1084/1994

Given i Helsingfors den 28 november 1994

Förordning om ändring av köpvittnesförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras 1, 1 a och 10 §§ köpvittnesförordningen av den 28 december 1979 (1080/79),

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § delvis ändrad genom förordning av den 15 december 1989 (1113/89), 1 a § i sistnämnda förordning och 10 § i förordning av den 22 december 1993 (1365/93), som följer:

1 §
Köpvittnen

Offentliga köpvittnen är

1) på tjänstens vägnar häradsskrivare, [ Den märkta texten har rättat (1995), Originaltexten lydde: mantalskrivare, ] länsman, biträdande länsman, notarius publicus, stadsfogde, stadsfiskal, landskapsåklagare, landskapsfogde, lantmäteribyrås lantmäteridirektör, lantmäteriöveringenjör, lantmäteriingenjör och lantmäteritekniker, landbygdsnäringsdistrikts lantmäteriingenjör, fastighetsingenjör och tekniker som förordnats att handha fastighetsförrättningar samt i utlandet tjänstemän vid finsk beskickning och finsk konsul, oberoende av var fastigheten är belägen, och

2) särskilda av tingsrätt förordnade offentliga köpvittnen med tjänsteansvar, vilkas befogenhet omfattar fastigheterna inom tingsrättens domkrets.

Till offentliga köpvittnen förordnar tingsrätten på ansökan ett behövligt antal personer som är kända för redlighet och som kan fullgöra uppdrag som köpvittne inom domkretsen. Tingsrätten kan återkalla förordnandet, om den finner skäl därtill. Förordnandet upphör utan särskilt beslut när köpvittnet fyller 67 år.

Ett köpvittne som förordnats av tingsrätten skall utan dröjsmål underrätta tingsrätten om förändring av adressen till bostaden eller arbetsplatsen.

1 a §
Förteckning och register över köpvittnen

Tingsrätten skall föra förteckning över de offentliga köpvittnen som den har förordnat. I förteckningen antecknas köpvittnets namn, adress till bostaden och arbetsplatsen, verksamhetsområde och den dag då han förordnats eller förordnandet har upphört. Ett utdrag ur förteckningen över tjänstgörande köpvittnen skall vara framlagt i tingsrättens kansli. Ändringar i de uppgifter som ingår i förteckningen skall omedelbart meddelas justitieministeriet.

Justitieministeriet för ett köpvittnesregister. I registret skall införas uppgifterna ur de meddelanden som nämns i 1 mom.

Ur köpvittnesregistret utfärdas på begäran intyg. Justitieministeriet kan ge tillstånd till att uppgifter utlämnas ur registret genom teknisk anslutning eller i form av massutlämnande som avses i personregisterlagen (471/87). Tillstånd kan ges den som i sin verksamhet behöver uppgifter ur registret för handhavande av fastighetsaffärer eller annat motsvarande ändamål.

10 §
Avgifter och ersättningar

Avgiften för bestyrkande av ett köp eller någon annan överlåtelse är 200 mark. Avgiften för framställande av arkivexemplar av överlåtelsehandlingar och kopior av överlåtelsehandlingar är 10 mark per sida.

Om överlåtelsen på begäran sker någon annanstans än på arbetsplatsen, uppbär köpvittnet därutöver ersättning för sina resekostnader.

Om avgifter som en tjänsteman vid en finsk beskickning eller en finsk konsul såsom köpvittne uppbär bestäms särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 28 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.