1086/1994

Given i Helsingfors den 28 november 1994

Förordning om ändring av förordningen om tillsynen över arbetarskyddet

På föredragning av arbetsministern

ändras i förordningen den 21 december 1973 om tillsynen över arbetarskyddet (954/73) 16 § 1 mom., 17 § 1 mom. 3 punkten, 23 § 1 mom. 1 och 4 punkten samt 26 och 29 §§, samt

fogas till 16 § ett nytt 4 mom., som följer:

16 §

En arbetarskyddschef skall med beaktande av arbetsställets karaktär och omfattning vara tillräckligt förtrogen med arbetarskyddsfrågorna på arbetsstället.


För arbetarskyddschefen skall ordnas tillräckliga verksamhetsförutsättningar för skötseln av uppgifterna.

17 §

Arbetarskyddschef åligger i egenskap av den som ansvarar för samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna rörande arbetarskyddet på arbetsstället:


3) att göra sig förtrogen med de förhållanden på arbetsstället som rör säkerheten och hälsan i arbetet, följa utvecklingen av dessa förhållanden, delta i beredningen av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet på arbetsstället, vidta åtgärder i syfte att avhjälpa missförhållanden eller bristfälligheter som han observerat samt delta i sådan verksamhet som avser att bevara arbetsförmågan på arbetsstället;


23 §

Arbetarskyddsfullmäktig åligger i egenskap av företrädare för arbetsställets arbetstagare i samarbetet rörande arbetarskydd samt i förhållande till arbetarskyddsmyndigheterna:

1) att göra sig förtrogen med de stadganden, bestämmelser och direktiv som rör arbetarskyddet samt delta i beredningen av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet på arbetsstället på ett på arbetsplatsen överenskommet sätt;


4) att göra sig förtrogen med de förhållanden på arbetsstället som rör arbetarskyddet genom att regelbundet på olika arbetsplatser hålla dem under observation och genom att följa förhållandenas utveckling med hänseende till säkerheten och hälsan i arbetet samt anmäla om brister och missförhållanden som han konstaterat, i första hand för arbetsledningen och arbetarskyddschefen och vid behov för arbetarskyddsmyndigheterna, samt att delta i sådan verksamhet som avser att bevara arbetsförmågan på arbetsstället;

26 §

På ett arbetsställe, där det totala antalet regelbundet arbetande arbetstagare, arbetstagarna i funktionärsställning medräknade, är minst tjugo, skall inrättas en arbetarskyddskommission, om man inte kommer överens om någon annan samarbetsform. På ett arbetsställe kan, i enlighet med vad som stadgas i 12 § tillsynslagen, också annars inrättas en eller flera arbetarskyddskommissioner eller överenskommas om någon annan samarbetsform.

Arbetsgivaren skall vidta de åtgärder som behövs för anordnandet av det samarbete som avses i denna paragraf. Om det på arbetsställetarbetar arbetstagare som är anställda hos olika arbetsgivare, skall den arbetsgivare som har det största antalet arbetstagare eller som är huvudentreprenör eller innehar motsvarande ställning på arbetsstället vidta åtgärder för anordnandet av samarbetet.

29 §

I en arbetarskyddskommission eller genom något annat ersättande samarbetsförfarande skall för främjande av säkerheten och hälsan i arbetet på arbetsstället

1) årligen uppgöras en verksamhetsplan med beaktande av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet på arbetsstället samt utföras annan arbetarskyddsplanering och framlägges förslag till utveckling,

2) behandlas arbetsförhållandenas tillstånd och utveckling och framställas förslag beträffande utvecklingen,

3) behandlas behovet, genomförandet och uppföljningen av arbetarskyddsundersökningar som rör arbetsförhållandena,

4) behandlas anordnandet av hälso- och säkerhetsobservation på arbetsstället,

5) behandlas behovet av intern arbetarskyddsinspektion på arbetsstället och framställas förslag om inspektion samt följas dess verkställande,

6) behandlas verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet på arbetsstället och andra ändrings- och reformplaner som inverkar på arbetsförhållandena, ges utlåtanden om och följas genomförandet av dessa,

7) behandlas och framställas förslag om anordnande av utbildning, arbetshandledning och introduktion som rör arbetarskyddet,

8) behandlas genomförandet av företagshälsovården och framställas förslag om utvecklande av den,

9) behandlas frågan om hur arbetarskyddsinformationen skall ordnas på arbetsstället.

Arbetarskyddskommissionen eller de som är delaktiga i det ersättande samarbetsförfarandet har dessutom till uppgift att delta i sådan verksamhet på arbetsstället som avser att bevara arbetsförmågan samt delta i inspektioner och undersökningar som rör arbetarskyddet, om förrättaren av inspektionen eller undersökningen anser det nödvändigt. De skall dessutom utföra de övriga, med tanke på arbetarskyddet behövliga uppgifter som ankommer på kommissionen eller de delaktiga enligt stadganden och bestämmelser.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 28 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.