1102/1994

Utfärdat i Helsingfors den 8 december 1994

Finansministeriets beslut om villkoren för anstånd med betalningen av vissa skatter

Finansministeriet har med stöd av 37 § fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/92),

125 § 5 mom. och 126 a § 4 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), av dessa lagrum sådana de lyder, 125 § 5 mom. i lag av den 28 juni 1994 (609/94) och 126 a § 4 mom. i lag av den 1 november 1991 (1317/91),

22 § lagen om beskattning av begränsad skattskyldig för inkomst och förmögenhet av den 11 augusti 1978 (627/78), sådan den lyder i lag av den 30 juni 1989 (616/89),

3 § 2 mom. i 15 kap. kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/93),

18 § folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) sådan den lyder i lag av den 12 december 1958 (486/58),

38 § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63),

28 § 3 och 4 mom. samt 49 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd av den 28 november 1959 (418/59), av dessa lagrum 28 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 6 augusti 1982 (610/82) samt 28 § 3 mom. och 49 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 28 juni 1985 (542/85),

14 § 3 mom. lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift av den 4 juli 1963 (366/63), sådant det lyder i lag av den 28 juni 1985 (543/85),

53 § 3 mom. lagen om skatt på arv och gåva av den 12 juli 1940 (378/40), sådant det lyder i lag av den 29 april 1994 (318/94),

128 § 1 och 2 mom. omsättningsskattelagen av den 22 mars 1991 (559/91),

211 § 1 och 2 mom. mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93),

7 § lagen om skatt på vissa försäkringspremier av den 20 december 1966 (664/66), sådan den lyder i lag av den 23 oktober 1992 (928/92),

42 § 2 mom. lagen om påförande av accis av den 3 juli 1974 (558/74), sådant det lyder i lag av den 28 juni 1994 (622/94),

26 § 2 mom. tullskattelagen av den 14 juli 1978 (575/78) sådant det lyder i lag av den 18 februari 1994 (136/94),

18 § 3 mom. och 21 § 1 mom. lagen om bil- och motorcykelskatt av den 14 november 1967 (482/67), av dessa lagrum 18 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 12 juli 1993 (654/93),

32 a § 3 mom. lagen om skatt på motorfordon av den 30 december 1966 (722/66), sådant det lyder i lag av den 28 juni 1985 (548/85),

15 § 3 mom. lagen om bränsleavgift av den 13 april 1993 (337/93),

99 § 3 mom. lagen angående stämpelskatt av den 6 augusti 1943 (662/43), sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 (620/93),

18 § 3 mom. lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/92),

19 § 3 mom. lagen om charterskatt av den 6 november 1992 (976/92), samt

25 § 3 mom. kreditskattelag av den 19 januari 1990 (48/90), beslutat:

1 §

Villkoren i detta beslut tillämpas vid beviljande av anstånd med betalning av skatter, tull, avgifter eller motsvarande belopp med stöd av vad som särskilt stadgas.

2 §

Anstånd beviljas på villkor att godtagbar säkerhet ställs för betalningen av det belopp med vilket anstånd beviljas. Anstånd kan likväl beviljas utan att säkerhet fordras, om det belopp som skall betalas är ringa, anståndstiden är kort eller andra särskilda skäl föreligger.

På skatter och avgifter som uppbärs av länsskatteverket beviljas anstånd utan krav på säkerhet endast på villkor att anståndet inte utgör hinder för skattekvittning till betalning av det belopp, med vilket anstånd har beviljats, samt av ränta som eventuellt uppbärs på detta belopp.

3 §

På skatt, tull, avgift eller motsvarande belopp, med vars betalning anstånd har beviljats, uppbärs för anståndstiden ränta enligt en årlig räntefot om 12 procent. Av särskilt vägande billighetsskäl kan anstånd dock beviljas utan ränta.

Borde för belopp, med vars betalning anstånd har beviljats, för en och samma tid uppbäras såväl anståndsränta som dröjsmålsränta och restavgift, uppbärs för denna tid endast dröjsmålsränta och restavgift.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 12 december 1994.

Detta beslut tillämpas på anstånd som beviljas den dag beslutet träder i kraft eller därefter.

Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut av den 4 mars 1992 om villkoren för anstånd med betalningen av vissa skatter (204/92).

Helsingfors den 8 december 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. överinspektör
Timo Räbinä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.