1075/1994

Given i Helsingfors den 28 november 1994

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79) 3 § 1 mom. 1 punkten, 14 § 2 mom., 15 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom. samt 18 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder 3 § 1 mom. 1 punkten och 15 § 2 mom. i lag av den 10 december 1993 (1122/93), 14 § 2 mom. i lag av den 29 april 1988 (390/88), 15 § 1 mom. 4 punkten i lag av den 31 december 1987 (1252/87) samt 18 § 2 mom. i lag av den 17 maj 1991 (838/91), samt

fogas till lagen en ny 13 c § som följer:

3 §

Grundanmälan skall göras av:

1) öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, andelslag, sparbank, hypoteksförening, försäkringsförening, affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87) samt bostadsrättsförening;


13 c §

I en bostadsrättsförenings grundanmälan skall nämnas

1) föreningens firma,

2) den dag då stiftelseurkunden har undertecknats,

3) de boendeförvaltningsområden som finns inom föreningen,

4) de fastigheter som är i föreningens, eller om föreningen har boendeförvaltningsområden, i deras besittning,

5) föreningens hemort,

6) föreningens och varje boendeförvaltningsområdes postadress,

7) styrelseordförandens, styrelsemedlemmarnas och deras suppleanters, samt om föreningen har en disponent, hans personuppgifter,

8) personuppgifterna för varje boendeförvaltningsområdes boendekommittés ordförande, alla medlemmar och suppleanter samt disponenten, samt

9) bestämmelsen i stadgarna om tecknande av föreningens firma samt, om någon person givits rätt att teckna firma för föreningens eller boendeförvaltningsområdets räkning ensam eller tillsammans med någon annan, dennes personuppgifter.

14 §

Ändringsanmälan skall även göras, om ändring sker i ett öppet bolags eller ett kommanditbolags bolagsavtal, i ett aktiebolags bolagsordning eller i ett andelslags, en sparbanks, en hypoteksförenings eller en bostadsrättsförenings eller en försäkringsförenings stadgar.

15 §

Ansvariga för avgivande av registeranmälan är:


4) för aktiebolag, andelslag, sparbank, hypoteksförening, försäkringsförening, bostadsrättsförening och stiftelse styrelsens ordinarie medlemmar;


I ett aktiebolag, en sparbank, en försäkringsförening och ett statligt affärsverk ansvarar även verkställande direktören, samt i ett aktiebolag på vilket lagen om bostadsaktiebolag (809/91) tillämpas och i en bostadsrättsförening dessutom disponenten, för att ändringsanmälan avges. Omfattar en överlåtelse av näringsverksamheten även firman, är den nya innehavaren ansvarig för att anmälan om överlåtelsen avges. Avlider en enskild näringsidkare eller en bolagsman i ett öppet bolag eller en personligen ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag, är även delägarna i dödsboet efter honom, dock inte i 21 kap. 18 § ärvdabalken (40/65) nämnda delägare, ansvariga för att anmälan avges.

18 §

Om de meddelanden och anmälningar som skall sändas till registermyndigheten med anledning av ett öppet bolags, ett kommanditbolags, ett aktiebolags, ett andelslags, en sparbanks eller en försäkringsförenings likvidation, en bostadsrättsförenings upplösning samt med anledning av ett öppet bolags, ett kommanditbolags, ett aktiebolags, eller ett andelslags fusion och med anledning av överföring av ett aktiebolags aktier till värdeandelssystemet stadgas särskilt.Denna lag träder i kraft den 1 mars1995.

RP 16/94
MiUB 9/94

Helsingfors den 28 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.