1076/1994

Given i Helsingfors den 28 november 1994

Lag om ändring av 7 § firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i firmalagen av den 2 februari 1979 (128/79) 7 § 1 mom. 7 och 8 punkten, samt

fogas till 7 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom lag av den 9 mars 1990 (233/90) en ny 9 punkt som följer:

7 §

Utöver vad annorstädes är stadgat i lag gäller angående utformningen av firma:


7) stiftelses firma skall innehålla det namn under vilket stiftelsen införts i registret över stiftelser,

8) firma för en sådan filialrörelse som utländsk näringsidkare grundat i Finland skall innehålla den utländska näringsidkarens firma jämte tillägg som utvisar att rörelsen är en filialrörelse, samt

9) en bostadsrättsförenings firma skall innehålla ordet ''bostadsrättsförening''.Denna lag träder i kraft den 1 mars1995.

RP 16/94
MiUB 9/94

Helsingfors den 28 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.