1074/1994

Given i Helsingfors den 28 november 1994

Lag om ändring av 1 och 33 §§ bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 3 mom. och 33 § 3 mom. bokföringslagen av den 10 augusti 1973 (655/73), av dessa lagrum 33 § 3 mom. sådant det lyder i lagar av den 10 juni 1988 och den 23 december 1992 (503/88 och 1572/92), som följer:

1 §

Aktiebolag, andelslag, kommanditbolag, öppna bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar och andra sådana samfund samt stiftelser är likväl alltid bokföringsskyldiga och skall i tillämpliga delar iaktta denna lag.


33 §

Vad 1 mom. stadgar om offentliggörande gäller inte bostadsrättsföreningar, bostadsandelslag och bostadsaktiebolag, inte heller aktiebolag som avses i 2 § lagen om bostadsaktiebolag (809/91). Bostadsrättsföreningar, bostadsandelslag, bostadsaktiebolag och ovan nämnda aktiebolag skall likväl, sedan två månader förflutit efter att bokslutet fastställdes, inom två veckor efter att begäran framställts ge var och en som ber om det en kopia av resultaträkningen och balansräkningen jämte bilagor. Av andra än myndigheter kan en avgift uppbäras för kopian enligt samma grunder som de enligt vilka patent- och registerstyrelsen uppbär avgift för en motsvarande kopia.Denna lag träder i kraft den 1 mars1995.

RP 16/94
MiUB 9/94

Helsingfors den 28 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.