 § lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88) sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 december 1992 (1542/92) ett nytt 2 mom. som följer:

9 §

Kompletteringsskatt påförs inte till den del som

1) beloppet av den dividend som enligt beslut av bolaget skall delas ut för skatteåret inte överstiger beloppet av sådan dividend som bolaget under skatteåret erhållit från en främmande stat och som är undantagen från finsk skatt, till vilket belopp inte hänförs skatt som i den främmande staten betalts på dividend, och

2) dividendtagaren är ett begränsat skattskyldigt samfund som inte är berättigat till gottgörelse för bolagsskatt och som vid utgången av det skatteår som avses i 1 punkten direkt innehaft minst 25 procent av kapitalet i det bolag som delas ut dividenden. Som dividendtagare som avses i denna punkt anses inte samfund över vilket i Finland allmänt skattskyldiga personer utövar direkt eller indirekt bestämmanderätt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1995. Lagen tillämpas på dividend som erhållits från en främmande stat den 1 januari 1995 och därefter.

RP 156/94
StaUB 57/94

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.